Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd fordi du, til tross for advarsel, ikke har overholdt din opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten, jf. lovens § 30.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i XXXX.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel dersom du ikke etterkom pålegget om å oversende etterspurte opplysninger til Fylkesmannen i XXXX. Brevet ble sendt til din folkeregistrerte adresse, XXXX.

Ved vedtak datert XXXX ga vi deg en advarsel for brudd på opplysningsplikten. Vi orienterte deg samtidig om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege dersom du ikke etterkom pålegget om å oversende etterspurte opplysninger til Fylkesmannen i XXXX. Vedtaket ble sendt til din folkeregistrerte adresse.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du ble godkjent spesialist i XXXX XXXX.

Din autorisasjon som lege ble også XXXX tilbakekalt som følge av at du ikke overholdt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten, jf. helsepersonelloven § 30. Du leverte så de etterspurte opplysningene og fikk tilbake autorisasjonen XXXX.

Den aktuelle tilsynssaken er opprettet på bakgrunn av klage fra pårørende til pasient XXXX, som mottok XXXX ved XXXX før XXXX døde XXXX.

Fylkesmannen ba deg i brev av XXXX om opplysninger i saken. Brevet ble sendt til deg ved XXXX. Purring på henvendelsen ble sendt til samme adresse XXXX.

Fylkesmannen i XXXX opplyste per e-post XXXX at de etterspurte opplysningene fortsatt ikke var mottatt der.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjon dersom innehaveren til tross for advarsel ikke innretter seg etter lovbestemte krav. Dette følger av helsepersonelloven § 57 andre ledd som lyder:

«Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.»

Statens helsetilsyns vurdering

Tilsynsmyndighetenes oppgave er å medvirke til sikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Det er en grunnleggende forutsetning for at tilsynsmyndigheten skal kunne føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, at helsepersonell utleverer etterspurte opplysninger. Dersom helsepersonell unnlater å gi opplysninger, blir vi forhindret fra å kontrollere om helsepersonell utøver sin virksomhet i samsvar med lovens krav.

Statens helsetilsyn finner at du, til tross for advarsel, ikke har innrettet deg etter det lovbestemte kravet om å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er etter dette oppfylt.           

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at du som lege forsøker å unndra deg tilsyn og kontroll ved å unnlate å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Av denne grunn finner vi det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd, jf. lovens § 30.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i XXXX.

Vi sender melding om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Vi opprettholder videre pålegget om å oversende de etterspurte opplysningene til Fylkesmannen i XXXX. Den opprinnelige tilsynssaken vil deretter bli behandlet av Fylkesmannen i XXXX.

Vi gjør oppmerksom på at du vil få din autorisasjon som lege tilbake når vi har mottatt bekreftelse på at Fylkesmannen i XXXX har mottatt de etterspurte opplysningene.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker