Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som ambulansearbeider

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som ambulansearbeider i medhold av helsepersonelloven §57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt» samt «uforsvarlig virksomhet».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som ambulansearbeider.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (XXXX) ved brev av XXXX samt senere korrespondanse. Tilsynssaken gjelder bekymring for om din faglige kompetanse er tilstrekkelig for å inneha autorisasjon som ambulansearbeider. Tilsynssaken startet etter en bekymringsmelding til Fylkesmannen av XXXX fra din arbeidsgiver Ambulansetjenesten XXXX HF (XXXX), Divisjon XXXX.

I vårt brev av XXXX vurderte vi den foreliggende dokumentasjonen og vi kom til at det ikke var grunnlag for å ilegge deg en administrativ reaksjon i medhold av helsepersonelloven kapittel 11. Samtidig gjorde vi deg oppmerksom på at sakens opplysninger kunne få betydning ved en eventuelt ny tilsynssak mot deg.

Den XXXX mottok vi opplysninger fra XXXX om sertifiseringer som har blitt gjennomført i Ambulansetjenesten i XXXX. Det opplyses om at du har vært trinn 1 personell og ikke har bestått noen forsøk på å nå minste mål for å være operativ ambulansearbeider, til tross for at du har fått personlig oppfølging og gjentatte treningsmuligheter. Disse opplysningene var ikke kjent for Statens helsetilsyn da vi behandlet saken XXXX.

Den XXXX orienterte vi deg om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon på grunnlag av de nye opplysningene. Den XXXX oversendte vi ytterligere dokumentasjon som vi mottok fra Fylkesmannen. Du uttalte deg til saken ved brev av XXXX fra din advokat XXXX hvor du opplyste at du ønsket et møte.

Din arbeidsgiver orienterte i brev av XXXX om at de hadde inngått en avtale med deg om et intensivt opplærings-/treningsopplegg frem til ca. XXXX.

I brev av XXXX og XXXX orienterte vi om at de nye opplysningene ga grunn til å vurdere om din autorisasjon som ambulansearbeider skal begrenses i henhold til helsepersonelloven § 59, på nærmere bestemte vilkår. Vi mottok XXXX og XXXX bekreftelse fra din arbeidsgiver på at de var villige til å påta seg å følge opp vilkår satt til en eventuell begrenset autorisasjon.

I telefonhenvendelse den XXXX samt i brev av XXXX fra XXXX fikk Statens helsetilsyn opplyst at du har jobbet alle vakter under veiledning med fagveileder, men du har ikke bestått utsjekkene. Din arbeidsgiver har sendt deg en sluttavtale med sluttdato den XXXX og med fritak fra arbeidsplikten. Vedlagt brevet fra XXXX fulgte en sluttrapport etter den faglige oppfølgingen du har fått.

I brev av XXXX orienterte vi deg om at vi hadde mottatt opplysninger om at ansettelsesforholdet ved XXXX var avsluttet, og at opplysningene ga grunn til å vurdere om din autorisasjon som ambulansearbeider skal tilbakekalles. Vi tilbød samtidig et møte med Statens helsetilsyn. I e-post av XXXX fra advokat XXXX opplyste din advokat at du ikke ønsket et møte, og at du viste til tidligere innsendte redegjørelser i saken.

Den XXXX fikk du tilsendt dokumentasjonen til uttalelse. Vi orienterte samtidig om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som ambulansearbeider og at begrenset autorisasjon ikke lenger er aktuelt å vurdere. Du har ikke uttalt deg til brevet.

Saksforholdet

Du fikk autorisasjon som ambulansearbeider den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du arbeidet som ambulansearbeider i XXXX HF frem til XXXX. Ifølge Arbeidstakerregisteret har du arbeidet som ambulansearbeider ved XXXX siden du fikk autorisasjon.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tidligere tilsynssak

Fylkesmannen oversendte XXXX til Statens helsetilsyn dokumentasjon for at du i tidsrommet XXXX til XXXX hadde gjennomført fem forsøk med utsjekkinger hos Ambulansetjenesten XXXX. Ambulansetjenesten hos XXXX er delt i tre trinn, basert på utdanning/kurs og årlige teoretiske og praktiske sertifiseringer. Det er innført en ordning med årlig praktisk og teoretisk utsjekk hos ambulansearbeiderne for å sikre at de innehar nødvendig kompetanse og oppdaterer denne jevnlig. Du hadde under tvil fått intern godkjenning på laveste nivå i XXXX.

Som oppfølging etter utsjekkingene ble det iverksatt ulike tiltak som tilrettelagt trening og arbeidspraksis, samt hospitering for at du skulle få mengdetrening. Kollegaer som har hatt i oppgave å gi deg veiledning, rapporterte om bekymring for din mangelfulle kompetanse.

Statens helsetilsyn vurderte XXXX saken ut fra oversendt dokumentasjon. Vi vurderte om det var grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av «grov mangel på faglig innsikt» samt «uforsvarlig virksomhet». Ved vår vurdering la vi vekt på at du den XXXX besto forsøk på sertifisering på trinn 1, som er din arbeidsgivers krav til å kunne arbeide i ambulansetjenesten. Vi påpekte at du ikke tilfredsstilte kravene til å kunne utføre mere avanserte prosedyrer, og at dette ville ha betydning for hvilke avanserte avdelingsspesifikke prosedyrer du kunne bli satt til å utføre. Så lenge du hadde bestått trinn 1 i utsjekkingen hadde vi imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at du ikke kunne arbeide forsvarlig i et slikt samarbeid, eller at du var uegnet på grunn av grov mangel på faglig innsikt.

Nye opplysninger

Den XXXX mottok vi en bekymringsmelding fra din arbeidsgiver, med dokumentasjon fra forsøkene på resertifisering som ble gjennomført i XXXX.

Av de nye opplysningene oversendt fra XXXX fremkom det at du var oppe til resertifisering den XXXX med resultat «ikke bestått». Du gjennomførte andre gangs forsøk på utsjekk XXXX. Av vurderingsnotatet etter forsøket fremgår det at du ved håndtering av en traumepasient blant annet valgte at pasienten ikke skulle ha oksygen før saturasjonen var under 93%. Du benyttet ikke måleverktøy ved vurdering av smerter. Du mente pasienten kunne ligge på BackBoard i en time. Du mente at det var risiko for at pasienten kunne ha pneumothorax, at man skal være obs på dette og at dette kan behandles med CPAP. I vurderingsnotatet påpekes at dette ville vært katastrofalt for pasienten og ville gitt pasienten en rask og livstruende overtrykkspneumothorax.

Det konkluderes i vurderingsnotatet med følgende: «Hadde dette vært en reel pasient og hendelsesforløp kunne pasientens tilstand blitt betraktelig forverret grunnet mangelfulle tiltak og ikke minst tiltak som aldri skulle vært utført. Her kunne behandleren i verste fall tatt livet av pasienten. Tenker da spesielt på CPAP.» Du ble vurdert til «ikke bestått» og det ble besluttet at du skulle ha en individuell treningsplan før tredje gangs forsøk.

Du gjennomførte tredje gangs forsøk på utsjekk XXXX, hvor caset var en bevisstløs pasient med traumeproblem. Det fremgår av vurderingsnotatet at du ikke vurderte sikkerhet eller energi og skademekanikk og du snakket ikke med tilstedeværende vitne. Du holdt et ufullstendig kjevegrep og ville legge svelgtube uten å sjekke bevissthetsgrad. Du kontrollerte ikke pasientens pust med tanke på dybde og frekvens, hudfarge og om huden virket kald eller klam. Du kontrollerte ikke bevissthetsnivå og pupiller. Pasienten våknet, men du hentet ikke inn informasjon om hendelsesforløp og tidligere sykehistorie.

Undersøkelsen du gjorde av pasienten ble vurdert som ufullstendig og usystematisk. Du undersøkte ikke hele pasienten for å avdekke mulige skader. Du hadde ikke tilstrekkelig forståelse av de funn som burde avdekkes i en pasientundersøkelse og du fikk «ikke bestått» på utsjekken. Det ble laget en plan for øving med fagveileder før neste forsøk på utsjekk skulle gjennomføres.

Fjerde gangs forsøk på utsjekk ble gjennomført XXXX og casen omfattet følgende:

En hvit sykebil var satt opp med akuttsekk, 02 bag og lp 12 samt båre. Du skulle lede din makker gjennom scenarioet. Dere fikk utkall på radio og måtte kjøre frem til hendelsesstedet hvor pasienten (en dukke) var. Pasienten hadde pust og puls, benet var amputert nede ved ankelen og det sto en fysisk blødning og sprutet ut.

Du gjorde ikke manuell kontroll på blødningen, men valgte torniquet som tok tid å klargjøre og som ikke ble strammet tilstrekkelig til å få kontroll på blødningen. Det ble ikke etablert oksygentilførsel. Du mistet fokus på blødningen fra den amputerte foten. Da pasienten mistet bevisstheten koplet du ikke dette symptomet til blødningen, men foretok en undersøkelse av pasientens pupiller. Du hadde ikke fokus på risiko for hypotermi. I vurderingsnotatet beskrives at pasienten burde vært håndtert ut fra konseptet LOAD AND GO. Du brukte tid på unødvendige undersøkelser. Oksygen ble etablert etter 7 minutter.

Instruktøren konkluderte med følgende: «… pasient ville gått i hypovolemisk stans pga. stor ytre blødning som lett ville latt seg kontrollere med riktige tiltak. Tidsbruk på skadested er over 10 minutter, og pasient er ennå ikke lagt på båre. Det er store mangler i undersøkelsesmetodikk, og lite begrunnet hvorfor ting blir gjort.» Du fikk for fjerde gang ikke bestått på utsjekk i XXXX.

Perioden med oppfølging fra din arbeidsgiver

Statens helsetilsyn orienterte deg den XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som ambulansearbeider på grunn av de nye opplysningene. I brev av XXXX fra din advokat samt i brev av XXXX fra XXXX fikk vi informasjon om at du hadde inngått en avtale med din arbeidsgiver om å gi deg intensiv opplæring/trening på en større ambulansestasjon, i en stilling tilsvarende lærling. Din advokat orienterte om utfordringer du har hatt i forbindelse med å komme tilbake til jobb etter sykemelding på grunn av XXXX og at gjentatte sertifiseringstester uten tilstrekkelig tid til øving imellom har skapt utrygghet hos deg. Opplegget startet XXXX og utsjekk ble satt til uke 22.

Den XXXX mottok Statens helsetilsyn opplysninger fra XXXX om at ditt ansettelsesforhold ble avsluttet. Av sluttrapport som er skrevet etter den faglige oppfølgingen fremgår det at du har vært på jobb på XXXX hver ukedag og fått oppfølging av to ambulansearbeidere (med sertifisering for trinn 3). Av kartleggingen som ble gjort i forkant fremgikk at du viste mangel på grunnleggende teoretisk forståelse samt mangel på systematisk undersøkelsesmetodikk. Tilsvarende observasjoner hadde dine veiledere under den første perioden med oppfølging. Det ble holdt oppsummeringsmøter hver tredje uke.

Når det gjelder den faglige utviklingen du har hatt i perioden med oppfølging, opplyses at du har utvist mangel på teoretisk bakgrunnsforståelse samt hatt lite systematikk i pasientundersøkelsene. Dette i sum har gjort at pasientbehandlingen ofte har blitt preget av ufullstendige undersøkelser som igjen har ført til mangelfullt initiativ til behandling, i tillegg til relativt korte pasientrapporter og journaler. På tross av fokusområder, møter og oppfølging har du ifølge dine veiledere hatt gjennomgående lite utvikling på disse feltene, perioden sett under ett.

Som eksempel på manglende utvikling vises til at du har gjort direkte feil i pasientbehandlingen, som har gjentatt seg både to og tre ganger til tross for klare tilbakemeldinger etter hver gang. Du har for eksempel ikke fulgt prosedyren for venekanylering som tilsier at man skal rengjøre huden med Klorhexidin.

Den XXXX ble det skrevet en oppsummeringsrapport etter at du gjennomgikk en evaluering XXXX. Det fremgår av rapporten at evalueringen ble gjennomført med fire simulerte caser i simuleringslab, seks reelle oppdrag i ambulansen og evaluering og selvrefleksjon siste dag. Instruktøren har blant annet oppsummert at dine primærundersøkelser av pasienter bærer preg av lite systematikk og at du ikke fanger opp funn som du burde. Dette kunne fått fatale konsekvenser for utfallet. Ved sekundærundersøkelse av pasienter viser du manglende kjennskap til ambulansearbeiders arbeidsmetodikk og det førte til at den utvidede undersøkelsen av pasienten ble mangelfull og utført i tilfeldig rekkefølge. Du viste også mangelfull teoretisk bakgrunnsforståelse innen anatomi, fysiologi og patofysiologi som begrunner tiltakene som skal utføres. Det blir også vist til at du under et konkret oppdrag ikke ivaretok sikkerheten i ambulansen. Områdeinstruktørene vurderte med bakgrunn i dette at det ikke ville være faglig forsvarlig at du skulle betjene en akuttbil i ambulansetjenesten.

I oppfølgingsmøte den XXXX konkluderer seksjonsleder XXXX med at din arbeidsgiver ikke kan gå på tvers av hva som er faglig forsvarlig og at du derfor ikke kan arbeide som ambulansearbeider lenger.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som ambulansearbeider. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven §57 første ledd, som frem til 1. juli 2019 lød [1]:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som ambulansearbeider forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt» og/eller «uforsvarlig virksomhet».

En viktig bestemmelse i vurderingen er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

I det følgende har vi gjort en vurdering av om din virksomhet som ambulansearbeider – slik den er beskrevet av XXXX HF – har vært uforsvarlig og om du har utvist grov mangel på faglig innsikt. Vi har videre vurdert om din grove mangel på faglig innsikt samt uforsvarlige virksomhet gjør deg uegnet som ambulansearbeider.

Grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet

Grov mangel på faglig innsikt kan foreligge om helsepersonell i vesentlig grad svikter i forhold til grunnleggende krav til yrkesutøvelse. I forarbeidene til helsepersonelloven (Ot. prp. Nr. 13 (1998-1999) pkt. 21.1.3.6) angis at det må stilles krav til at helsepersonell utøver virksomhet som holder et visst faglig nivå innenfor forsvarlige rammer. Kravet er ikke nærmere spesifisert, men det uttales at det vil være av betydning for vurderingen hvor korrigerbar vedkommende er, om det dreier seg om alvorlig brist i den enkeltes kunnskap og hvilken risiko den manglende faglige innsikt utsetter pasientene for. Det forventes at helsepersonell holder et rimelig nivå i den virksomheten vedkommende driver, og at man holder seg á jour på de områder som er aktuelle for det enkelte helsepersonell.

Uforsvarlig virksomhet kan betegnes som virksomhet som strider mot de til enhver tid gjeldende faglige krav og regler. I forarbeidene forutsettes mer enn en enkelt, eller noen få tabber, handlinger eller forhold. Tilbakekall av autorisasjon på grunnlag av uforsvarlig virksomhet forutsetter en gjennomgående faglig svikt hos helsepersonellet. Praksis i strid med faglige krav og i strid med gjeldende prosedyrer og rutiner medfører risiko for svikt i pasientbehandlingen.

Krav som stilles til ambulansearbeidere

Det forventes at ambulansearbeidere innretter seg etter sine faglige kvalifikasjoner og kommuniserer og samarbeider med annet helsepersonell der det er nødvendig. Videre forventes det at ambulansearbeidere har evne til selvinnsikt og kritisk refleksjon, samt evne og vilje til å motta veiledning og korreksjon når det gjelder egen yrkesutøvelse. Dette er grunnleggende forutsetninger for å kunne utøve yrket som ambulansearbeider forsvarlig.

Av læreplan i ambulansefaget Vg3, fremgår hvilke kompetanse ambulansearbeider må ha oppnådd for å få fagbrev i ambulansefaget som igjen gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider. Læreplanen omfatter læringsmål innen hovedområdene grunnleggende helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner.

Aktuelle mål er at eleven skal kunne blant annet:

Innen grunnleggende helsefag

 • identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og utføre nødvendige pleietiltak
 • kommunisere om pasienters tilstand, avgi systematiske rapporter og sørge for nødvendig dokumentasjon
 • observere medikamenters virkning i kroppen og håndtere medikamenter som brukes i ambulansetjenesten
 • forebygge smittespredning og ivareta god hygiene under ambulanseoppdrag og på ambulansestasjonen

Innen ambulansemedisin

 • innhente og forstå pasientens sykehistorie, skademekanikk, symptomer og tegn på sykdom
 • utføre enkel undersøkelse, utføre akutte behandlingstiltak, reevaluere og overvåke pasienter
 • identifisere tegn og symptomer på akutt sykdom, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak
 • identifisere tegn og symptomer på akutt skade, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak
 • identifisere tegn og symptomer på tilstander som kan true vitale livsfunksjoner hos gravide og
 • identifisere tegn på livløshet og iverksette nødvendige tiltak

Innen ambulanseoperative emner

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ambulanseoppdrag
 • følge prinsipper for organisering og ledelse på skadestedet og utføre arbeidsoppgaver som første ambulanseenhet
 • ivareta egen og andres helse og sikkerhet under og etter ambulanseoppdrag
 • arbeide i team, samhandle og kommunisere med andre under ambulanseoppdrag
 • forflytte og transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og krav til profesjonell yrkesutøvelse
 • følge gjeldende prosedyrer for åstedsrapportering og innmelding av pasienter til mottakende ledd

Vår vurdering

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på opplysningene fra din tidligere arbeidsgiver, og har vurdert om du må anses uegnet som ambulansearbeider på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Etter vår vurdering har saken avdekket at du har vansker med å innrette deg etter dine egne kvalifikasjoner og med å motta veiledning og/eller korreksjoner fra kolleger. Etter gjentatte veiledningsperioder har du hatt liten fremgang på de områdene der det ble avdekket mangler i dine kunnskaper og ferdigheter. Det er avdekket at du har store mangler i din grunnleggende teoretiske forståelse innen anatomi, fysiologi og patofysiologi som skal begrunne undersøkelser, valg av tiltak og prioriteringer.

Dette har medført at du

 • ikke tilstrekkelig har identifisert fysiske og psykiske behov hos pasienten
 • har manglet systematisk undersøkelsesmetodikk
 • ikke har kunnet skrive utførlig dokumentasjon om pasienters tilstand, og sørget for nødvendig dokumentasjon som grunnlag for skriftlig kommunikasjon med samarbeidende helsepersonell
 • ikke har forebygget smittespredning og ikke ivaretatt god hygiene under ambulanseoppdrag og på ambulansestasjonen
 • ikke tilstrekkelig har innhentet og forstått pasientens sykehistorie, skademekanikk, symptomer og tegn på sykdom
 • ikke tilstrekkelig har utført enkel undersøkelse, utført akutte behandlingstiltak, reevaluert og overvåket pasienter
 • ikke tilstrekkelig har identifisere tegn og symptomer på akutt sykdom, forklart utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og iverksatt nødvendige tiltak
 • ikke tilstrekkelig har identifisert tegn og symptomer på akutt skade, forklart utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og iverksatt nødvendige tiltak
 • ikke tilstrekkelig har planlagt, gjennomført, vurdert og dokumentert ambulanseoppdrag
 • ikke har vist tilstrekkelig evne til å arbeide i team, samhandle og kommunisere med andre under ambulanseoppdrag
 • ikke har forflyttet og transportert pasienter på en sikker og omsorgsfull måte
 • ikke har utført arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og krav til profesjonell yrkesutøvelse

Med bakgrunn i dette har vi kommet til at du ikke innehar mange av de sentrale kunnskaper og ferdigheter som forventes at du skal ha oppnådd ved fullført Vg3 i ambulansefaget. Mangelfulle kunnskaper og ferdigheter i de aktuelle områdene kan medføre fare for pasientsikkerheten. Manifest eller fare for svikt i vitale organer kan, om det ikke identifiseres raskt, medføre prognosetap. I ytterste konsekvens kan det medføre fare for pasientens liv.

Du har gjennomgått langvarig veiledning i forbindelse med reelle ambulanseoppdrag og ved simulering og du har hatt anledning til å styrke dine teoretiske kunnskaper. Du har likevel ikke forbedret dine faglige mangler vesentlig. Etter vår mening vil ikke praksisveiledning og selvstudier i teori være tilstrekkelig for å oppnå skikkethet til å ha autorisasjon som ambulansearbeider. Vi legger til grunn at du må ha mer strukturert opplæring fra grunnen av, tilsvarende det som kan oppnås ved å følge utdanningen i ambulansefaget.

Samlet vurdering

Samlet har vi ovenfor funnet at du har sviktet på områder som er helt grunnleggende å ivareta for en ambulansearbeider som arbeider i ambulansetjenesten. Svikten er etter vår vurdering gjennomgående. Etter en totalvurdering finner vi at du over tid, og til tross for flere tilbakemeldinger og oppfølging fra din arbeidsgiver, har sviktet på flere områder som er helt grunnleggende for å kunne utøve forsvarlig virksomhet som ambulansearbeider. Svikten viser alvorlig brist i grunnleggende ambulansefaglig kompetanse, og pasientene risikerer å bli feilbehandlet. Vi finner at du er uegnet til å utøve ditt yrke som ambulansearbeider på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som ambulansearbeider

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som ambulansearbeider er oppfylt. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Vi har i vår vurdering ovenfor kommet til at du har sviktet på grunnleggende områder i din praksis som ambulansearbeider.

Vi har vurdert om det er tilstrekkelig å begrense din autorisasjon. Svikten ved din yrkesutførelse er imidlertid så gjennomgående og har vist seg i så mange sammenhenger at en begrenset autorisasjon ikke er tilstrekkelig. Svikten har vist seg over lang tid og til tross for veiledning og oppfølging har du ikke vist evne til å endre din praksis.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som ambulansearbeider i medhold av helsepersonelloven § 57første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som ambulansearbeider forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt» og «uforsvarlig virksomhet».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som ambulansearbeider.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven §68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX e.f.
assisterende direktør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
Advokat XXXX
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

[1] Handlingene vurderes opp mot bestemmelsen slik den lød på hendelsestidspunktet. Bestemmelsen ble endret 1. juli 2019 og endringen er ment å senke terskelen for å tilbakekalle en autorisasjon.

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker