Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder spørsmål om brudd på taushetsplikten.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du ble gitt en frist på tre uker til å uttale deg til saken. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Vi beklager vår lange saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som lege i Norge den XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Da den aktuelle hendelsen skjedde var du ansatt som XXXX ved Sykehuset XXXX. Du var ansatt der fra XXXX til XXXX. Det er ikke kjent for oss hvor du nå arbeider.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding datert XXXX fra Sykehuset XXXX. Av meldingen fremgår at taushetsbelagte opplysninger om pasienter var blitt funnet i en søppelkontainer, og at opplysningene stammet fra deg. Det ble også funnet en pose med medisiner. Sykehuset ble gjort kjent med saken etter XXXX.

I møtet med Fylkesmannen den XXXX opplyste du at siste dag på jobb på Sykehuset XXXX var en kveldsvakt. Da du gikk av vakt kl. XXXX skulle du rydde ut av skapet ditt. Der hadde du mange forskjellige ting, herunder papirer og notatbøker. Du kastet alle løse papirer i en makuleringskontainer. På kontaineren var det opplyst «bare papir». Du vurderte da at du ikke kunne putte notatbøkene i kontaineren siden disse hadde stive permer. Du visste ikke hvor du skulle kaste notatbøkene, og la de derfor i sekken din sammen med andre ting fra skapet. Sekken tok du med deg hjem. Du var gitt signaler om at du kunne få ekstravakter ved sykehuset i fremtiden, og tenkte du skulle ta opp med sykehuset på et senere tidspunkt hva du skulle gjøre med notatbøkene. Det viste seg at det ikke ble flere vakter og notatbøkene ble glemt inntil du seks måneder senere skulle rydde og kaste flere ting fra boligen din. Notatbøkene lå sammen med annet som skulle kastes, og du var ikke oppmerksom på eller reflekterte over at notatbøkene lå blant sakene som skulle kastes.

Du opplyste videre i møtet med Fylkesmannen at du fikk opplæring ved sykehuset i reglene om taushetsplikt og håndtering av sensitive opplysninger, men du ble ikke vist eller opplært i hvordan du skulle makulere. Du skrev under på taushetserklæring da du ble ansatt på sykehuset. I møte med sykehusledelsen oppfattet du at heller ikke de var helt tydelige på hvordan man skulle makulere/kaste notatbøker forsvarlig. Du uttaler at du erkjenner at du har gjort en feil, at du er lei deg for dette og at du har lært av feilen du har gjort.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som er beskrevet over vil vi vurdere om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21, som lyder:

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Dersom Statens helsetilsyn kommer til at du har brutt helsepersonelloven § 21 vil vi vurdere om du skal gis en advarsel etter helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Formålet med regelen om taushetsplikt er å verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Bestemmelsen om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

Ved å kaste notatbøker som inneholdt taushetsbelagte helseopplysninger om pasienter, på en slik måte at uvedkommende kunne finne bøkene og lese dem, har du etter Statens helsetilsyns vurdering brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 21. Vi vil derfor vurdere om du skal gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Etter vår vurdering hadde du et klart handlingsalternativ. Journalopplysningene skulle vært makulert på forsvarlig måte. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» eller til i «vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten». Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Statens helsetilsyn finner at din handling er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, og til i vesentlig grad svekke tilliten til helsepersonell og helsetjenesten. Din handling utgjør også en fare for sikkerheten i helsetjenesten ved at pasienter kan vegre seg for å oppsøke tjenestene eller unnlate å oppgi viktig informasjon.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal likevel foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er din handling en alvorlig overtredelse av helsepersonelloven. Ved vurderingen har vi lagt vekt på at du har brutt grunnleggende krav som stilles til helsepersonell. Videre har vi lagt vekt på at du, ved din handling, har krenket pasienters integritet og brutt tilliten du er gitt av arbeidsgiver og samfunnet.

Etter vår vurdering er forholdene i saken av så alvorlig karakter at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 21.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og andre aktuelle instanser. Se vedlagte kopi.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX e.f.
ass. direktør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift


Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX
Sykehuset XXXX v/ direktøren

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX, e-post: XXXX

Andre brev i saken

Helseopplysninger havnet i søppelkontainer – sykehuset hadde lagt til rette for håndtering av taushetsbelagte opplysninger

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker