Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslag på søknad om oppheving av begrensninger i autorisasjon

Statens helsetilsyn har avslått din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 59 a annet ledd. Vi har kommet til at du ikke har godtgjort at du er skikket til å inneha autorisasjon som lege uten begrensninger.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn viser til din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, fremsatt i møte med Statens helsetilsyn den XXXX.

I brev av XXXX informerte vi om at søknaden var registrert og ville behandles så snart som mulig. Vi informerte også om at saksbehandlingen ville skje skriftlig, og at du hadde anledning til å sende dokumentasjon i saken.

I e-post av XXXX sendte du inn opplysninger om saken. I e-post av XXXX viste du til dine uttalelser og innsendt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader samt til dine anførsler fremsatt i møtet med Statens helsetilsyn den XXXX.

Saksforholdet

Statens helsetilsyn fattet den XXXX vedtak om begrensning av din autorisasjon som lege etter helsepersonelloven § 59 a. Bakgrunnen for begrensningen var at du i perioden XXXX - XXXX hadde drevet faglig uforsvarlig legevirksomhet på grunn av kommunikasjonsvansker og uforsvarlig forskriving av vanedannende legemidler. Begrensningen innebar at du kun kunne utøve legevirksomhet uten direkte pasientkontakt.

Statens helsepersonellnemnd omgjorde vedtaket delvis i vedtak av XXXX.
Nemnda besluttet at du på nærmere angitte vilkår også kunne arbeide som lege i underordnet stilling på sykehus.

Du har to ganger begjært omgjøring av nemndas vedtak. Nemnda besluttet både XXXX og XXXX at begjæring om omgjøring ikke skulle tas til følge. Du søkte om oppheving av begrensningene i autorisasjonen den XXXX.

Statens helsetilsyn avslo søknaden den XXXX, og vedtaket ble stadfestet av Statens helsepersonellnemnd den XXXX.

Du søkte på ny om full autorisasjon den XXXX. Statens helsetilsyn avslo søknaden om full autorisasjon den XXXX. Avslaget ble påklaget av deg den XXXX. Den XXXX opprettholdt Statens helsetilsyn vedtaket om avslag på søknaden om full autorisasjon, men vi endret vilkårene i den begrensede autorisasjonen, jf. helsepersonelloven § 59 a. I tillegg til arbeid i underordnet stilling på sykehus og arbeid uten direkte pasientkontakt ble det vedtatt at du også kan ta arbeid som allmennlege i gruppepraksis, på visse nærmere vilkår.

Etter klage fra deg, stadfestet Statens helsepersonellnemnd vedtakene av XXXX og XXXX den XXXX.

Den XXXX innvilget Statens helsetilsyn din søknad om å få arbeide som lege ved XXXX i XXXX. Som vilkår ble det blant annet fastsatt at du skulle motta veiledning fra en annen lege. I XXXX ble det kjent at din veileder ved XXXX skulle reise utenlands og ikke lenger oppfylte kravene til veiledning. Som følge av dette opphørte ditt ansettelsesforhold ved XXXX. Den XXXX fattet Statens helsetilsyn vedtak om at du ikke lenger kunne arbeide som lege ved XXXX.

Mens du arbeidet ved XXXX søkte du om å få utvidet din begrensede autorisasjon slik at du også kunne arbeide i en 27 % stilling som sykehjemslege.
Søknaden om utvidet begrenset autorisasjon ble avslått i vedtak av XXXX.

Din autorisasjonsstatus per i dag

Du har i dag en begrenset autorisasjon til å utøve legevirksomhet uten direkte pasientkontakt, jf. helsepersonelloven § 59 a. Denne autorisasjonen kan på visse vilkår utvides til arbeid som lege med direkte pasientkontakt, dersom du enten arbeider i underordnet stilling på sykehus eller som allmennlege i gruppepraksis. En utvidelse er imidlertid betinget av at vilkårene listet opp under er oppfylt. Følgende vilkår må være oppfylt for at du skal kunne arbeide som lege med direkte pasientkontakt, jf. vedtak i Statens helsepersonellnemnd av XXXX:

 1. Du kan bare ta arbeid på sykehus.
 2. Du må arbeide i underordnet stilling som lege.
 3. Du må motta særskilt veiledning en gang per uke i tillegg til den veiledning som inngår i det daglige arbeid med kolleger.
 4. Statens helsetilsyn må godkjenne arbeidsforholdet.
 5. Din arbeidsgiver og nærmeste leder må være kjent med bakgrunnen for at du ikke har full autorisasjon som lege.
 6. Arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn umiddelbart ved uregelmessigheter i din virksomhet.
 7. Arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn hver tredje måned.

Følgende vilkår må være oppfylt for at du skal kunne arbeide som allmennlege, jf. vedtak truffet av Statens helsetilsyn den XXXX:

 1. Du kan arbeide som allmennlege i en gruppepraksis under veiledning av en av legene i praksisen eller av en annen erfaren lege.2. Di
 2. Din veileder må rapportere til Statens helsetilsyn etter seks måneder, og deretter hver sjette måned så lenge begrensningen består. Av rapportene må det særlig fremgå en vurdering av din forskrivningspraksis for vanedannende legemidler og dine kommunikasjonsferdigheter.
 3. Alle legene i gruppepraksisen må orienteres om begrunnelsen for begrensningen i autorisasjonen.
 4. Du kan ikke ha mer enn 200 pasienter på listen per ukentlig arbeidsdag.
 5. Statens helsetilsyn må godkjenne arbeidsforholdet før tiltredelse.

Vilkårene som er fastsatt av Statens helsetilsyn i vedtak av XXXX gir deg en bred mulighet til å søke arbeid som lege. Du kan søke stillinger som lege i underordnet stilling på sykehus, som lege uten direkte pasientkontakt og som allmennlege i gruppepraksis.

Din søknad om oppheving av begrensningene i autorisasjonen som lege

Du har i nåværende søknad vist til dokumentasjon fremlagt i de tidligere søknadene om oppheving av begrensningen.

I din forrige søknad datert XXXX var det vedlagt dokumentasjon på fire gjennomførte kurs innen henholdsvis forskning i allmennmedisin, EU-kurs 2 med emnene trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter, kurs i muskel- og skjelettlidelser og kurs i prøvetaking i allmennpraksis. Det ble videre fremlagt erklæring av XXXX fra XXXX. XXXX bekreftet at du i XXXX mottok seks timer veiledning i kommunikasjonslære.

I tidligere søknader har du fremlagt dokumentasjon på at du i XXXX var ansatt i et vikariat som lege ved XXXX, XXXX i to uker. Du har også fremlagt attest datert XXXX fra XXXX som bekrefter et årelangt samarbeid hvor du har bidratt med medisinsk rådgivning og bistand. XXXX bekreftet i attesten at ditt arbeid i hele perioden fungerte på beste måte og at kommunikasjonen med deg var upåklagelig.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om det er grunnlag for å oppheve begrensningene i din autorisasjon som lege. Det sentrale vurderingstemaet er om du har godtgjort at du igjen er skikket til å utøve ditt yrke som lege uten begrensninger, jf. helsepersonelloven § 59 a annet ledd.

Helsepersonelloven § 59 a lyder:

Selv om vilkårene for tilbakekall etter § 57 ikke er oppfylt, kan Statens helsetilsyn begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår hvis advarsel etter § 56 ikke fremstår som tilstrekkelig for å sikre lovens formål. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om det er grunn til å tro at helsepersonellet av grunner som nevnt i § 57 kan bli uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig dersom autorisasjonen ikke begrenses.

Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt.

Vedtak om begrensning av autorisasjon og avslag på søknad om opphevelse av fastsatte begrensninger er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Det er du som har bevisbyrden for å godtgjøre at du igjen er skikket til å utøve yrket.
Skikkethet vurderes ut fra hensynet til sikkerheten i helsetjenesten, kvaliteten i helsetjenesten og tilliten til helsepersonell og helsetjenesten. Hva som skal til for å dokumentere skikkethet må avgjøres konkret, og vil variere etter hvilke forhold som lå til grunn for begrensning av autorisasjonen.

Din autorisasjon ble begrenset som følge av store kommunikasjonsproblemer med både pasienter og samarbeidende helsepersonell samt uforsvarlig forskrivning av vanedannende legemidler. Dette gjorde at din virksomhet som lege ble ansett å være uforsvarlig.

Evne til kommunikasjon og språkkunnskaper er, i likhet med faglig kompetanse, helt nødvendig ved en leges yrkesutøvelse for å minimalisere risiko for skade og feil, for eksempel i forbindelse med diagnostisering, behandling, dokumentasjon av behandlingsforløp, samhandling med andre aktører i helsetjenesten samt ved formidling av informasjon til pasienter. Dersom kommunikasjonen er utydelig og upresis kan beskjeder, instrukser og informasjon bli misforstått og føre til inadekvat og/eller feil behandling, med risiko for alvorlige følger for pasientene. Et godt språk er videre nødvendig for å kunne møte pasienter og pårørende på en omsorgsfull måte.

For å kunne få tilbake full autorisasjon som lege, forutsatte vi dokumentasjon på at dine kommunikasjonsevner er blitt tilfredsstillende. Eksempler på slik dokumentasjon vil være bekreftelse på fra arbeidsgiver på at du gjennom jobb som underordnet lege har godtgjort at dine kommunikasjonsferdigheter nå er tilfredsstillende, at du har mottatt veiledning i kommunikasjonslære og gjennomført relevante medisinske kurs.

Du har ikke lagt ved dokumentasjon på noe nytt arbeidsforhold i stilling som underordnet lege, eller annen ny dokumentasjon som kan godtgjøre at dine kommunikasjonsferdigheter nå er tilfredsstillende.

I XXXX gikk du til seks timers kommunikasjonstrening hos XXXX, jf. brev av XXXX. Det ble blant annet gjennomført simulerte konsultasjoner. I uttalelsen fra XXXX går det frem at du trengte korreksjon på grunnleggende detaljer innen kommunikasjon. XXXX konklusjon var at du kommuniserte adekvat i de situasjonene du ble observert i. Det blir imidlertid presisert at du burde lære deg norsk muntlig bedre. Utover disse seks timene med kommunikasjonstrening i XXXX har du ikke vedlagt ny dokumentasjon som godtgjør at du har forbedret dine kommunikasjonsevner, og nettopp betydelige kommunikasjonsproblemer, var i stor grad var grunnlaget for begrensningene i din autorisasjon tilbake i XXXX.

Statens helsetilsyn bemerker at samtlige av de kurs du i XXXX fremla dokumentasjon på, er sentrale for en allmennlege. Samlet timetall er over 100 og oppfattes derfor som tilstrekkelig omfattende. Statens helsetilsyn vurderer det som positivt at du gjennom kurs holder deg oppdatert og tilegner deg relevante kunnskaper for allmennmedisin. Statens helsetilsyn vil bemerke at ingen av de nevnte kursene omhandler kommunikasjon. Du har heller ikke vedlagt dokumentasjon på kurs som gjelder forsvarlig rekvirering av vanedannende legemidler, som var en del av begrunnelsen for begrensningen av din autorisasjon i XXXX. Du har ikke vedlagt dokumentasjon på kurs tatt etter XXXX.

Statens helsetilsyn vil bemerke at dersom vi skal kunne oppheve begrensningene i din autorisasjon er det nødvendig at du gjennom arbeid som underordnet lege under veiledning dokumenterer at tidligere kommunikasjonsproblemer er overvunnet, og at din fagkompetanse er oppdatert. På denne måten kan du godtgjøre at det ikke lenger er grunnlag for begrensningene i din autorisasjon som lege. Det forutsettes at du ved søknad på stillinger som underordnet lege opplyser arbeidsgiver om din begrensede autorisasjon og grunnlaget for denne.

Statens helsetilsyn vurderer at du på nåværende tidspunkt ikke har godtgjort at det ikke lenger er grunnlag for begrensningene i din autorisasjon. På denne bakgrunn avslår vi din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 59 a annet ledd.

Konklusjon

Din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege avslås, jf. helsepersonelloven § 59 a annet ledd.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedrørende muntlig søknad om godkjenning av stilling som lege med begrensning ved XXXX

Du kontaktet Statens helsetilsyn per telefon den XXXX med forespørsel om et arbeidsforhold du er tilbudt på en klinikk i XXXX er i tråd med vilkårene som Statens helsetilsyn har satt i medhold av helsepersonelloven § 59 a. Vi ba deg om å sende inn en skriftlig søknad om begrenset autorisasjon.

Den XXXX ble Statens helsetilsyn kontaktet av XXXX. XXXX fortalte at den personen som tidligere har drevet XXXX har fått sin autorisasjon som lege tilbakekalt, og at XXXX nå trenger en vikar til å drive praksisen. XXXX opplyste at XXXX var klar over at du hadde en begrenset autorisasjon, og XXXX lurte på om vilkårene til Statens helsetilsyn var oppfylt ved at du arbeidet som lege i solopraksis, med XXXX som veileder. XXXX bekreftet at XXXX var villig til å påta seg ansvaret for å være din veileder. Den XXXX kontaktet innehaveren av XXXX, XXXX, Statens helsetilsyn med samme forespørsel.

Statens helsetilsyn viser til at søknader om godkjenning av arbeidsforhold under enhver omstendighet må være skriftlige, og at vi ikke anser forespørsler fra andre enn helsepersonellet selv som en søknad.

Vi finner imidlertid grunn til å påpeke at den type stilling som er skissert per telefon av XXXX og XXXX er annerledes og mer omfattende enn vilkårene som følger av Statens helsetilsyns vedtak av XXXX. For at du skal kunne utøve virksomhet som lege med en begrenset autorisasjon er et av vilkårene at du arbeider som allmennlege i en gruppepraksis under veiledning av en av legene i praksisen eller av en annen erfaren lege.

Dette vil vi ta i betraktning når vi skal vurdere en eventuell skriftlig søknad fra deg om godkjenning av arbeidsforhold ved XXXX.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
fung. fagsjef

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Rundskriv IK-1/2009
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX , tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker