Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om avslag på søknad om oppheving av begrensninger i autorisasjon

Statens helsetilsyn har avslått din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 59 a andre ledd. Vi har kommet til at du ikke har godtgjort at det ikke lenger er grunnlag for begrensingene i din autorisasjon.

Du kan klage på vedtaket innen fire – 4 – uker fra du mottar dette brevet.

Statens helsetilsyn viser til din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege av XXXX.

Saksforholdet

Begrensning av din autorisasjon

Statens helsetilsyn vedtok å begrense din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 59 a i vedtak av XXXX. Tilsynssaken gjaldt din faglige yrkesutøvelse som lege da du arbeidet ved XXXX i XXXX fra XXXX til XXXX.

Vi vurderte din behandling/oppfølging til syv pasienter, og kom til at du i seks av syv tilfeller hadde opptrådt faglig uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Etter vår vurdering manglet du kunnskap om behandling av vanlige sykdommer, legemidler og basal fysiologi, og søkte ikke hjelp i situasjoner hvor din kompetanse var utilstrekkelig. Du manglet kunnskap om antibiotikabehandling, bruk av vanlig hjertemedisin, samt manglende vurderingsevne i behandling av stoffskiftelidelser og håndtering av blodgassanalyser. Videre hadde du heller ikke vist forståelse for viktigheten av å dokumentere dine vurderinger og beslutninger.

Vi vurderte at det var grunn til å tro at du kunne bli uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet» og «grov mangel på faglig innsikt» dersom vi ikke begrenset din autorisasjon, jf. § 59 a. Vi fastsatte følgende vilkår for begrensningen i din autorisasjon som lege:

  1. Du må arbeide under veiledning i underordnet stilling. Dette betyr at du ikke kan arbeide selvstendig i allmennpraksis eller delta i legevaktordning. Du kan arbeide i allmennpraksis, men under veiledning.
  2. Veiledningen må foregå hver 14. dag, hvor vanlige problemstillinger som hører til arbeidsfeltet blir tatt opp. Veileder må to ganger i året sende rapport til Statens helsetilsyn om gjennomgåtte tema og om din faglige utvikling. Første rapportering må skje etter 6 måneder.
  3. Du må informere Statens helsetilsyn om hvem som er din arbeidsgiver, og Statens helsetilsyn må godkjenne arbeidsforholdet før tiltredelse. Ved eventuelt bytte av arbeidsgiver, må ny arbeidsgiver godkjennes av Statens helsetilsyn før tiltredelse.
  4. Din arbeidsgiver og din veileder må skriftlig bekrefte overfor Statens helsetilsyn at de er kjent med bakgrunnen for begrensningene i din autorisasjon og med forpliktelsene knyttet til rapportering og veiledningsoppgave.
  5. Du og din arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn ved endringer i arbeidsforholdet eller ved opphør.
  6. Arbeidsgiver må forplikte seg til å umiddelbart rapportere til Statens helsetilsyn ved eventuelle uregelmessigheter i din yrkesutøvelse. Med uregelmessigheter menes forhold som gjelder mulige brudd på kravet til faglig forsvarlighet.

Du klagde på vedtaket i brev mottatt her XXXX. Vi fastholdt vår vurdering, og oversendte klagen til Helseklage v/Statens helsepersonellnemnd ved brev av XXXX.

Stadfesting i Statens helsepersonellnemnd

I vedtak av XXXX stadfestet Statens helsepersonellnemnd vårt vedtak om begrensning av din autorisasjon som lege. Statens helsepersonellnemnd vurderte at du hadde brutt kravet til faglig forsvarlig virksomhet og kravet til journalføring, jf. §§ 4 og 40. De vurderte pasientløpene viser etter nemndas syn at du har grunnleggende mangler i din fagkunnskap og medisinske forståelse. Dette gjelder blant annet kunnskap om legemidler, tolkning av prøveresultater og sammenhengen mellom pasientens symptomer og prøveresultatene. Journaldokumentasjonen er i stor grad avskrift av andre legers vurderinger, uten dine selvstendige vurderinger. Manglende erkjennelse av egen sviktende kompetanse gir ifølge nemnda risiko for en stadig uforsvarlig pasientbehandling.

Nemnda viser til at du har erkjent at din pasientbehandling ved XXXX var mangelfull, men mener feilene du gjorde der skyldtes private forhold, ikke manglende kunnskap. Nemnda uttaler at det ikke har betydning hvordan private forhold eventuelt påvirker deg, da det er ditt ansvar å sørge for at du til enhver tid utøver ditt arbeid i samsvar med de krav som stilles.

Videre viser nemnda til attester fra hospitering ved XXXX, hvor du arbeidet på tidspunktet for tilsynssaken, som beskriver at du undersøkte pasientene på en grundig måte, du rekvirerte medisiner på en optimal måte, mv. Dette endrer imidlertid ikke nemndas vurdering, da de mener du fremdeles har behov for veiledning og oppfølging før du kan utøve yrket selvstendig som lege.

Oppfølging av din begrensede autorisasjon

I brev av XXXX opplyste fastlegene XXXX og XXXX ved XXXX at du har hospitert ved legekontoret siden XXXX. Under oppholdet har du vært under tett veiledning fra XXXX og XXXX, du har deltatt i konsultasjoner og vist faglig kompetanse. XXXX og XXXX bekreftet at de ville følge deg opp i tråd med vilkårene for din begrensede autorisasjon. Statens helsetilsyn bekreftet arbeidsforholdet og veiledningsplanen i e-post av XXXX.

I brev av XXXX oversendte XXXX og XXXX første rapport knyttet til oppfølgingen av deg. Det fremgår av rapporten at du har vist stor interesse og vært engasjert i jobben din. Du har vist faglig kompetanse, du lytter og støtter, er utadvendt og har lett for å komme i kontakt med mennesker. Du er selvstendig, kreativ og samarbeidsvillig. Etter hver pasient har du vært flink til å konferere med en av legene ved legesenteret. Du er god til å utføre kliniske undersøkelser, rekvirere riktige blodprøver til utredning og er godt oppdatert i medisin. Videre skriver du gode journalnotater. XXXX og XXXX skriver at de får komplimenter og tilbakemeldinger fra sine pasienter på hvor dyktig og faglig oppdatert du er. De mener du ikke har behov for å ha begrensninger i din autorisasjon og at du kan jobbe som selvstendig lege.

Statens helsetilsyn bekreftet å ha mottatt rapporten ved brev av XXXX. I brevet viste vi til vilkår nr. 2, og minte om at neste rapport må inneholde dokumentasjon av gjennomgåtte tema og din faglige utvikling hver 14. dag. Vi viste til vår e-post av XXXX hvor vi presiserte at «veiledningen må foregå hver 14. dag for å kunne gi rom for drøfting av generelle faglige temaer».

Din søknad

I e-post av XXXX, som du sendte i kopi til blant annet XXXX og XXXX, skriver du at du har gjennomgått temaer og diverse problemstillinger som tilhører helsearbeidet. Du har hatt samtaler med dine veiledere hver 14. dag, og fikk utdelt tema som du skulle forberede til neste møte. Du vedlegger moduler som du fikk av XXXX og XXXX. Modul 1, som du gjennomgikk i perioden XXXX til
XXXX, inneholder allmennmedisin generelt, klinisk undersøkelse, diabetes, KOLS/astma, infeksjonssykdommer, svangerskapskontroll og hjerte-kar-sykdommer. Modul 2 omhandler vond rygg med litteraturstudier. Gjennomgang av denne modulen er udatert og ikke dokumentert av veileder. Referanse til modulen gir inntrykk av at det dreier seg om gruppebasert veiledning, men rammene for denne er ikke angitt. I tillegg til disse modulene opplyser du at du har hatt andre moduler vedrørende akuttmedisin, svangerskap, akuttpsykiatri og demens. Du har også hospitert sammen med din veileder på helsestasjon hvor du fikk grundig veiledning i å jobbe med barn i alderen 0-5 år. Du mener selv du har oppnådd langvarig og bred kompetanse i flere felt.

Du skriver at du ønsker å få tilbake autorisasjonen uten begrensninger, og at du er klar for å jobbe selvstendig. Videre har du fått et jobbtilbud med oppstart XXXX, men de ønsker ikke at du jobber under de fastsatte vilkårene. På spørsmål fra Statens helsetilsyn, bekreftet du i e-post av XXXX at du søker om å få opphevet begrensningene i din autorisasjon som lege.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om det er grunnlag for å oppheve begrensningene i din autorisasjon som lege. Det sentrale vurderingstemaet er om du har godtgjort at det ikke lenger er grunnlag for begrensningene i din autorisasjon, jf. helsepersonelloven
§ 59 a andre ledd.

Helsepersonelloven § 59 a lyder:

«Selv om vilkårene for tilbakekall etter § 57 ikke er oppfylt, kan Statens helsetilsyn begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår hvis advarsel etter § 56 ikke fremstår som tilstrekkelig for å sikre lovens formål. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om det er grunn til å tro at helsepersonellet av grunner som nevnt i § 57 kan bli uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig dersom autorisasjonen ikke begrenses.

Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt.

Vedtak om begrensning av autorisasjon og avslag på søknad om opphevelse av fastsatte begrensninger er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.»

Det er du som må godtgjøre at du igjen er skikket til å utøve legeyrket uten begrensninger. Hva som skal til for å dokumentere skikkethet må avgjøres konkret, og vil variere etter hvilke forhold som lå til grunn for begrensning av autorisasjonen.

Kjernen i tilsynssaken mot deg var at du hadde svært mangelfulle faglige kunnskaper. Denne vurderingen ble også delt av Statens helsepersonellnemnd, og vi viser til deres vurderinger gjengitt ovenfor. Du må derfor vise at du har hevet din kompetanse innen de aktuelle fagområdene hvor du utviste uforsvarlighet. I dette ligger at du må dokumentere ny innsikt og forståelse. Kompetanseheving kan for eksempel skje gjennom videreutdanning, kurs, litteraturstudier, forskning, veiledning og/eller hospitering.

Det fremgår av saken at du hospiterte ved XXXX fra XXXX. Vi bekreftet arbeidsforholdet og veiledningsopplegget i e-post av XXXX. Vi presiserer at vi derfor legger til grunn at veiledningsperioden først startet fra dette tidspunkt. Veiledning under modul 1 foregikk i hovedsak før du kunne dokumentere avtale om veiledning.

Det kan synes som om du ikke har tatt inn over deg alvoret i våre vurderinger i vedtaket om begrenset autorisasjon, da du allerede søker om oppheving av begrensningene etter bare tre måneders veiledning i tråd med våre vilkår. Du refererer til gjennomgått veiledning av et bredt spekter av det medisinske fagfeltet. Veiledningen er ikke ment å være ren undervisning i medisinske fag, men skal være knyttet til den praktiske hverdagen og spesifikke problemstillinger som du møter i praksis. Først etter en viss tid med slik regelmessig veiledning vil du kunne bli trygg på dine kliniske vurderinger og derved minimaliserer risikoen for en uforsvarlig pasientbehandling.

Du må derfor fortsatt motta veiledning hver 14. dag, hvor vanlige problemstillinger som hører til arbeidsfeltet blir tatt opp. I tråd med vedtaket må veileder to ganger i året sende rapport til Statens helsetilsyn om gjennomgåtte tema og om din faglige utvikling.

Selv om hospitering også bidrar til kompetanseheving er den gjennomførte veiledningen ikke tilstrekkelig for å godtgjøre at du ikke lenger har behov for veiledning for å sikre forsvarlig legevirksomhet.

Statens helsetilsyn vurderer at du på nåværende tidspunkt ikke har godtgjort at det ikke lenger er grunnlag for begrensningene i din autorisasjon, jf. helsepersonelloven
§ 59 a andre ledd.

Vedtak

Statens helsetilsyn avslår din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 59 a andre ledd.

Klagerett

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Helseklage v/Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er fire – 4 – uker fra du mottar dette brevet.

Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser
søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
fung. avdelingsdirektør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Rundskriv IK-2/2017
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi til:
Fylkesmannen i XXX


Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: medisinsk sakkyndig XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker