Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i samme lovs § 4. Vi har også kommet til at du har brutt bestemmelsen om pliktmessig avhold i samme lovs § 8 med tilhørende forskrift.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX knyttet til din autorisasjon som lege. Tilsynssaken dreier seg om at du ved én anledning var på arbeid som lege til tross for at du var påvirket av alkohol.

Ved foreløpig svar datert XXXX informerte vi deg om at saken er registrert mottatt her XXXX og forventes ferdigbehandlet innen seks måneder.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg. 

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som lege ved XXXX sykehus, hvor du fremdeles arbeider.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding datert XXXX fra XXXX politidistrikt om at du, ved XXXX tingretts dom av XXXX, var blitt dømt for promillekjøring til betinget fengsel og bot. Dommen var rettskraftig. Statens helsetilsyn har innhentet dommen.

Opplysninger fra politiet og dommen
XXXX ca. kl. XXXX ble du stoppet i en ordinær promillekontroll. Du forklarte til politiet at du var på vei til jobb på XXXX sykehus og at du kjørte fordi du hadde avtaler på jobben. Du presiserte at du ikke hadde avtaler med pasienter den aktuelle dagen. Du sa at du hadde drukket kvelden før og mistenkte at du kunne ha noe restpromille, men du kjørte likevel på jobb. Utåndingsprøven viste at du hadde en alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften tilsvarende 0,68 promille. Etter promillekontrollen reiste du videre på jobb.

Utdrag fra din forklaring i møte med Fylkesmannen XXXX
Du forklarte at du dagen før hendelsen hadde vært med på en spesiell og krevende operasjon, og at årsaken til at du skulle på jobb den aktuelle dagen først og fremst var at du skulle se til pasienten som var operert dagen før. I tillegg skulle du assistere ved en operasjon av en annen pasient. Vanligvis hadde du fri på XXXX.

Kvelden før hadde du drukket litt vin til middagen, og etter middagen hadde du drukket XXXX øl med XXXX. Morgenen etter tenkte du ikke over at du kunne være alkoholpåvirket. Du kjørte bilen mot XXXX sykehus, men ble ved XXXX sentrum stoppet i en promillekontroll, der utåndingsprøven viste en promille på 0,68. Etter dette dro du på jobb som planlagt.

Du har fortalt seksjonsleder om hendelsen, men du har ikke hatt noen spesiell oppfølging fra arbeidsgiver i etterkant. Du har heller ikke endret arbeidsoppgaver. Du sa du hadde planlagt å pensjonere deg om ett års tid.

På spørsmål om hvordan alkoholvanene dine er, forklarte du at du drikker alkohol jevnlig, én til to ganger per uke. Du XXXX og drikker gjerne en øl når du har kommet hjem. Du forklarte at drikkemønsteret har endret seg etter at du ble dømt for promillekjøring, og at du drikker mindre nå enn før hendelsen. Du har aldri blitt tatt for promillekjøring før, selv om du har tatt utåndingsprøve ved promillekontroller mange ganger. Du forklarte at du i ettertid tenker på hvordan du feilvurderte situasjonen da du sto opp og kjørte bilen til jobb.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over vil vi vurdere om du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4 og bestemmelsen om pliktmessig avhold i helsepersonelloven § 8:

Helsepersonelloven § 4 første ledd lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

Helsepersonelloven § 8 første ledd lyder:

«Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.»

Vi viser også til forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell § 3, som lyder:

«Helsepersonell må ikke på noe tidspunkt i løpet av arbeidstiden ha høyere konsentrasjon av rusmidler i blodet enn hva som tilsvarer 0,2 promille alkohol.»

De sentrale vurderingstema er om du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4 og/eller bestemmelsen om pliktmessig avhold i helsepersonelloven § 8 ved å være på arbeid som lege ved XXXX sykehus til tross for at du var påvirket av alkohol.

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Helsepersonelloven § 4 stiller krav til faglig forsvarlighet. Dette innebærer at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen, jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-1999). I dette ligger ikke bare et faglig krav, men også en etisk standard.

Helsepersonelloven § 8 første ledd forbyr helsepersonell å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Hva som menes med «påvirket», presiseres i forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell § 3. Det fremgår der at helsepersonell ikke på noe tidspunkt i løpet av arbeidstiden må ha høyere konsentrasjon av rusmidler i blodet enn hva som tilsvarer 0,2 promille alkohol.

Det å være påvirket av alkohol under yrkesutøvelsen, er et klart avvik fra gjeldende faglige og etiske krav og regler.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du XXXX dro på jobb på XXXX sykehus etter at du ble stoppet i en promillekontroll, der utåndingsprøven viste at du hadde en promille på 0,68. Du dro på jobb til tross for at du visste at du var påvirket av alkohol, og du var dermed påvirket av alkohol i arbeidstiden.

Du er kirurg, og på jobb den aktuelle dagen skulle du assistere ved en operasjon samt se til en pasient som var operert dagen før. Du har i ettertid tenkt på hvordan du feilvurderte situasjonen da du sto opp og kjørte bilen til jobb.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du, ved å være påvirket av alkohol i arbeidstiden, brutt kravet til faglig forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 og bestemmelsen om pliktmessig avhold i helsepersonelloven § 8, jf. forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell § 3.

Vurdering av om du skal gis en advarsel
Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven §§ 4 og 8. Vi vil derfor vurdere om du skal gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.»

For å gi en advarsel, er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Den XXXX dro du på jobb til tross for at du visste at du hadde en promille på 0,68. Dette var etter vår vurdering en helt bevisst handling fra din side. Du handlet altså forsettlig.

Det andre vilkåret som må være oppfylt, er at handlingen er egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» eller til i «vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten». Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Det at leger er påvirket av alkohol på jobb, er etter vår vurdering både egnet til å medføre en fare for sikkerheten i helsetjenesten og til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell. Når en lege er påvirket av alkohol i arbeidstiden, innebærer det også en risiko for at pasienter ikke får forsvarlig helsehjelp, noe som kan påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er dermed oppfylt. Statens helsetilsyn skal likevel foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i og tillit til helsetjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

Statens helsetilsyn vurderer det som svært alvorlig at en kirurg er påvirket av alkohol på jobb. Du har heller ikke tatt noen form for selvkritikk for at du dro på jobb som kirurg til tross for at du visste at du var påvirket av alkohol. Vi mener etter dette at det er formålstjenlig å gi deg en advarsel for å fremme tilliten til helsetjenesten og forhindre fremtidige lovbrudd av samme art.

Statens helsetilsyn har etter en samlet vurdering kommet til at overtredelsene av helsepersonelloven er så alvorlige at du skal gis en advarsel.

I denne saken har vi ikke funnet grunn til å vurdere om selve promillekjøringen utgjorde et brudd på helselovgivningen. Vi vil imidlertid påpeke at promillekjøring i seg selv kan gi grunnlag for advarsel etter helsepersonelloven § 56 annet ledd og at gjentatte tilfeller av promillekjøring kan medføre tilbakekall av autorisasjon etter samme lovs § 57 første ledd.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens §§ 4 og 8, jf. forskrift om pliktmessig avhold hos helsepersonell.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og til din arbeidsgiver. Se vedlagte kopi.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX e.f
assisterende direktør

XXXXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf.  XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker