Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn har kommet til at du ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Saken gjelder mulig ulovlig markedsføring og informasjonen til pasient XXXX, født XXXX (heretter pasienten).

Den XXXX sendte vi deg et foreløpig svar, der vi informerte om at saken kunne forventes ferdigbehandlet innen seks måneder.

Vi har ansett saken tilstrekkelig opplyst og har ikke vurdert å gi deg administrativ reaksjon. Vi har derfor ikke innhentet ytterligere uttalelse fra deg.

Til informasjon har Statens helsetilsyn i dag også avsluttet tilsynssaker mot lege XXXX og XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX i XXXX, og fikk norsk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du er sykepleier og klinikksjef ved XXXX.

Saken ble opprettet på bakgrunn av pasientens klage datert XXXX til Fylkesmannen. Du uttalte deg til saken i e-post til Fylkesmannen XXXX. I e-post datert XXXX til Fylkesmannen, Statens helsetilsyn og Legeforeningen kom du med ytterligere uttalelser i saken.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de opplysningene og dokumentene vi har fått oversendt fra Fylkesmannen. Nedenfor gjør vi rede for forhold som har hatt betydning for vår vurdering.

Utdrag fra klagen og etterfølgende uttalelse fra pasienten

Pasienten viser i klagen til at XXXX XXXX fikk behandling med XXXX av lege XXXX på XXXX. XXXX klager på at XXXX ikke fikk korrekt informasjon om mulige komplikasjoner ved behandlingen.

Ved henvendelse til Fylkesmannen datert XXXX vedla pasienten kopi av e-postkommunikasjon mellom dere. Det fremgår at pasienten XXXX sendte en timeforespørsel med ønske om en time til behandling med XXXX før XXXX. I e-post av XXXX informerte du pasienten blant annet om behandlingen og pris. Du skrev også at:

«Det er ingen bivirkninger eller komplikasjoner; kun et par dager med moderat hevelse under armene etter behandlingen».

Pasienten tok på nytt kontakt på e-post XXXX og mente at den opplyste prisen var høy. XXXX spurte om muligheten for å dele opp behandlingen, og eventuelt komme tilbake for ny behandling dersom den første ikke hadde ønsket effekt. I e-post av XXXX opplyste du blant annet:

«We can arrange a loan for 1 year without interest».

Utdrag fra dine uttalelser

Du har redegjort for at XXXX er en metode for permanent behandling av unormalt mye svette (hyperhidrose) og dårlig lukt (osmidrose) under armene. Hyperhidrose er en sykdom og behandling med XXXX er en medisinsk behandling av en sykdom, og må ikke forveksles med et kosmetisk inngrep.

Full informasjon blir gitt muntlig til alle pasienter i forbindelse med første personlige konsultasjon i lokalitetene til XXXX. Det blir da gitt informasjon både av sykepleier og lege. Dere informerer om forventet effekt, mulig skuffende effekt, mulige komplikasjoner og mulige bivirkninger. Forventede bivirkninger er permanent hårreduksjon under armene og noe arrutvikling under huden som kan begrense bevegeligheten av armene i starten. Arret blir imidlertid mykt og gir i løpet av ett år ingen plager. Dere informerer også om at det ikke blir økt svetteproduksjon andre plasser på kroppen.

Frem til pasientens konsultasjon var det ingen komplikasjoner blant over 100 pasienter med over 90 prosent gjennomsnittlig reduksjon av svette under armene målt med svettetest før behandling, og to til tre måneder etter behandling.

I de tilfeller der pasienter spør etter nedbetalingsmuligheter informerer dere om at dere via Den Norske Bank kan hjelpe til med å få ordnet et rentefritt lån. Dere markedsfører ikke dette tilbudet, verken for kosmetiske inngrep eller medisinsk behandling som XXXX.

Rettslig grunnlag

Helsepersonelloven § 10 første ledd, første punktum lyder:

«Den som yter helse- og omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-4.»

Statens helsetilsyns vurdering

I enhver medisinskfaglig praksis er kommunikasjon med pasienten grunnleggende, og det er sentralt at pasienten får nødvendig informasjon før behandling gis. Pasienter har rett til informasjon som gjør dem i stand til å forstå innholdet i behandlingen, og de skal få nødvendig informasjon om mulig risiko.  

Den informasjonen du ga til pasienten i e-post av XXXX var upresis, unyansert og ikke tilstrekkelig for at pasienten kunne få en riktig forståelse av behandlingstilbudet. Du skulle informert grundig om mulige bivirkninger og komplikasjoner samt hvilket resultat pasienten kunne forvente å oppnå.

I en av dine uttalelser i saken har du opplyst at pasienter får full informasjon i forbindelse med første personlige konsultasjon i lokalitetene til XXXX. Dette er etter vårt syn ikke tilstrekkelig. Det er ditt ansvar som helsepersonell at du til enhver tid gir pasienten riktig informasjon om behandlingen. Dette gjelder også ved henvendelser fra potensielle pasienter i forkant av at de bestiller time, og før de møter til konsultasjon. Det er svært uheldig at en pasient kan risikere å få ulike opplysninger om en behandling, avhengig av om informasjonen blir gitt i forkant av, eller i, en konsultasjon.

At du ga upresis og unyansert informasjonen i e-post til pasienten, var et avvik fra god praksis.

Det var fra Fylkesmannens side også stilt spørsmål ved om du har drevet ulovlig markedsføring ved å opplyse pasienten om muligheten for rentefritt lån, og hvorvidt du har overholdt journalføringsplikten. Vi har ikke funnet grunnlag for å si at opplysningen du ga om muligheten for lån, var et brudd på markedsføringsbestemmelsen i helsepersonelloven § 13. Du bør imidlertid vise varsomhet med å formidle slike tjenester til pasienter.

Når det gjelder journalføring, mener vi at dine opplysninger til pasienten om behandlingen burde vært lagt inn i journalen, men vi anser det ikke som et brudd på helsepersonelloven § 40.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har kommet til at du ikke har brutt helsepersonelloven.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXX
ass. direktør

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX

Andre brev i saken

Journalførte ikke nok om informasjon til pasienten ifm. behandling av svette i armhulen – brudd på journalføringsplikten. Brev til lege i saken.

 

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker