Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din norske autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier i Norge.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn fikk XXXX fra XXXX kopi av vedtak av XXXX hvor det fremgår at du er blitt ilagt tre års prøvetid XXXX. Tilsynssaken gjelder bruk av vanedannende legemidler og alkohol.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi vil vurdere å tilbakekalle din norske autorisasjon. Brevet kom i retur og vi sendte det på nytt XXXX.

Du uttalte deg til saken i e-post den XXXX. Vedlagt e-posten fulgte uttalelse fra behandler og prøvetaker.

Saksforholdet 

Du er utdannet i XXXX og fikk norsk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og opplysningene i vedtaket fra XXXX. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble startet av XXXX etter melding fra XXXX om at du hadde hatt 14 tabletter Oxycodon XXXX da du var på din arbeidsplass den XXXX. Du skrev brev til en kollega dagen etter og fortalte om et mangeårig problem med bruk av tabletter, og at du flere ganger har byttet ut «narkotikaforbrukningsjournaler» og kastet de gamle. Du godkjente den XXXX et straffeforelegg XXXX.

Det fremgår av journalen som XXXX har innhentet at du ble innlagt til rusbehandling den XXXX. Du hadde tatt 80 mg OxyContin fra medisinskapet på arbeidet og du testet positivt på benzodiazepiner, fentanyl, opioider og Oxycodon. Du opplyste at du i tillegg til legemiddelmisbruket hadde et alkoholmisbruk og at du hadde vært veldig dårlig det siste året.

Du ble skrevet ut XXXX, men innlagt på nytt XXXX etter å ha blitt funnet bevisstløs XXXX. Du erkjente at du hadde tatt en større mengde tabletter – noe tatt fra arbeidsgiver, noe bestilt på nett – og du hadde 0,97 i promille. Under innleggelsen drakk du håndsprit.

Den XXXX ble du skrevet ut til hjemmet med tett oppfølging fra den kommunale rusomsorgen. I et notat av XXXX fremgår det at overlege i Voksenpsykiatrisk mottak vurderte at du hadde et blandingsmisbruk med alkohol, benzodiazepiner og opioider. Du fikk diagnosen psykiske forstyrrelser og atferdsforstyrrelser forårsaket av flere rusmidler i kombinasjon, og av andre psykoaktive substanser og avhengighetssyndrom.

Det fremgår av journalnotat av XXXX at du hadde et tilbakefall til alkoholbruk noen uker tidligere og testet 1,2 i promille. Den XXXX var du innlagt og ble behandlet etter 12-trinnsmodellen. Du valgte selv å avslutte behandlingen og begynte å drikke alkohol etter at du kom hjem. Den XXXX var det en episode hvor XXXX, og du hadde 0,53 i promille. Du ble lagt inn for observasjon, men skrev deg ut da du opplevde at du ikke fungerte uten legemidler.

Dine uttalelser

Du har uttalt deg til XXXX i et møte i XXXX i forbindelse med tilsynssaken XXXX. Du forklarte at XXXX, du XXXX og du fikk forskrevet smertestillende (Tramadol, Temgesic, Norspan, Oxascand m.m.). Etter XXXX begynte du å arbeide. Du arbeidet XXXX.

I XXXX tok du OxyContin med hjem fra arbeidet. En kollega fant tablettene, og du ble senere innlagt på allmennpsykiatrisk avdeling. Etter en samtale med din arbeidsgiver sluttet du med vanedannende legemidler og gikk over til Lamotrigin, Truxal, Venlafaxin, Zopiklon, Mirtazapin m.m. Legemidlene gjorde deg dårligere da dosene stadig ble øket og man satte inn nye legemidler. Da du gjennomgikk behandling etter 12-trinnsmodellen ble legemidlene trappet ned, og du ble dårligere. Du avsluttet derfor behandlingen den XXXX. Du skulle starte i ettervern XXXX i form av KBT (kognitiv beteendeterapi/atferdsterapi) i XXXX. Siden XXXX har du levert rusmiddeltester XXXX ved sosialtjenesten XXXX, og prøvene har vært uten anmerkning.

Du informerte til slutt om at du nå har et normalt alkoholforbruk og at du drikker alkohol XXXX. Du har også gitt din uttalelse til XXXX der du oppgir at du har hatt hjelp av KBT-behandlingen til å holde deg rusfri, men også med hensyn til din selvtillit og grensesetting. Du kommer til å fortsette KBT-behandlingen og ha kontakt med poliklinikken XXXX. Du har også stilt deg positiv til en prøvetid på tre år.

Det fremgår av dine e-poster fra XXXX til Statens helsetilsyn at du erkjenner at du utviklet en avhengighet til opioider og ble destruktiv og XXXX. Du tok OxyContin med bakgrunn i at XXXX.

Du viser til at du mottar behandling ved «XXXX, og 12-trinnsprogrammet XXXX». Du har også kontinuerlig kontakt med XXXX og prøvetakning i forbindelse med tre års prøvetid.

Du viser til at du nå lever et rusfritt liv og ser lyst på fremtiden. Du har støtte fra dine nærmeste. Du elsker ditt yrke som sykepleier og trives med arbeid i Norge og håper nå å beholde din norske autorisasjon som sykepleier. Du motsetter deg at din norske autorisasjon skal tilbakekalles.

Uttalelse fra dine behandlere

XXXX. XXXX oppgir at du siden XXXX har mottatt behandling ved sosialtjenestens poliklinikk. Behandlingen omfatter 12-trinnsmetodikk med individuelle samtaler XXXX samt rusmiddeltester for å bekrefte at du er rusfri.

Analysene av prøvene omfatter 17 substanser. I tillegg er det tatt spesifikke prøver for å bekrefte at to positive utslag på Tramadol er en kryssreaksjon som følge av at du får forskrevet venlafaxin. Det bekreftes at alle prøver har vært negative og dine behandlere har ikke funnet grunn til mistanke om at du har brukt noen form for rusmidler.

XXXX bekrefter at du har deltatt aktivt i behandlingen og at det er god prognose for at du fortsatt kommer til å være rusfri.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du over tid har hatt et misbruksproblem knyttet til vanedannende legemidler og alkohol. Vi legger videre til grunn at du har tatt Oxycodon tabletter fra jobben og har vært innlagt til rusbehandling i XXXX. Senere har du vært behandlet etter 12-trinnsmodellen. Etter rusbehandlingen har du hatt flere tilbakefall til rusmiddelbruk, både med legemidler og alkohol. Du har fått diagnosen avhengighetssyndrom.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell misbruker alkohol og andre rusmidler. Virksomhet som sykepleier krever kognitive og manuelle ferdigheter samt kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere ulike situasjoner og ta adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig virksomhet som sykepleier.

Misbruk av rusmidler er uforenlig med slike krav fordi det fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helse-tjenesten og for den enkelte pasient.

Helseopplysningene om deg, sammenholdt med dine egne uttalelser, gir samlet sett opplysninger om at du har et alkohol- og legemiddelmisbruksproblem, som du ikke har kontroll over. Du har gjennomført ny behandling siden XXXX etter 12-trinnsmodellen og i den forbindelse tatt XXXX rusmiddeltester som er negative. Statens helsetilsyn bemerker imidlertid at det erfaringsmessig tar lang tid før man kan være trygg på at et rusmiddelmisbruk er et tilbakelagt stadium, særlig der det har vært gjentatte tilbakefall. Det vises i den sammenheng til de krav Statens helsetilsyn stiller til dokumentasjon av rusfrihet i vedlagte rundskriv IK-2/2017, hvor det fremgår at vi vanligvis krever sammenhengende rusfrihet i minimum to år for å få tilbake autorisasjonen og minimum seks måneders sammenhengende rusfrihet for å få en begrenset autorisasjon. Statens helsetilsyn vurderer at din bruk av alkohol og vanedannende legemidler representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Vi har ikke dokumentasjon i saken som viser at du har gjort faglige feil i tjenesten. Lovforarbeidene er imidlertid tydelige på at det ikke er noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle en autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet. Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonell har et rusmisbruksproblem. Selv om du nå er i gang med et behandlingsopplegg, er det etter vår vurdering for kort tid siden misbruket pågikk, til at du kan anses egnet som helsepersonell.

Statens helsetilsyn har kommet til at hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Etter vår vurdering er de aktuelle forholdene av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker