Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din norske autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier i Norge.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til melding fra XXXX i XXXX med informasjon om at XXXX har besluttet å gi deg en treårig prøvetid. XXXX beslutning er datert XXXX, og ble mottatt her XXXX. Saken gjelder legemiddelmisbruk.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk XXXX autorisasjon som sykepleier i XXXX. Du fikk autorisasjon som sykepleier i Norge XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som sykepleier ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av XXXX beslutning. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Utdrag fra XXXX beslutning

Bakgrunnen for saken er varsel datert XXXX fra XXXX til XXXX, etter en melding fra din arbeidsgiver i XXXX. Det fremgikk av meldingen at dine kolleger i XXXX observerte at du sovnet midt i samtalen, hadde uvanlig sene bevegelser og snøvlete tale (XXXX), du forsto ikke instruksjoner, var ufokusert og hadde små pupiller. Det var også bemerket at du ofte kom for sent til jobben, og flere kolleger har nevnt at du har fremstått påvirket av noe.

Du aksepterte at det XXXX ble tatt en rusmiddeltest av deg ved XXXX. Det fremgikk av analysesvaret at du testet positivt på benzodiazepiner, kodein og morfin. Du hadde i den forbindelse opplyst om at du hadde fått utskrevet Citodon og Oxynorm av lege, i tillegg til at du hadde fått Oxascand fra XXXX. Du benektet inntak av andre legemidler eller substanser.

En internutredning foretatt av XXXX i samarbeid med sykehusapoteket viste at du over flere år hadde tatt ut store mengder narkotiske legemidler; OxyNorm, Oxycontin, Targiniqu, Tramadol, Imovan og Stesolid, med henvisning til ulike pasienter.

I forbindelse med at du XXXX ble varslet om oppsigelse av din stilling med bakgrunn i tyveri av legemidler til eget bruk, innrømmet du at forholdet hadde pågått i ca. ett og et halvt år. Du ga også uttrykk for at du var svært angrende. Du hadde oppgitt at du ikke hadde inntatt morfinpreparater siste fem uker, og en rusmiddeltest tatt XXXX viste negative svar på alle analyser.

XXXX viser til din pasientjournal fra legekontoret (XXXX), der det fremgår av notat av XXXX at du har fått utskrevet Citodon og OxyNorm og at du har overdosert. Du hadde opplyst til legen at du ble så avhengig av tablettene at du hadde tatt tabletter fra jobben. Du hadde også gitt uttrykk for at du var urolig for at fremtidige smerteepisoder kunne føre deg tilbake til avhengighet.

Det fremgår videre at du XXXX kom til en rusklinikk (XXXX) for vurdering av opioidavhengighet og videre behandling. Du opplyste ved besøket at du over lang tid hadde fått forskrevet Citodon, Oxynorm og Oxycontin fra allmennlegen. Du hadde utviklet en uttalt toleranse, mistet kontrollen og kommet opp i et daglig forbruk på 10 til 15 tabletter Citodon og ca. 90 til 120 mg Oxicodon. Du opplevde abstinens ved redusert inntak av legemidlene. Du beskrev ditt siste opphold på XXXX i XXXX som en form for abstinensbehandling. Du ble ved rusklinikken vurdert som opioidfri og motivert til fortsatt avhold.

I et møte med XXXX i XXXX viste du til at du hadde arbeidet på XXXX siden XXXX. Du trivdes godt og har aldri tidligere fått noen bemerkninger til din yrkesutøvelse. Det var en fysisk lidelse som foranlediget at du fikk forskrevet legemidlene. Du utviklet avhengighet til legemidlene, du begynte å innta legemidlene også når du ikke hadde noe besvær, og du måtte øke doseringen for å oppnå samme effekt. Du måtte ha legemidlene daglig for å fungere, og du tok tablettene for å orke dagen, også på arbeidet. I begynnelsen tok du bare morfinpreparat, men du fikk ro av Stesolid. I ettertid kan du forstå at du ble opplevd som påvirket på jobben.

Du benektet at du hadde tatt ampuller til injeksjonsbruk eller plaster til smertelindring. Du innrømmet kun å ha tatt tabletter. Du opplyste videre at du ble avruset ved siste innleggelse i sykehus. Du hadde vært bra etter det, og du viste til at oppfølgende rusmiddeltest på XXXX var negativ.

XXXX vurderte med bakgrunn i dette at du hadde utviklet en avhengighet til narkotiske legemidler og at du hadde vært påvirket på arbeid, noe som utgjør en pasientsikkerhetsrisiko. Det ble besluttet at du skulle ha tre års prøvetid med en prøvetidsplan som blant annet omfatter behandling og rusmiddeltesting. Unnlatelse av å følge prøvetidsplanen kan gi grunnlag for tilbakekall av autorisasjon.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Vurdering av om vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon er oppfylt

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av saksforholdet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du over tid har hatt et misbruksproblem knyttet til vanedannende legemidler.

Vi viser til at dine kolleger i XXXX observerte at du fremsto som påvirket av noe og at en oppfølgende rusmiddeltest viste positivt utslag på opioider og benzodiazepiner. Videre viser vi til sykehusets internutredning, som viste at du over flere år hadde tatt ut store mengder narkotiske legemidler med henvisning til ulike pasienter. Da du ble varslet om oppsigelse av din stilling med bakgrunn i tyveri av legemidler fra arbeidsplassen til eget bruk, innrømmet du forholdet og at det hadde pågått i ca. ett og et halvt år.

Vi viser også til opplysningene du ga til rusklinikken du kom til i XXXX om at du hadde utviklet en uttalt toleranse og mistet kontrollen, at du hadde kommet opp i et daglig forbruk på 10 til 15 tabletter Citodon og ca. 90 til 120 mg Oxicodon, og at du opplevde abstinens ved redusert inntak av legemidlene. Vi viser også til opplysningene i din pasientjournal fra XXXX om at du har fått utskrevet Citodon og OxyNorm, at du har overdosert og at du har opplyst at du ble så avhengig av tablettene at du hadde tatt tabletter fra arbeidsplassen.

Samlet finner vi at opplysningene i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at du har et legemiddelmisbruksproblem som du ikke har kontroll over.

Vurderingstemaet er etter dette om din bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning gjør deg uegnet til å utføre virksomhet som sykepleier forsvarlig.

Statens helsetilsyn ser generelt alvorlig på at helsepersonell misbruker alkohol og andre rusmidler. Virksomhet som sykepleier krever kognitive og manuelle ferdigheter samt kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere ulike situasjoner og ta adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig virksomhet som sykepleier.

Misbruk av alkohol og vanedannende legemidler er uforenlig med slike krav fordi det fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helsetjenesten og for den enkelte pasient.

Vi har ikke dokumentasjon i saken som viser at du har gjort faglige feil i tjenesten. Lovforarbeidene er imidlertid tydelige på at det ikke er noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle en autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet.

Vi ser av sakens dokumenter at du har påbegynt behandling av ditt legemiddelmisbruk ved at du i XXXX kom til en rusklinikk for vurdering av opioidavhengighet og videre behandling. Du hadde før dette i XXXX et opphold på XXXX som en form for abstinensbehandling.

Statens helsetilsyn bemerker imidlertid at det erfaringsmessig tar lang tid før man kan være trygg på at et legemiddelmisbruk er et tilbakelagt stadium. Vi viser i den forbindelse til de krav Statens helsetilsyn stiller til dokumentasjon av rusfrihet i vedlagte rundskriv IK-2/2017, hvor det fremgår at vi vanligvis krever sammenhengende rusfrihet i minimum to år for å få tilbake autorisasjonen, og minimum seks måneders sammenhengende rusfrihet for å få en begrenset autorisasjon.

Statens helsetilsyn mener derfor at din bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning fortsatt representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles.

Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Under henvisning til redegjørelsen ovenfor legger Statens helsetilsyn til grunn at din bruk av vanedannende legemidler utgjør en fare for pasientsikkerheten. Hensynet til pasientsikkerheten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Misbruk av vanedannende legemidler er også egnet til å svekke tilliten både til deg som helsepersonell og til helsetjenesten generelt. Vi har derfor kommet til at det er både nødvendig og formålstjenlig å tilbakekalle din autorisasjon.

Etter vår vurdering er forholdene i denne tilsynssaken av så alvorlig karakter at det ikke er tilstrekkelig med en mindre streng reaksjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Varsel til andre EU/EØS-land

Statens helsetilsyn sender varsel om tilbakekall av autorisasjon til ansvarlige myndigheter i alle EU/EØS-land, i tråd med forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits § 28. Varselet sendes elektronisk gjennom varslingsordningen IMI (Internal Market Information System).

Du har rett til å klage på varslingen, jf. forskriftens § 28 tredje ledd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Helseklage som er klageinstans.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker