Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 andre ledd. Vi har kommet til at du har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til din yrkesgruppe.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen), tidligere Fylkesmannen i XXXX, ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder mistanke om forsøk på ulovlig innførsel av vanedannende legemidler.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon eller gi deg en advarsel. Du uttalte deg til dette i brev datert XXXX.

Saksforholdet

Du er XXXX, er utdannet i Norge og fikk autorisasjon som helsefagarbeider den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som helsefagarbeider ved hjemmebasert omsorg i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding i e-post av XXXX fra personalrådgiver XXXX i XXXX kommune.

Det fremgår av meldingen at XXXX kommune v/rådmannen politianmeldte deg den XXXX. Ifølge politianmeldelsen, som fulgte vedlagt, fikk kommunen i XXXX opplysninger om at du skulle innføre store mengder vanedannende legemidler fra XXXX til Norge. Du hadde spurt din kollega XXXX om å ta med en XXXX fra XXXX til Norge, noe XXXX sa ja til. Når XXXX mottok esken var den så stor at den ikke fikk plass i kofferten, så XXXX valgte å åpne esken. Sammen med XXXX fant XXXX til sammen 700 reseptbelagte legemidler; 600 tabletter Paralgin forte (Panacod) og 100 tabletter Rivotril. XXXX kontaktet politiet i XXXX, som hentet legemidlene hjemme hos XXXX dagen etter.

Det fremgår videre av politianmeldelsen at du i møte med arbeidsgiver bekreftet disse forholdene. Du fortalte at din XXXX, avsenderen, hadde misforstått, da avtalen var at XXXX skulle sende legemidlene til XXXX i XXXX, slik at du kunne hente lege­midlene på postkontoret der.

Ytterligere opplysninger fra XXXX kommune av XXXX
Helse- og omsorgssjef XXXX opplyser at du ble ansatt som assistent i XXXX. Da du fikk autorisasjon som helsefagarbeider, fikk du fast 80 % stilling fra og med XXXX. Som følge av den aktuelle saken er du omplassert til arbeid uten legemiddelhåndtering. Du startet å jobbe ved XXXX XXXX, men ble sykmeldt dagen etter.

XXXX opplyser at arbeidsgiver har registrert svinn av vanedannende legemidler. Arbeidsgiver registrerte noen få enkeltepisoder, som ikke kan knyttes til noen spesielle ansatte. Det foreligger ingen avviksmeldinger knyttet til ditt arbeid fra kolleger eller brukere. Arbeidsgiver har vært kjent med at du hadde et høyt forbruk av legemidler da du jobbet hos din tidligere arbeidsgiver, noe du selv bekreftet i første møte XXXX. Tidligere forbruk var imidlertid ikke dokumentert, og arbeidsgiver tok ikke temaet opp med deg ved ansettelse.

XXXX skriver at forklaringene dine, fra første møtet, har «spriket i forhold til type medikamenter som XXXX skulle få tilsendt fra XXXX og grunnen for å benytte seg av disse medikamenter». Både i første møte med deg og i drøftingsmøtet spurte arbeidsgiver om legemidlene var rekvirert til deg av din fastlege i XXXX til eget bruk. Dette bekreftet du. Da arbeidsgiver viste deg bilder av legemidlene, som viser navnet til XXXX din, sa du at arbeidsgiver hadde misforstått; legemidlene var rekvirert til din XXXX. Du mente at også XXXX din hadde misforstått, da legemidlene skulle vært sendt til postkontoret i XXXX, XXXX, og ikke vært lagt i esken med XXXX.

Kommunen mener du har vist svært liten forståelse for sakens alvor. Du har formidlet at hendelsen skjedde utenfor arbeidstid, og at du ikke har gjort noe ulovlig i ditt arbeid.

Utdrag fra din uttalelse til Fylkesmannen av XXXX
Du fortalte at du snakket med din XXXX i telefonen om dine skulder- og nakkesmerter. XXXX din sa da at XXXX kunne sende deg en eske med Paralgin forte (Panacod); du regnet med at det var 30 eller 50 tabletter i esken. Du sa at dere fikk se senere hvis smertene ikke ga seg. Da din kollega XXXX skulle til XXXX, ba du XXXX ta med en XXXX fra XXXX til XXXX ditt som skulle XXX. Du skriver at XXXX din først dro til apoteket og hentet ut legemidlene før XXXX skulle sende XXXX i posten. Posten og apoteket er i samme bygg, og XXXX din «klarte å» pakke alt i samme eske. Du er svært lei deg for at XXXX ble involvert i dette.

Du uttaler at det er feil at du skulle innføre store mengder legemidler fra XXXX. Du var uvitende om at XXXX din hadde sendt legemidlene med XXXX.

Du skriver at du ikke har brukt medisin på en uforsvarlig måte «slik som helse- og sosialsjefen sier». Din fastlege har rekvirert legemidler i gruppe B til deg, men du benekter å ha en rusmiddelavhengighet til alkohol, legemidler eller annet. Du har aldri sagt til arbeidsgiver at du har et høyt forbruk av legemidler, men at du brukte legemidler da du jobbet i XXXX. Du har ikke brukt legemidler eller vært påvirket av noe mens du har vært på arbeid. Du sa til arbeidsgiver at de kunne ta prøve av deg, men ifølge deg ville de ikke dette.

Du samtykket til innhenting av helseopplysninger fra din fastlege.

Opplysninger fra XXXX politidistrikt
Det fremgår av politidokumentene oversendt ved brev av XXXX at politiet på bakgrunn av politianmeldelsen gjennomførte en ransaking hjemme hos deg den XXXX. Det ble ikke gjort noe beslag.

Den XXXX ble du siktet for overtredelse av straffeloven (2005) § 231 første ledd, jf. § 16, for ulovlig å ha tilvirket, innført, utført, ervervet, oppbevart, sendt eller overdratt narkotika.

I telefonsamtale den XXXX opplyste politiadvokat XXXX at saken fortsatt er under etterforskning.

Politiavhør av deg XXXX
Du forklarte til politiet at du hadde pratet med din XXXX om XXXX kunne sende deg noen tabletter på grunn av smerter i rygg og skuldre, slik at du slapp å gå til legen. Dere lagde imidlertid ikke noen avtale på hvordan tablettene skulle sendes, eller hvilken mengde. Du visste ikke at XXXX din hadde lagt tablettene i esken med XXXX, og ble sjokkert da du hørte mengden tabletter XXXX hadde sendt. På spørsmål om dere kun avtalte at XXXX skulle sende Paralgin forte (Panacod), svarte du ja. Du visste at XXXX din brukte smertestillende. På spørsmål om pillene var til eget bruk, svarte du ja, men ikke i den mengden. Du «tenkte kanskje en pakke».

Du forklarte at du hadde spurt XXXX din hvorfor legemidlene ble sendt i samme eske som XXXX, og XXXX svarte at XXXX ikke tenkte noe over det. Du hadde sagt til XXXX at XXXX måtte stå til ansvar for det, og du ventet på at politiet skulle ta kontakt med XXXX. På spørsmål om hva XXXX din hadde sagt om mengden legemidler XXXX sendte, svarte du at «XXXX hadde hatt det liggende».

Du uttalte at du «ikke er den som springer til legen» og at du ikke bruker faste medisiner. Du hadde aldri turt å hente den mengden med medisiner. Hvis du hadde forstått at noe slikt kunne skje, hadde du gått til legen og fått rekvirert Paralgin forte (Panacod) selv. Du erkjente ikke straffeskyld for forsøk på innførsel av ulovlige medisiner, men var villig til å vedta et forelegg.

Politiavhør av vitne XXXX
XXXX fortalte at da XXXX mottok pakken på postkontoret i XXXX, var den for stor for kofferten XXXX. XXXX åpnet da pakken og fant seks esker med Paralgin forte (Panacod) og én eske med Rivotril, samt noen XXXX. Siden eskene ikke var rekvirert til deg, tok XXXX kontakt med XXXX politi. XXXX politi hentet tablettene samme dag. XXXX sendte XXXX og XXXX tilbake til avsender.

På spørsmål om hva XXXX politi hadde sagt at de skulle gjøre med saken, svarte XXXX at de skulle ta kontakt med XXXX din. Alle tablettene var skrevet ut samme dag på et XXXX apotek, noe XXXX mente var «rart».

XXXX fortalte for øvrig at det går rykter om at du har holdt på med «dette» i flere år, og at du har spurt flere om de kunne skaffe tabletter til deg. XXXX ønsket ikke å si hvem det var som har fått dette spørsmålet.

Utdrag fra referat fra møte med Fylkesmannen XXXX
Du fortalte i møte med Fylkesmannen at du hadde brukt en del smertestillende medikamenter mens du jobbet hos din tidligere arbeidsgiver, cirka én til to tabletter Paralgin forte per dag. Du arbeidet da i XXXX og fikk skulder- og rygg­smerter. Du sluttet i XXXX og fikk arbeid som assistent i hjemmebasert omsorg i kommunen. Du har ikke meldt inn bruk av legemidler til arbeidsgiver, og du har ikke et stort forbruk av alkohol.

Du gjentok i møtet at du ikke hadde noen avtale med XXXX din om at XXXX skulle sende legemidlene sammen med XXXX, og du visste ikke at XXXX hadde lagt de i esken med XXXX. Dersom XXXX din skulle sende legemidlene, skulle de sendes til postkontoret i XXXX, XXXX, for så å hentes der.

Journalopplysninger
Til saken foreligger din pasientjournal hos fastlege XXXX for perioden XXXX til XXXX. Det fremgår av journalen at du bruker Paralgin forte ved behov mot muskelsmerter og migrene, og i løpet av ovennevnte journalperiode fikk du tre resepter på Paralgin forte, totalt 200 tabletter. Du gikk også i nevnte periode til fysioterapi.

Den XXXX fikk fastlegen din informasjon om den aktuelle hendelsen av helse- og omsorgsleder. I den forbindelse skriver han:

«Ved gjennomgang av legemiddelhistorikk fremgår at legene i XXXX har utskrevet et stort antall Paralgin forte tabletter og med de aktuelle tilleggs­opplysninger mistenkes legemiddelmisbruk. Det er aldri utskrevet Rivotril tabletter her og evt. Illegalt salg av misbruksmedikamenter kan ikke utelukkes».

Din uttalelse til Statens helsetilsyn av XXXX
Du skriver at dette har blitt en trist sak for deg og de involverte, men at du i den situasjonen du var i, ikke kunne gjort noe for å forhindre det. Din XXXX har fått en dom på syv måneder betinget fengsel, på grunn av uforsvarlig håndtering av sine legemidler. Ifølge deg har din XXXX innrømmet forholdet, og forklart at h XXXX an handlet på egen hånd når det gjelder forsendelsen.

Du mener at du har utført ditt arbeid i samsvar med kravet om faglig forsvarlighet. Du skriver at du ikke har inntatt eller vært påvirket av vanedannende legemidler når du har utført oppgaver for XXXX kommune, og dette er noe din leder og kolleger kan bekrefte. Du håper at Statens helsetilsyn ikke tar hensyn til upålitelige rykter, og mener at du må få beholde din autorisasjon når du ikke har vært delaktig i denne saken.

Vedlagt følger stevning datert XXXX, hvor du saksøker XXXX kommune for ugyldig oppsigelse fra stilling. Oppsigelsen er begrunnet i at du skal ha forsøkt å innføre 700 reseptbelagte tabletter fra XXXX til Norge.

Det fremgår av stevningen at din XXXX i telefonsamtalen med deg nevnte at XXXX kunne sende deg legemidler XXXX hadde fått utskrevet fra sin fastlege, som XXXX var usikker på om man fikk resept på i Norge. Dette legemiddelet heter Panacod, og er lovlig i XXXX. Du svarte da at det kunne være aktuelt å prøve legemiddelet, men i første omgang ville du avvente og se om behandling hos fysioterapeut ga resultater. Det gjorde den, og du diskuterte ikke dette flere ganger med XXXX din. Det fremgår av stevningen at du aldri inngikk en konkret avtale med XXXX din om å få tilsendt legemidler.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har tidligere orientert deg om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider, eller vurdere å gi deg en advarsel. Etter en ny gjennomgang av sakens dokumenter har vi kommet til at det ikke er grunnlag for å vurdere tilbakekall av din autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 57.

Det følger av helsepersonelloven § 56 andre ledd at Statens helsetilsyn kan gi en advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til yrkesgruppen. Helsepersonelloven § 56 andre ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.»

Saksforholdet vi legger til grunn
I saker om advarsel til helsepersonell har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi advarsel foreligger før vi kan gi en advarsel. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er normalt tilstrekkelig.

Beviskravet i tilsynssaker er ikke like strengt som beviskravet for å kunne idømme straff etter straffelovens bestemmelser. Vi understreker at straff og administrative reaksjoner er to uavhengige systemer med ulike formål, vurderingstema, skyldkrav og bevisregler. Utfallet av en straffesak er derfor ikke avgjørende for vår vurdering.

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av saksforholdet ovenfor, legger vi til grunn at din kollega XXXX fant 600 tabletter Panacod (tilsvarer Pinex Forte/Paralgin forte) og 100 tabletter Rivotril i en eske som du hadde bedt XXXX ta med fra XXXX til Norge. På tabletteskene fremgikk at tablettene var rekvirert til en annen person enn deg.

Du har forklart deg ulikt om forholdet i flere omganger til arbeidsgiver, i politiavhør og til tilsynsmyndigheten. I forklaringene du ga til arbeidsgiver bekreftet du først at legemidlene var rekvirert til deg, deretter at legemidlene var rekvirert til din XXXX og at de skulle vært sendt til postkontoret i XXXX og ikke vært lagt i esken sammen med XXXX. Du benekter at du var klar over at det lå store mengder legemidler sammen med XXXX og at du skal ha forsøkt å innføre legemidlene fra XXXX. Du viser til at din XXXX har påtatt seg all skyld for forsendelsen med de 700 tablettene, og at han handlet på egen hånd. Du har imidlertid samtidig forklart at du faktisk hadde snakket med din XXXX om dine nakke- og skuldersmerter og om å sende deg legemidler til eget bruk.

Statens helsetilsyn vurderer det som mest sannsynlig at du og XXXX din avtalte at XXXX skulle sende deg legemiddelet Panacod, som ikke var rekvirert til deg, og at du skulle hente disse på postkontoret i XXXX, XXXX. I våre vurderinger har vi vektlagt forklaringen du ga til arbeidsgiver, og uttalelsen i politiavhør om at din XXXX skulle sende deg noen tabletter slik at du slapp å gå til legen. Selv om dere ikke hadde en konkret avtale på hvordan tablettene skulle sendes og hvilken mengde, har du i avhøret erkjent at dere hadde avtalt at XXXX skulle sende deg legemidler. Vi har også vektlagt at du i avhøret var villig til å vedta et forelegg.

Du har i ettertid, til tilsynsmyndigheten, endret forklaring, og vi fester ikke lit til disse forklaringene. Vi vurderer at du har tilpasset og endret forklaring etter hvert som du har blitt presentert faktaopplysninger og forstått alvoret i saken.

Atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten
Det sentrale vurderingstemaet er om du, ved å ha forsøkt å urettmessig tilegne deg legemidler som ikke var rekvirert til deg, har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til din yrkesgruppe, jf. helsepersonelloven § 56 andre ledd.

Av forarbeidene til helsepersonelloven § 56 andre ledd (Ot.prp.nr. 25 (2007-2008)) fremgår at advarsel kan gis hvis helsepersonellet har utvist en atferd som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe, men hvor atferden ikke er av en slik alvorlighetsgrad at tilliten må anses så svekket at det er uforenlig med å inneha autorisasjon. Videre fremgår det av forarbeidene at dette typisk vil gjelde forhold utenfor yrkesutøvelsen, og det er nevnt flere eksempler på straffbare forhold hvor det kan vurderes om advarsel skal gis.

Det er en grunnleggende forutsetning at samfunnet/allmennheten kan ha tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Det stilles strenge krav til helsepersonell for å opprettholde denne tilliten. Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også sin profesjon og helse- og omsorgstjenesten generelt. Hvordan helse­personellet opptrer, vil ha betydning for hvordan pasienter/brukere, pårørende og andre vil forstå og vurdere helse- og omsorgstjenesten. Det må derfor stilles krav til det enkelte helsepersonells etiske holdninger og atferd.

Statens helsetilsyn har ovenfor funnet det sannsynliggjort at du forsøkte å urettmessig tilegne deg legemidler som ikke var rekvirert til deg. Det at du har forsøkt å urettmessig tilegne deg legemidler, viser at din intensjon var å utføre handlingen, noe vi ser alvorlig på. Å forsøke å urettmessig tilegne seg legemidler er en handling som avviker markant fra forventet atferd av en helsefagarbeider. Din handling er egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg som helsefagarbeider, og til helse- og omsorgstjenesten generelt.

Vi viser videre til at Panacod er å regne som et narkotisk legemiddel, og at narkotika­forskriften da vil gjelde. Å medbringe narkotiske legemidler som ikke er rekvirert til eget bruk, ved innreise til Norge, er ulovlig.

Statens helsetilsyn har kommet til at du har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til din yrkesgruppe, jf. helsepersonelloven § 56 andre ledd.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Hovedvilkåret for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 andre ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel etter denne bestemmelsen som er å reagere på sterkt kritikkverdig atferd utenfor yrkesutøvelsen. Reaksjonen skal bidra til å opprettholde tilliten til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten, samt forhindre fremtidige pliktbrudd.

Selv om dette er en enkeltstående hendelse, vurderer Statens helsetilsyn det aktuelle tillitsbruddet som alvorlig. Din handling er egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg som helsefagarbeider, og til helse- og omsorgstjenesten generelt. Vi har derfor kommet til at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 andre ledd.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og andre aktuelle instanser. Se vedlagte kopi.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf.forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf.helsepersonelloven §68 andre ledd.

Med hilsen

XXXXXX
direktør

XXXXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker