Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om suspensjon av rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B

Statens helsetilsyn har vedtatt å suspendere din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B inntil det er tatt endelig beslutning i saken, jf. helsepersonelloven § 64. Vi har kommet til at det er grunn til å tro at vilkårene for tilbakekall av din rekvireringsrett er tilstede og at du anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Du kan klage på vedtaket innen tre -3- uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev datert XXXX fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din rekvirering av vanedannende legemidler til flere pasienter. Videre gjelder tilsynssaken meldeplikt etter helsepersonelloven § 34 og journalføring. Du har fått kopi av Fylkesmannens oversendelsesbrev til oss.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å suspendere din rekvireringsrett, og ba deg samtidig oversende journalopplysninger på ni pasienter. Vi sendte forhåndsvarsel til XXXX kommune samme dag.

Vi mottok XXXX uttalelse fra deg, vedlagt alle de etterspurte journalopplysningene.

Saksforholdet

Du er utdannet ved universitet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som fastlege ved XXXX legesenter i XXXX, hvor du fremdeles arbeider.

Fylkesmannen har mottatt bekymringsmeldinger fra fire ulike apotek i XXXX i perioden januar XXXX.

Etter å ha mottatt de to første meldingene opprettet Fylkesmannen tilsynssak mot deg knyttet til de konkrete pasientene meldingene omhandlet. Da de mottok den tredje bekymringsmeldingen iverksatte de et tilsyn rettet mot din rekvirering av vanedannende legemidler i gruppe A og B og innhentet reseptdata fra apotek.

Reseptdata fra apotek for perioden XXXX-XXXX

Fylkesmannen innhentet i XXXX opplysninger om din rekvireringspraksis for perioden XXXX-XXXX fra XX apotek i XXXX. Innhentede reseptdata viser at du over lang tid har skrevet ut store mengder vanedannende legemidler i gruppe A og B til mange pasienter.

I den aktuelle perioden fikk 27 pasienter skrevet ut mer enn 2 DDD (definerte døgndoser per dag). Av disse fikk:

  • 9 pasienter mer enn 10 DDD, hvorav 3 fikk mer 20 DDD.
  • 4 pasienter fikk mellom 5 og 10 DDD
  • 14 pasienter fikk mellom 2 og 5 DDD

For pasienten med den største mengden utleverte legemidler er det registrert rekvirering av 10,4 DDD i gruppe I (opiumsalkaloider inkl. kodein) og 50,6 DDD i gruppe II (øvrige legemidler i gruppe A og B), til sammen 61 DDD.

Utdrag fra uttalelsen din til Statens helsetilsyn

Du har uttalt deg i brev av XXXX. Du skriver at du begynte som fastlege ved XXXX legesenter i XXXX. Du har opplevd stor arbeidsbelastning og har redusert listestørrelsen gradvis siden du startet, i samråd med XXXX kommune. Du har fått enkelte nye, krevende pasienter, inkludert noen av pasientene som er en del av denne saken. Du har nå XXXX pasienter på din liste. Du vet at din legemiddel-rekvirering til enkeltpasienter ikke har vært i henhold til retningslinjene. Du ser selv at du har gjort feil, at ting ikke har gått etter planen, og du ville ha valgt annerledes i dag dersom du kunne valgt på nytt. Det har vært vanskelig å trappe ned pasienter som bruker legemidler i gruppe A og B. Du forsøker å se enkeltindividene, komme med konstruktive forslag, være tålmodig, og ikke «slå hånden» av noen. Du har behov for økt kunnskap, du har meldt deg inn i smågruppe og skal ta kurs i forskrivning av vanedannende legemidler. Du har videre vært i dialog med dine to legekollegaer på XXXX legesenter, kommuneoverlege XXXX og helsesjef XXXX, som alle har vært imøtekommende for å hjelpe deg i å finne konstruktive løsninger for fremtiden, uavhengig av utfallet i saken.

Du har oversendt journalopplysninger og uttalelser om din behandling av følgende pasienter:

  • XXXX, f. XXXX
  • XXXX, f. XXXX
  • XXXX, f. XXXX
  • XXXX, f. XXXX
  • XXXX, f. XXXX
  • XXXX, f. XXXX
  • XXXX, f. XXXX

Videre har du oversendt oppdaterte journalopplysninger på pasient XXXX og XXXX.

Bekymringsmelding fra Apotek 1 XXXX, mottatt XXXX

Meldingen omhandlet en navngitt pasient og det er opplyst at pasienten i en periode fra slutten av XXXX til slutten av XXXX, hentet ut Reltebon depot 30 mg tabletter i et omfang som tilsvarte et forbruk på 18 og 26 tabletter per døgn for henholdsvis XXXX og XXXX. Det ble videre opplyst at pasienten kjørte bil.

Fylkesmannen påla deg i brev av XXXX å oversende nærmere angitte opplysninger i saken. Etter purring på etterspurte opplysninger oversendte de XXXX saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon. Vi avsluttet vår sak om opplysningsplikt XXXX da du hadde oversendt de etterspurte opplysningene.

Utdrag av journal for pasient XXXX (heretter XXXX) f. XXXX

Det foreligger journal for perioden XXXX-XXXX. Det fremgår at pasienten kommer regelmessig til konsultasjoner der XXXX får utskrevet legemidler. I notat av XXXX står det at XXXX har hatt økende forbruk av smertestillende den siste tiden. Dere avtaler at XXXX videre skal hente ut Oxycontin 30 mg No 3 x 28 og Oxycontin 10 mg No 3 x 28 hver annen uke. Fra XXXX får pasienten Oxycontin 30 mg No 7 x 28 og Oxycontin 10 mg 7 x 28 ved hver rekvirering, i stedet for 3 x 28 som XXXX har fått før.

Pasientens økte forbruk av opioider er ikke problematisert før i notat av XXXX. Du har notert at pasienten er motivert for nedtrapping. Du skriver likevel ut samme mengde legemidler til pasienten og du har ikke notert plan for nedtrapping. Det avtales ny kontroll om to uker. Det er notert følgende dosering av smertestillende: Oxycontin 10 mg 2 x 2 og Oxycontin 30 mg, 1 hver 12. time. Pasienten ble ifølge journalen vurdert av ortoped XXXX. Det ble vurdert at XXXX sannsynligvis var XXXX og at XXXX kom av XXXX.

I notat fra XXXX er det referert at det er status quo når det gjelder smerter og at doseringen av OxyContin er uendret. Angitt dosering er OxyContin Depot 30 mg 1 tablett hver 12 time. Pasienten har i denne perioden fått 2464 tabletter OxyContin Depot 30 mg og 150 tabletter Sobril 25 mg. Dette tilsvarer et forbruk på i snitt 29 tabletter OxyContin, samt 1 til 2 tabletter Sobril daglig. Du rekvirerer i hovedsak store forpakninger med legemidler, 280 tabletter Oxycontin pr. gang, som hovedregel, dvs. betydelig større forpakninger enn tidligere. Denne pasienten er i hovedsak på konsultasjon hos deg når du rekvirerer vanedannende legemidler til XXXX.

Utdrag fra din uttalelse av XXXX til Fylkesmannen

Du skriver at pasienten har vært behandlet med opiater grunnet kroniske smerter siden XXXX. XXXX ble vurdert hos XXXXkirurg i XXXX, som mente at var lite sannsynlig at operativ behandling ville medføre bedring. XXXX er ellers omfattende utredet for XXXX. Pasienten jobber i full stilling som XXXX. Smertene har vært hovedutfordringen opp mot arbeid, men med adekvat smertelindring har XXXX maktet jobben. XXXX fremstår aldri medikamentpåvirket ved konsultasjoner, og gir på alle måter et meget solid inntrykk. Pasienten har kommet til jevnlige kontrolltimer ved fastlegekontoret med en til to ukers intervaller de senere årene. Sist vinter forverret XXXXsmertene seg, sannsynligvis utløst av XXXX og XXXX. XXXX hadde da et høyere opiatforbruk enn habituelt. XXXX er litt bedre, og dere benytter anledningen til å trappe medisinene ned. XXXX er tilbudt henvisning til smerte-poliklinikken, men inntil videre har XXXX takket nei.

Du har i tlf. samtale med Fylkesmannen XXXX opplyst at pasienten ikke har førerkort.

Bekymringsmelding fra Boots apotek XXXX mottatt XXXX

Det opplyses at en navngitt pasient har et forbruk av Paralgin forte og OxyContin som langt overskrider angitt maksmengde i vedtak fra Helfo, og at apoteket forgjeves har forsøkt å komme i kontakt med deg om dette.

Fylkesmannen påla deg i brev av XXXX å oversende nærmere angitte opplysninger. Etter purring på etterspurte opplysninger oversendte de XXXX saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon. Vi avsluttet vår sak om opplysningsplikt XXXX da du hadde oversendt de etterspurte opplysningene til Fylkesmannen.

Utdrag av journal for pasient XXXX (heretter XXXX), f. XXXX

Det foreligger journal for perioden XXXX – XXXX. I telefonnotat av XXXX står det at bruken av smertestillende har eskalert etter et fall der pasienten XXXX. XXXX har brukt 6 tabletter Oxycontin 15 mg daglig. Dere diskuterer alternativer og du rekvirerer Paralgin forte 100 tabletter og Oxycontin 10 mg 28 tabletter. Utover XXXX får pasienten deretter regelmessig rekvirert Oxycontin 15 mg 100 tabletter og Paralgin forte 100 tabletter. Angitt dosering på Oxycontin er 1 hver 12 time. XXXX får også utskrevet Imovane 7,5 mg. Du har hyppig skrevet ut resepter uten samtidig konsultasjon. I notat av XXXX er det notert at pasienten må trappe ned på Oxycontin og det lages en plan for dette, som er notert i journalen. Ifølge notat av XXXX er pasientens legemidler blitt XXXX. I notat av XXXX står det at pasienten ber om resept på Paralgin forte og Imovane, og XXXX sier XXXX er helt tom. I løpet av siste fire ukene før XXXX har han fått 600 tabletter Paralgin forte. Dette gir et gjennomsnittsforbruk på 20 tabletter daglig.

Ifølge notat av XXXX har bruken av Oxycontin eskalert siden XXXX. I notat av XXXX står det at pasienten i snitt har brukt 17 tabletter Oxycontin og 26 tabletter Paralgin forte daglig. Du forsøker å ringe pasienten, men oppnår ikke kontakt. Du planlegger nedtrapping. I notat av XXXX står det at pasienten har XXXX, og du gir XXXX nye resepter. Pasienten får regelmessig fornyet resepter uten samtidig konsultasjon utover vinteren. Behov for nedtrapping er tematisert i flere notater utover XXXX. Fram til XXXX er forbruket av legemidler noe lavere, men fremdeles høyt. Den XXXX er det notert at nedtrappingsplanen har stoppet opp.

I perioden XXXX - XXXX har du rekvirert til sammen 1624 tabletter Oxynorm a 15 mg, 1600 tabletter Paralgin forte og 150 tabletter Imovane. Det tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på 14 tabletter Oxynorm, 13 tabletter Paralgin forte og vel 1 tablett Imovane daglig. Du har hovedsakelig rekvirert store pakninger av legemidler, 98 stk Oxynorm og 100 Paralgin forte av gangen. Pasienten er til regelmessige konsultasjoner, men det blir i tillegg rekvirert legemidler utenom konsultasjon.

Ifølge notat av XXXX har pasienten vært til vurdering ved smertepoliklinikken XXXX, XXXX. XXXX er tilbudt behandling med XXXX. Dette vil kunne ha effekt på smertene XXXX har fra sin postoperative nerveskade distalt i XXXX underekstremitet. Dere blir enige om å avvente vurdering hos nevrolog, ryggkirurg og urolog (har timer i XXXX). «Må da henvises tilbake til smertepol. XXXX XXXX.»

Utdrag fra din uttalelse av XXXX til Fylkesmannen

Du skriver at pasienten har en kronisk smerteproblematikk og at du følger XXXX opp med regelmessige konsultasjoner. I XXXX-XXXX ble XXXX fulgt opp ved smerteklinikken på XXXX sykehus. XXXX har prøvd diverse analgetika, og tiltak som skulle redusere smertene. Etter at du tok over som fastlege, har pasientens behov for smertestillende eskalert. I XXXX begynte du å rekvirere Oxycontin til pasienten, i mangel på gode alternativer. I begynnelsen av XXXX henviste du ham til smertepoliklinikken på XXXX Sykehus.

Pasienten har i samtaler ofte gitt uttrykk for at XXXX, og at smertene XXXX. XXXX opplever at XXXX aldri XXXX smertestillende medisiner. XXXX opplever at smertene er XXXX, og ved en eventuell forverring av smertene XXXX. XXXX har uttrykt tilsvarende når dere har snakket om bilkjøring. XXXX er informert om at XXXX ikke innfrir helsekravene for bilkjøring, men du har valgt å avvente melding til Fylkesmannen for XXXX.

Bekymringsmelding fra Apotek 1 XXXX, mottatt XXXX

Det opplyses at en navngitt pasient i perioden fra XXXX-XXXX hadde hentet ut legemidler i gruppe A og B med «alt for kort intervall på uttak».

I etterkant av denne bekymringsmeldingen iverksatte Fylkesmannen et tilsyn rettet mot din rekvirering av vanedannende legemidler i gruppe A og B og innhentet reseptdata fra apotek.

Bekymringsmelding fra apotek 1 XXXX, mottatt XXXX

Apoteket opplyser at du i perioden XXXX-XXXX hadde skrevet ut 1200 tabletter Imovane 7,5 mg, 500 tabletter Paralgin forte, 80 tabletter Kodein og 320 tabletter Ketorax til en ikke navngitt pasient.

Det fremgår i brev fra apoteket datert XXXX at pasientens navn er XXXX. Slik det fremgår av innhentede reseptdata, er det XXXX som får størst mengde utleverte legemidler.

Utdrag av journal for pasient XXXX (heretter XXXX) f. XXXX

Vi har mottatt pasientjournal for perioden til XXXX-XXXX. I perioden etter bekymringsmeldingen fra apoteket og frem til XXXX har du rekvirert til sammen 400 tabletter Imovane a 7,5 mg, 2400 tabletter Paralgin forte og 1240 tabletter Ketorax a 5 mg. Dette tilsvarer et gjennomsnittsforbruk for pasienten, dersom han tar alle legemidlene selv, på 93 tabletter Imovane, 56 tabletter Paralgin forte og 29 tabletter Ketorax per dag. I journalen beskrives det intensiv XXXX, XXXX og XXXX som årsak til økt dosering av legemidler. Legemidler er hyppig rekvirert per telefon.

Utdrag fra din uttalelse av XXXX til Statens helsetilsyn

Du skriver at pasienten har XXXX og at det er indikasjon for behandlingen med smertestillende legemidler. Du skriver at pasienten helst ikke bør bruke legemidlene i det hele tatt, men at XXXX subjektive livskvalitet er bedre med medisiner enn uten. XXXX har fått skrevet ut større mengder medisiner i forbindelse med XXXX og XXXX. Du har fortløpende kontakt med pasienten med nedtrapping som formål, men dette har vært vanskelig pga. XXXX sykdom, XXXX og XXXX. Pasienten har takket nei til XXXX ved XXXX. Pasienten er kjent med hvilke legemiddeldoser som er forenlig med bilkjøring. Dette har også bidratt til at mye av kontakten har foregått per telefon. Du viser til et journalnotat av XXXX fra tidligere fastlege der det fremgår at pasienten har levert inn førerkortet.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 64 at Statens helsetilsyn kan suspendere helsepersonells rekvireringsrett. Helsepersonelloven § 64 lyder:

«Hvis det er grunn til å tro at vilkårene for å kalle tilbake rekvireringsretten er oppfylt og helsepersonell ansees å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, kan Statens helsetilsyn suspendere retten til å rekvirere legemidler som nevnt i § 63 inntil saken er avgjort, men ikke utover seks måneder. Hvis helsepersonellet forhaler saken, kan suspensjonen forlenges en gang med ytterligere seks måneder.

Vedtak om suspensjon av rekvireringsrett er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.»

Vilkårene for tilbakekall av rekvireringsrett fremgår av helsepersonelloven § 63 første ledd første setning, som lyder:

«Hvis legers eller tannlegers rekvirering av legemidler i gruppe A og B anses uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn helt eller delvis kalle tilbake retten til å rekvirere slike legemidler for en bestemt tid eller for alltid.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på saken og har derfor vurdert om din rekvireringsrett skal suspenderes inntil saken er ferdigbehandlet.

Beviskravet for å suspendere rekvireringsretten er ikke like strengt som ved tilbakekall av rekvireringsretten. Det er tilstrekkelig at Statens helsetilsyn finner grunn til å tro at vilkårene for tilbakekall av rekvireringsretten er til stede.

Hva som er forsvarlig rekvirering av vanedannende legemidler, fremgår av Helsedirektoratets nasjonale faglige veileder IS-2014 «Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet», publisert 9. april 2014. Skal opioider velges i behandling av ikke-kreftrelaterte smerter, er det god praksis å følge Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter» (IS-2077), publisert i 2014. Ved smertebehandling viser vi også til Den norske legeforenings «Retningslinjer for smertelindring», utgitt i 2009, samt behandlingsanbefalinger i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) for konkrete sykdomstilstander. Videre viser vi til Felleskatalogens omtale av de enkelte legemidlene.

Vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om det er grunn til å tro at din rekvirering av legemidler i gruppe A og B er uforsvarlig, Vi har også vurdert om du anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Opplysningene i saken gir grunn til å tro at du rekvirerer vanedannende legemidler i strid med retningslinjene og at du har en uforsvarlig rekvireringspraksis. Innhentende reseptdata viser at 9 pasienter fikk utskrevet mer enn 10 DDD, hvorav 3 fikk utskrevet mer enn 20 DDD.

Ifølge oppdaterte journalopplysninger rekvirerer du fremdeles store mengder vanedannende legemidler til pasient XXXX og XXXX. Selv om du regelmessig har gitt signal om restriksjoner til pasientene og nedtrapping er planlagt og forsøkt gjennomført, har dette ikke ført fram. Du rekvirerer til dels store mengder vanedannende legemidler uten konsultasjon og i store forpakninger, noe som medfører at pasientene kan styre doseringen selv, noe de også gjør. Vi ser for eksempel at pasient XXXX flere ganger går tom for legemidler før avtalt tid. Du velger likevel å rekvirere nye legemidler, selv om pasienten bryter avtalen. Pasient XXXX inntar per i dag like store mengder vanedannende legemidler som XXXX, da forbruket eskalerte pga. økende smerter. Dine signaler om restriksjon og nedtrapping har ikke ført fram. Din rekvirering av vanedannende legemidler framstår som pasientstyrt i stor grad.

Videre ser vi at rekvireringen til pasient XXXX har økt betydelig den siste tiden. Reseptdata viste at XXXX hadde fått i gjennomsnitt 61 DDD. Ved gjennomgangen av oppdaterte journalopplysninger frem til XXXX viser det seg at XXXX i den siste perioden har fått rekvirert i gjennomsnitt 110 DDD. Den økte mengden rekvirerte legemidler forklares med sterke smerter i forbindelse med XXXX, samt XXXX og XXXX. Ifølge journalopplysninger forklarer pasienten dette til deg per telefon. Du har ikke tatt initiativ til for eksempel serumspeil-målinger for å se hvor store mengder legemidler som blir tatt opp hos pasienten. Selv om du regelmessig har gitt signaler om restriksjoner til pasienten og nedtrapping er planlagt og forsøkt gjennomført, og du har akseptert at pasienten ikke vil legge seg innfor avrusning. Du har fortsatt å rekvirere store mengder vanedannende legemidler og som hovedregel uten konsultasjon og i store forpakninger, noe som medfører at pasienten styrer doseringen selv, noe XXXX også gjør. XXXX går tom for legemidler før avtalt tid, og da velger du likevel å rekvirere nye legemidler, selv om pasienten bryter avtalen. Dine signaler om restriksjon og nedtrapping har ikke ført fram. Din rekvirering av vanedannende legemidler framstår som pasientstyrt i svært stor grad.

De opplysningene vi har mottatt om de tre pasientene over, samt reseptdata alene, tilsier at din rekvirering avviker sterkt fra gjeldende retningslinjer og at det er grunn til å tro at rekvireringen er uforsvarlig.

Opplysningene i saken gir heller ikke grunnlag for å tro at du er i ferd med å endre din rekvireringspraksis slik at den blir i samsvar med retningslinjene.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er det etter dette grunn til å tro at vilkårene for å tilbakekalle din rekvireringsrett er oppfylt.

Spørsmålet er deretter om du anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Du har siden XXXX vært kjent med at det pågår en tilsynssak mot deg hvor din rekvirering av vanedannende legemidler er vurderingstema. Ut ifra de foreliggende reseptdataene og oppdaterte journalopplysningene, kan vi ikke se at du har redusert din rekvirering etter at det ble åpnet tilsynssak mot deg. Både i XXXX og XXXX har det kommet nye bekymringsmeldinger knyttet til din rekvirering.

Siden bekymringsmeldingen fra XXXX har rekvireringen til pasient XXXX økt ytterligere. Ifølge oppdaterte journalopplysninger frem til XXXX har du rekvirert i gjennomsnitt 110 DDD. Mengden av vanedannende legemidler som du har skrevet ut til denne pasienten er så høy at det er lite sannsynlig at én person kan ha inntatt alt. Vi vurderer at det er grunn til å tro at i hvert fall deler av legemidlene kan ha blitt videresolgt illegalt.

Vi vurderer at den mengden legemidler du har rekvirert er så høy at det kan være betydelig fare for overdosering hos de aktuelle pasientene. Pasientene som har fått store mengder Paralgin forte påføres en betydelig risiko for paracetamolindusert leverskade, noe som kan være livstruende.

Etter Statens helsetilsyn vurdering anses du å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn finner etter dette at vilkårene for å suspendere din rekvireringsrett er oppfylt. Vi skal imidlertid foreta en skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å suspendere rekvireringsretten. En slik vurdering må sees i sammenheng med formålet med å suspendere, som er å ivareta sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn vurderer at hensynet til pasientsikkerheten, og til å forhindre uforsvarlig rekvirering av legemidler i gruppe A og B, må veie tyngre enn hensynet til at du skal kunne beholde rekvireringsretten inntil saken er endelig avgjort. Vi finner det derfor nødvendig å suspendere din rekvireringsrett.

Vedtak

Statens helsetilsyn suspenderer din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B i medhold av helsepersonelloven § 64.

Suspensjonen har virkning fra dags dato og med varighet i seks – 6 – måneder, jf. helsepersonelloven § 64.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser. XXXX kommune orienteres om vedtaket i eget brev. Se vedlagte kopier.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell-nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Videre saksgang

Suspensjonsvedtaket er et midlertidig vedtak. Statens helsetilsyn vil i suspensjons-perioden gjennomgå de innhentede pasientjournalene nærmere og vurdere om saken skal opplyses ytterligere. Når vi anser saken som tilstrekkelig opplyst, vil vi sende deg et nytt brev med orientering om videre saksgang, og du vil få ny anledning til å uttale deg til saken.

Med hilsen

XXXX e.f.
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Kopi av brev til XXXX kommune
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX , tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker