Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din norske autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn fikk XXXX melding fra XXXX med informasjon om at XXXX hadde gitt deg en prøvetid på tre år. Den XXXX fikk vi oversendt beslutningen fra XXXX. Saken gjelder legemiddelmisbruk.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er XXXX og utdannet som lege XXXX. Du fikk i XXXX autorisasjon som lege, og ble i XXXX. Du fikk deretter norsk autorisasjon som lege den XXXX. Du er født XXXX og ditt norske helsepersonellnummer er XXXX.

XXXX besluttet den XXXX, etter søknad fra deg, å trekke tilbake din rett til å rekvirere narkotiske legemidler. På denne bakgrunn ble din norske rett til å rekvirere legemidler i gruppe A, tilbakekalt fra XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av informasjonen som fremgår av beslutningen fra XXXX. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Utdrag fra XXXX beslutning

I beslutningen av XXXX fra XXXX fremgår bakgrunnen for at du er gitt en prøvetid på tre år. Du fikk XXXX for uforsvarlig egenrekvirering av et narkotisk legemiddel. Du hadde i tidsrommet fra XXXX rekvirert Stilnoct 10 mg til deg selv i mengder som tilsvarte omfattende bruk.

Den XXXX kontaktet du XXXX per telefon og fortalte at du hadde hatt en dyp depresjon som du hadde mottatt behandling for. I forbindelse med depresjonen hadde du begynt å rekvirere vanedannende legemidler til deg selv. Samme dag innhentet XXXX opplysninger fra XXXX. I tidsrommet fra XXXX hadde du rekvirert, og hentet ut, totalt 1078 tabletter Oxikodon/Oxycodone/Oxynorm 10 mg. Dette tilsvarer 13 tabletter, eller 130 mg, per døgn. I tillegg hadde du i tidsrommet fra XXXX rekvirert, og hentet ut, Stilnoct/ Zolpidem tilsvarende to tabletter per døgn.

I en uttalelse til XXXX datert XXXX forklarte du at egenrekvireringen skyldtes din avhengighet av opiater (raskt virkende morfin). Du hadde initialt hatt et ønske om å parere en dyp depresjon, men bruken hadde raskt utviklet seg til en avhengighet. Etter et trettitalls forsøk på å trappe ned bruken, så du ingen annen mulighet enn å søke hjelp. Du sykemeldte deg XXXX, og oppsøkte XXXX for å starte behandling. Du utrykte i brevet til XXXX at du innså at du kom til å trenge hjelp i lang tid fremover.

Et apotek meldte XXXX fra til XXXX om at du, gjennom flere måneder, hadde hentet ut Oxynorm 10 mg (28 tabletter per forpakning) hver og annenhver dag.

Din behandlende lege uttalte seg XXXX til XXXX. Du lider av tilbakevendende depresjon og avhengighet av opioider og benzodiazepiner. Du var kommet i gang med et behandlingsprogram som omfattet innleggelse på XXXX frem til XXXX.

XXXX mente at risikoen for tilbakefall til legemiddelavhengighet var stor og at du i lang tid kommer til å ha behov for profesjonell behandling og oppfølging. Det var nødvendig at du ble pålagt en prøvetid på tre år.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven §57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Vurdering av om vilkårene for å tilbakekalle din norske autorisasjon er oppfylt

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av saksforholdet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du over tid rekvirerte vanedannende legemidler til deg selv, og brukte disse i et forsøk på å behandle en depresjon. Du forsøkte selv å trappe ned bruken et trettitalls ganger, men innså i XXXX at du trengte hjelp for å få kontroll over legemiddelbruken. Du ble i XXXX diagnostisert med tilbakevendende depresjon og avhengighet av opioider og benzodiazepiner.

Opplysningene sannsynliggjør at du over tid har hatt et legemiddelmisbruk. Vurderingstemaet er etter dette om din bruk av legemidler gjør deg uegnet til å utføre virksomhet som lege forsvarlig.

Statens helsetilsyn ser generelt alvorlig på at helsepersonell misbruker vanedannende legemidler. Virksomhet som lege krever kognitive og manuelle ferdigheter, samt kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere ulike situasjoner og ta adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig virksomhet som lege. Misbruk av vanedannende legemidler er uforenlig med slike krav fordi det fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helsetjenesten og for den enkelte pasient.

Vi har ikke dokumentasjon i saken som viser at du har gjort faglige feil i tjenesten. Lovforarbeidene er imidlertid tydelige på at det ikke er noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle en autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet.

Det fremgår av avgjørelsen fra XXXX at du i XXXX hadde begynt i et behandlingsopplegg. Det er ingen opplysninger om hvorvidt du har fulgt behandling over tid.

Statens helsetilsyn bemerker at det erfaringsmessig tar lang tid før man kan være trygg på at et rusmiddelmisbruk er et tilbakelagt stadium. Vi viser i den sammenheng til de krav Statens helsetilsyn stiller til dokumentasjon av rusmiddelfrihet i vedlagte rundskriv IK-2/2017. Det fremgår der at vi vanligvis krever sammenhengende rusfrihet i minimum to år for å få tilbake autorisasjonen, og minimum seks måneders sammenhengende rusfrihet for å få en begrenset autorisasjon. Vi mener derfor at din bruk av vanedannende legemidler fortsatt representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din norske autorisasjon som lege

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf.helsepersonelloven §57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din norske autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i, og tillit til, helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har lagt til grunn at du har en bruk av vanedannende legemidler som gjør deg uegnet til forsvarlig yrkesutøvelse som lege. Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon som tilsier at du ikke er en fare for pasientsikkerheten per i dag. Hensynet til pasientsikkerheten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at det er både nødvendig og formålstjenlig å tilbakekalle din norske autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf.forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf.helsepersonelloven §68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker