Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som helsefagarbeider

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som helsefagarbeider.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX 2019. Tilsynssaken gjelder tyveri av penger fra en bruker ved din arbeidsplass.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX 2019 om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Brevet ble mottatt i retur, og vi sendte det på nytt til deg ved brev av XXXX 2019. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet 

Du er utdannet i XXXX fylkeskommune og fikk autorisasjon som helsefagarbeider den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som helsefagarbeider i XXXX % stilling ved XXXX i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding datert XXXX 2018 fra XXXX kommune, XXXX og XXXX v/enhetsleder.

Det fremgår av meldingen at du har vært mistenkt for tyveri av penger fra en bruker av kommunale helsetjenester ved XXXX. Begrunnelsen for mistanken var at innholdet i brukerens lommebok hadde vært kontrollert jevnlig før og etter du hadde gitt tjenester til brukeren. Det viste seg at det kun var du som hadde vært inne og gitt tjenester til brukeren. Mistanken ble lagt frem i møte med deg den XXXX 2018, og du avviste da påstandene. Brukeren anmeldte imidlertid selv forholdet til politiet, og du ble innkalt til avhør. I politiavhør den XXXX 2018 erkjente du å ha stjålet penger ved flere anledninger fra den aktuelle brukeren.

Den XXXX 2018 leverte du skriftlig oppsigelse til din arbeidsgiver. Du fikk fratre stillingen på dagen.

Referat fra møte mellom deg og arbeidsgiver XXXX 2018

Det fremgår av oversendt møtereferat at det gjentatte ganger hadde forsvunnet penger fra en av beboerne ved XXXX. Ifølge møtereferatet hadde til sammen 1100 kroner forsvunnet ved fire anledninger. Du ble innkalt til møtet fordi du hadde vært på jobb alle datoene penger hadde forsvunnet. Siste gang var
XXXX 2018, da du hadde nattevakt og var inne hos brukeren tre ganger. Det fremgår av referatet at den aktuelle brukeren aldri XXXX, da vedkommende XXXX av XXXX. Lommeboken oppbevares alltid XXXX i leiligheten.

Du stilte deg uforstående til påstandene, og uttalte at dette var første gangen du hadde opplevd å bli involvert i en slik situasjon. På spørsmål om din privatøkonomi svarte du at du klarte deg, men at du var avhengig av ekstravakter. I tillegg fikk du hjelp av XXXX til å dekke boutgifter.

Opplysninger fra XXXX politidistrikt

XXXX kommune oversendte sammen med bekymringsmeldingen, en e-post fra XXXX politidistrikt, hvor det fremgår at du i politiavhør XXXX 2018 erkjente straffeskyld for ved flere anledninger å ha borttatt til sammen cirka 1300 kroner fra lommebok tilhørende den aktuelle brukeren. Videre fremgår at saken er oversendt konfliktrådet i XXXX for behandling der.

Ved e-post av XXXX 2019 fikk Fylkesmannen bekreftet fra politiadvokat ved XXXX politidistrikt at saken er påtaleavgjort ved oversending til konfliktrådet i XXXX for megling. Saken var på tidspunktet for e-posten ikke ferdig behandlet/meglet i konfliktrådet.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene i saken er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som helsefagarbeider forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og/eller på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

En viktig bestemmelse i vurderingen av «grove pliktbrudd» er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Beviskravet i tilsynssaken er ikke like strengt som beviskravene for å kunne idømme straff etter straffelovens bestemmelser. Vi understreker at straff og administrative reaksjoner er to uavhengige systemer med ulike formål, vurderingstema, skyldkrav og bevisregler. Utfallet av en straffesak er derfor ikke avgjørende for vår vurdering.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved å stjele penger fra en bruker har utvist en «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» som helsefagarbeider, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helsetjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret vurdering, kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som forhold som betraktes som «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99).

Arbeid som helsepersonell/helsefagarbeider krever stor grad av allmenn tillit. Kravet til tillit er særlig stort i samlokaliserte boliger med heldøgns omsorgstjenester, der helsepersonell i realiteten har fri adgang til brukers hjem og eiendeler, og der helsepersonellet ofte er alene med brukeren uten oppsyn og kontroll av kolleger eller pårørende. Dette kombinert med at brukere ofte i begrenset grad kan ivareta egne interesser, gjør dem spesielt sårbare.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du ved flere tilfeller har stjålet penger fra brukerens lommebok, siste gang XXXX 2018. Du erkjente forholdet i politiavhør den XXXX 2018. Statens helsetilsyn vurderer det som skjerpende at du stjal fra brukeren gjentatte ganger over tid.

Å stjele penger fra en bruker i sitt eget hjem representerer et alvorlig tillitsbrudd overfor brukeren. Tyveri av penger fra en bruker i sitt eget hjem er klart i strid med forventet atferd av en helsefagarbeider, og er et grovt brudd på samfunnets forventninger og helsefagarbeideres yrkesetiske retningslinjer. Brukere og andre skal kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling til egen vinning. Kravet til helsepersonells atferd og integritet er derfor stort. Ansvaret og forståelsen for å utøve sin praksis i tråd med dette er grunnleggende for alt helsepersonell.

Ved å stjele penger fra en bruker i sitt eget hjem gjentatte ganger, har du etter Statens helsetilsyns vurdering utvist sviktende dømmekraft og misbrukt den tilliten som er gitt deg som helsefagarbeider. Dine handlinger har svekket tilliten til deg som helsefagarbeider, og er også egnet til å svekke den allmenne tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du er uegnet til å utøve yrket som helsefagarbeider på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Grove pliktbrudd - brudd på kravet til omsorgsfull hjelp

Statens helsetilsyn har under dette punktet vurdert om du ved å stjele penger fra en bruker i eget hjem har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Vurderingstemaet er videre om forholdet i så fall innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Kravet til omsorgsfull hjelp innebærer at all helsehjelp må utføres med respekt for brukernes behov og interesser, og bygge på innlevelse, omtanke og vennlighet. Helsepersonell møter brukere som i varierende grad er i stand til å ivareta sine behov og interesser, og det er avgjørende at helsepersonell ivaretar sitt ansvar på en god måte. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier som dette ansvaret hviler på.

Ved å stjele penger fra brukeren har du vist manglende forståelse og respekt for brukeres behov og interesser, og manglende forståelse for ditt ansvar som helsepersonell. Tyveri av penger fra brukers eget hjem er et alvorlig brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Etter Statens helsetilsyns vurdering innebærer din handlemåte et så stort avvik fra hva som forventes av deg som helsefagarbeider, at du må anses som uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Tyveri fra en bruker i eget hjem er grunnleggende avvikende fra hva som forventes av deg som helsefagarbeider. Etter vår vurdering er dine handlinger av en slik karakter at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at din autorisasjon som helsefagarbeider må tilbakekalles.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som helsefagarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som helsefagarbeider forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som helsefagarbeider.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX e.f.
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker