Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som hjelpepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven §57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder tyveri av penger fra en pasient.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til dette i brev datert XXXX.

Den XXXX var du i møte i Statens helsetilsyn. Vi sendte deg XXXX referat fra møtet. Du har ikke kommentert møtereferatet.

Saksforholdet

Du er XXXX, du var ferdig utdannet der i XXXX, og fikk autorisasjon som hjelpepleier i Norge XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som hjelpepleier ved XXXX i XXXX. Etter tilståelse av tyveriet ble du suspendert fra din stilling med øyeblikkelig virkning. Arbeidsforholdet er senere avviklet. Det fremgår av sakens dokumenter at du også hadde en deltidsstilling i XXXX, hjemmetjenesten.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av bekymringsmelding datert XXXX fra XXXX i XXXX. Sykehuset anmeldte også forholdet til politiet, og Fylkesmannen har innhentet politidokumentene.

Utdrag fra bekymringsmeldingen

Den aktuelle pasienten ble innlagt XXXX. En pårørende/venn kom dagen etter med pasientens lommebok. Pasientens pårørende/venn har opplyst at det da var 1000-1500 kroner i kontanter samt et bankkort i lommeboken.

Pasienten var under innleggelsen verken kognitivt eller fysisk i stand til å ivareta seg selv og sin økonomi. Pårørende hadde påtatt seg å betale regninger for pasienten. I den forbindelse oppdaget vedkommende på kontoutskriften at det XXXX var tatt ut 9000 kroner fra pasientens konto i en minibank i XXXX. Pasienten selv kunne ikke ha gjort dette uttaket, og hadde heller ikke hatt besøk som kunne ha gjort det. Ved gjennomgang av pasientens lommebok fant man bankkortet, 100 kroner i kontanter, en gul lapp med en firesifret kode samt en firesifret kode i kortets plastholder.

Ettersom du hadde ansvar for stell og pleie av den aktuelle pasienten alle aftenvakter fra XXXX til XXXX, ble du XXXX innkalt til samtale med arbeidsgiver. I samtalen innrømmet du at du tok bankkortet fra pasienten og tok ut 9000 kroner i minibanken XXXX.

Utdrag av din forklaring i politiavhør XXXX

I politiavhøret innrømmet du at du tok pasientens bankkort og at du tok ut 9000 kroner ved å bruke koden du fant i lommeboken. Du forklarte at du gjorde det på grunn av dårlig økonomi og at du angret veldig. Du innrømmet ikke å ha tatt kontanter fra lommeboken.

Du forklarte at XXXX. Du begrunnet tyveriet med at du ikke hadde penger til XXXX.

Utdrag av din uttalelse i brev til Fylkesmannen datert XXXX

Du skriver at det som fremgår i brevet fra XXXX er ganske korrekt. Du angrer på det du har gjort mot pasienten, og beklager at du har begått lovbrudd på arbeidsplassen. Du forklarer at du de siste to årene har vært i en vanskelig økonomisk situasjon fordi du må XXXX, XXXX.

Du forklarer at du er utdannet sykepleier i XXXX, men da du søkte om godkjenning i Norge, fikk du autorisasjon som hjelpepleier. Du forteller at du har sagt opp din stilling i hjemmetjenesten og at du dermed ikke har noe arbeidsforhold nå.

Utdrag av uttalelse fra din fastlege i brev til Fylkesmannen datert XXXX

Din fastlege skriver at hendelsen og følgene av den har gått betydelig inn på deg i form av psykiske vansker som skam og skyldfølelse samt store søvnproblemer. Han beskriver at du initialt var i en alvorlig krise, men at situasjonen nå er mer stabilisert.

Han skriver videre at du etter XXXX. I disse årene har du XXXX. Dette er ingen unnskyldning for det straffbare forholdet, men er med på å forklare situasjonen som førte til lovbruddet.

Han ber om at Statens helsetilsyn XXXX.

Utdrag av din uttalelse til Statens helsetilsyn datert XXXX

Du skriver at du har jobbet på XXXX siden XXXX, at du på alle avdelinger har behandlet pasienter med respekt og at du ikke har utvist slik dårlig adferd eller gjort lignende feil tidligere. Du har også jobbet i hjemmetjenesten, hvor du har besøkt brukere hjemme. Du skriver at du har behandlet brukerne med empati, respekt og omsorg.

Videre viser du til at det kan forekomme menneskelige feil på arbeidsplassen. Du har innrømmet tyveri fra en pasient på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. Du har betalt tilbake 9000 kroner til pasienten og bedt om unnskyldning til din avdeling på sykehuset og pasientens pårørende. Du skriver at dette er din første feil på jobben, at du angrer veldig og at du er avhengig av din autorisasjon for å kunne jobbe og dermed XXXX.

Utdrag av dine uttalelser i møte med Statens helsetilsyn XXXX

I møtet beklaget du det du har gjort og forklarte at du ikke har gjort noe slikt tidligere, kun denne ene gangen. Du forklarte at grunnen til tyveriet var dårlig økonomi på grunn av XXXX. I forkant av tyveriet hadde du bedt din leder om å få utbetalt feriepenger på forskudd, men det lot seg ikke gjøre. Du fortalte at din økonomiske situasjon ikke er endret etter hendelsen og at du for tiden ikke var i jobb.

På spørsmål om straffesaken er avgjort, opplyste du at du har fått en bot for forholdet.

Du fortalte videre at du har fått tilbakemeldinger fra dine arbeidsgivere om at du er en god helsefagarbeider. Du føler skam for det du har gjort.

For det tilfellet at saken skulle resultere i tilbakekall av autorisasjon, ønsket du informasjon om hva du i så fall kan gjøre for å få autorisasjonen tilbake. Du fikk da råd om å være i arbeid, for på den måten å kunne gjenopprette tillit. Videre fikk du råd om å delta i behandling/veiledning for å bearbeide de bakenforliggende årsakene til at du handlet som du gjorde og for å få innsikt i hvorfor tyveriet er egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg som helsepersonell og til helsetjenesten generelt. Vi informerte også om at du kan søke om ny autorisasjon når du kan sannsynliggjøre at du ikke igjen vil begå lignende handlinger. Aktuell dokumentasjon til en slik søknad, vil kunne være uttalelser fra arbeidsgivere og dokumentasjon på gjennomført aktivitet og selvutvikling.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven §57 første ledd. Bestemmelsen ble endret 1. juli 2019, og på tidspunktet for den aktuelle hendelsen lød bestemmelsen slik:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og/eller om du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du har utvist «grove pliktbrudd», er helsepersonelloven §4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Grove pliktbrudd

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved å ta penger fra en pasient har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4, og om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonell-loven § 57 første ledd.

Kravet til omsorgsfull hjelp innebærer at all helsehjelp må ytes med respekt for pasientenes behov og interesser. Pasienter er i varierende grad i stand til å ivareta egne behov og interesser. Det er avgjørende at helsepersonell ivaretar sitt ansvar for å gi omsorgsfull hjelp. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier som dette ansvaret hviler på.

Du har innrømmet at du tok den aktuelle pasientens bankkort og at du tok ut 9000 kroner ved å bruke koden du fant i pasientens lommebok. Ved å ta penger fra en pasient som var pleietrengende og ikke i stand til å ta vare på seg selv, har du vist manglende respekt for pasienten og manglende forståelse for ditt ansvar som helsepersonell.

Tyveri av penger fra pasient vurderes som et alvorlig brudd på plikten til å yte omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Etter Statens helsetilsyns vurdering innebærer din handlemåte et så stort avvik fra hva som forventes av deg som hjelpepleier, at du må anses som uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen

Vi har under dette punktet vurdert om du ved å ta penger fra en pasient, har utvist en «atferd som anses som uforenlig med yrkesutøvelsen» som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell er avhengig av stor grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri er i helsepersonellovens forarbeider (Ot.prp. nr. 13 1998–99) nevnt som ett av flere forhold som betraktes som «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Arbeid som hjelpepleier krever stor grad av allmenn tillit. Det er av stor betydning at pasienter, pårørende, annet personell og arbeidsgiver kan stole på og ha tillit til helsepersonell. Pasientene skal kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling til egen vinning.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonell begår tyveri fra pasienter. Helsepersonell skal ikke under noen omstendighet utnytte sin stilling til egen fordel eller vinning, verken økonomisk eller på andre måter. Ansvaret og forståelsen for å utøve sin praksis i tråd med dette, er grunnleggende for alt helsepersonell.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du er uegnet til å utøve yrket som hjelpepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven §57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven §57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles.

Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Tyveri av penger fra en pasient er et markant avvik fra hva som forventes av deg som hjelpepleier. Din handling er særlig alvorlig ved at du har tatt penger fra en pasient som verken kognitivt eller fysisk var i stand til å ivareta seg selv og egen økonomi. Pasienten var dermed helt prisgitt din omsorg og pleie.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av så alvorlig karakter at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Din atferd er dessuten egnet til å svekke tilliten til både deg som helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten generelt. Vi har derfor kommet til at det er både formålstjenlig og nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven §68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX
fung. direktør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker