Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn har kommet til at det ikke foreligger brudd på helselovgivningen.

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX knyttet til din autorisasjon som lege. Saken ble mottatt hos Statens helsetilsyn XXXX. Tilsynssaken gjelder spørsmål om urettmessig innsyn i pasientjournal.

Ved foreløpig svar datert XXXX informerte vi deg om at tilsynssaken kunne forventes ferdigbehandlet innen seks måneder.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som lege i spesialisering på Ortopedisk avdeling ved XXXX HF (XXXX).

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av klage datert XXXX fra XXXX, født XXXX (heretter klager). Fylkesmannen har beklaget den lange saksbehandlingstiden.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Utdrag av klagen datert XXXX

Klager har tidligere vært ansatt som helsesekretær/postsekretær ved Ortopedisk avdeling på XXXX. XXXX pensjonerte seg ved årsskiftet XXXX. Den XXXX var XXXX utsatt for en ulykke, der XXXX pådro seg flere brudd i XXXX skulder og overarm. XXXX ble innlagt på ortopedisk avdeling på XXXX for operasjon, og var innlagt på sykehuset til XXXX.

Klager var XXXX hos lege XXXX ved ortopedisk poliklinikk på XXXX for andre gangs kontroll etter operasjonen. XXXX har i ettertid lest i innsynsloggen i egen journal og funnet ut at du samme dag har lest i alle notater fra innleggelsen i XXXX. Klager viser til at du er håndkirurg og opplyser at XXXX aldri snakket med deg XXXX og aldri har mottatt helsehjelp av deg. Klager meldte først saken til sykehusets personvernombud XXXX.

Opplysninger fra innsynsloggen

Innsynsloggen viser at du XXXX åpnet to dokumenter: Poliklinisk epikrise av XXXX og Operasjonsnotat av XXXX.

Utdrag fra din uttalelse datert XXXX

Du skrev at du som lege i spesialisering inngikk i en vaktordning i Ortopedisk avdeling. Du kunne ikke huske den aktuelle hendelsen, som skjedde ett år tidligere. Du kjente ikke til pasienten og kunne vanskelig gi noe godt svar på hvorfor du hadde vært inne i journalen.

Du skrev at du er godt kjent med regler og rutiner for innsyn i pasientjournal. Du går derfor ikke inn i journaler til pasienter du ikke har behandlingsansvar for. Når du er på vakt, har du behandlingsansvar for alle inneliggende pasienter. Dersom det kommer en forespørsel fra sykepleier, kan det være aktuelt å gå inn i journal, uten at det nødvendigvis medfører et tilsyn med pasienten. Du skrev videre at du er flink til å logge ut av journalsystemet når du bytter kontor, og anså det derfor som lite sannsynlig at noen har brukt ditt brukernavn uten at du har vært klar over det. Det kan imidlertid ikke utelukkes helt.

Utdrag av uttalelse og vurdering fra klinikksjefen til sykehusets personvernombud

Det fremgår at du XXXX hadde primærvakt fra kl. 07:30 - 19:00. Du var i poliklinikken sammen med XXXX da klager var til kontroll, og du hadde derfor lest operasjonsnotatet og poliklinisk epikrise for å være informert om pasientens tilstand da XXXX kom til time.

Klinikken konkluderer med at du har hatt innsyn i forbindelse med behandling og kontroll, og at dette var nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp og i tråd med helsepersonelloven.

Sykehusets personvernombud vurderer på denne bakgrunn at ditt innsyn i journalen er i tråd med regelverket. Dette fremgår av personvernombudets brev til klager datert XXXX.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som er beskrevet over, har vi vurdert om du har handlet i strid med forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger i helsepersonelloven § 21 a, som lyder:

«Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.»

Helsepersonelloven § 21 lyder:

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Det sentrale vurderingstema er om du tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger uten at det var begrunnet i helsehjelp til pasienten, og om du dermed handlet i strid med helsepersonelloven § 21 a.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du den aktuelle dagen var på vakt og hadde behandlingsansvar for alle de inneliggende pasientene. Du hadde samme dag også oppgaver i poliklinikken, og hadde derfor lest deg opp på disse pasientene og var i poliklinikken da klager var til kontroll der hos en annen lege. For å være informert om pasientens tilstand da XXXX kom for kontroll etter operasjon, hadde du lest operasjonsnotatet og poliklinisk epikrise. Vi legger etter dette til grunn at du leste dokumentene som ledd i mulig behandling og kontroll etter operasjon, og handlingene var dermed begrunnet i helsehjelp til pasienten.

Dine handlinger var dermed ikke i strid med helsepersonelloven § 21 a.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har kommet til at det ikke foreligger brudd på helselovgivningen.

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXX e.f.
ass. direktør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX

Saksbehandler: XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker