Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier. 

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX. Tilsynssaken gjelder kjøp, bruk og oppbevaring av anabole steroider.

Vi orienterte deg i brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til dette XXXX i brev fra advokat XXXX.

Den XXXX mottok vi fra XXXX siktelse av XXXX samt kopi av avhør foretatt av deg XXXX. 

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som sykepleier ved XXXX, XXXX. Du sa opp din stilling etter hendelsen.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av din uttalelse og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Politidokumentene er ikke oversendt da disse forutsettes kjent. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet etter melding av XXXX til Fylkesmannen i XXXX fra enhetsleder XXXX og rådgiver XXXX ved XXXX, XXXX. Det fremgår av meldingen at du ble pågrepet av politiet på arbeidsplassen den XXXX. Vedlagt meldingen fulgte brev av XXXX fra XXXX politidistrikt til XXXX samt siktelse av XXXX.  

Opplysninger fra politiet

Under pågripelsen og ransakelsen den XXXX fant politiet en ampulle Nebido Testosteron 1000 mg a 4 ml, ni ampuller Testosterone Propionate 100 mg a 1 ml og ett hetteglass Boldenone Undecylenate 200 mg a 10 ml i garderobeskapet ditt på XXXX. Det ble også funnet kanyler og sprøytespisser, samt renseutstyr for bruk av sprøyter. Noe av beslaget var brukt da det var rester igjen i et hetteglass. Du er siktet for grov overtredelse av straffeloven (2005) § 234 første ledd for å ha oppbevart dopingmidler i garderobeskapet ditt på arbeidsplassen.

Videre er du siktet for brudd på legemiddelloven § 31 andre ledd, jf. 24a første ledd for å ha brukt anabol-androgene steroider forut for ransakelsen.

I avhør XXXX opplyste du at dopingmidlene som ble funnet, ble kjøpt på ferie i utlandet. Du benektet at du oppbevarer doping for andre, driver med omsetning eller produksjon av dopingmidler. På spørsmål fra politiet om du har vært i kontakt med andre navngitte personer i forbindelse med en postleveranse med doping, så svarte du benektende.

Av siktelsen av XXXX fremgår det at du er siktet for overtredelse av straffeloven (2005) § 235 første ledd, jf. § 234 første ledd, jf. samme lovs § 15. Bakgrunnen er at du skal ha bestilt, eller medvirket til å bestille, en større mengde dopingmidler.

Av siktelsen av XXXX fremgår det at du, i tillegg til to andre navngitte personer, er siktet for grov overtredelse av straffeloven (2005) § 235 første ledd, jf. § 234 første ledd, jf. samme lovs § 15 for å ha ulovlig tilvirket, innført, utført, oppbevart, sendt eller overdratt dopingmiddel. XXXX skal en person ha sendt:

- 42 hetteglass Testosterone Cyp Oxygen 200mg a 10 ml

- 20 hetteglass Boldenone 200 mg a 10 ml

- 10 hetteglass Trenbolone Enanthate Medica 200 mg a 10 ml

- 2 hetteglass Masteron Enanthate Medica 200 mg a 10 ml

- 2 hetteglass Nandrolone Decanoate Madica 200 mg a 10 ml

- 10 hetteglass Deca-Durabolin Organon 100 mg a 2 ml

- 800 tabletter Dianabol Oxygen Medica 20 mg

- 600 tabletter Oxymetholone VIP 25 mg

- 200 tabletter Turanabol VIP 10 mg

- 400 tabletter Winstrol Paramed 20 mg

totalt 195 000 mg virkestoff anabole steroider, samt 2 flasker Clenbuterol 0,04 mg a 100 ml, via postforsendelse til deg og en annen person.

Dine uttalelser

Den XXXX var du i møte med din arbeidsgiver. I møtet erkjente du at du hadde oppbevart anabole steroider i garderobeskapet ditt på arbeidsplassen, og begrunnet det med at du ville skåne XXXX fra å finne det hjemme. Du hevdet det var en liten mengde, som var ment å dekke en kur på fire uker. I møtet innrømmet du at du hadde vært varetektsfengslet i en uke fordi ditt navn hadde dukket opp i forbindelse med politiets etterforskning av andre personer i tiden forut for pågripelsen. Ifølge deg gjaldt beslaget av anabole steroider et stoff som primært skal behandle leddproblematikk i kne. Du hevdet dette var første gang du brukte anabole steroider, og at årsaken var at det tok så lang tid å få legehjelp.

I et nytt møte den XXXX opplyste du at navnet ditt hadde dukket opp i et avhør hos politiet i forbindelse med beslag av en bestilt pakke, som du ikke var mottaker av.

I brev av XXXX til Fylkesmannen i XXXX har advokat XXXX avgitt uttalelse i saken på vegne av deg. I uttalelsen opplyses at du tar saken svært alvorlig og erkjenner at du har gjort en feilvurdering når du har oppbevart ulovlige midler på din arbeidsplass. Det understrekes at du aldri har benyttet midlene i arbeidstiden eller i forbindelse med utøvelsen av ditt yrke. Videre vises til at det aldri har vært uttrykt bekymring hverken fra pasienter eller arbeidskollegaer. Det hevdes at bruken av midlene ikke har ført til endring av personlighet og atferd. Du fastholder at midlene kun har vært brukt for å behandle et kne.

I brev av XXXX har din advokat uttalt seg til Statens helsetilsyn. Det anføres at vilkårene for tilbakekall ikke er tilstede fordi det i vilkåret «uegnet» ligger et krav om at vedkommende av personlige eller faglige grunner utgjør en fare for sikkerheten i helsetjenesten. At man er uegnet, innebærer at det ikke dreier seg om en forbigående tilstand eller situasjon, men at det har en viss varighet. Videre vises til at det er forholdene på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn når man vurderer om autorisasjonen skal tilbakekalles.

I uttalelsen påpekes at det for ditt vedkommende aldri har vært snakk om misbruk av rusmidler, alkohol, dopingmidler eller lignende. Det vises i uttalelsen til nemndspraksis, og da særlig de avgjørelser som dreier seg om rusbruk og lignende. Disse viser at det er misbruk over tid som begrunner tilbakekall – og da på grunn av manglende dokumentasjon på at misbruket var opphørt. I ditt tilfelle hevdes at det ikke er snakk om noe misbruk overhodet, men et enkeltstående tilfelle.

Til sammenligning vises til avgjørelsen fra XXXX om begrensning av autorisasjonen til en helsearbeider. Saken beskrives å gjelde bilkjøring i påvirket tilstand på vei til jobb. Til tross for at vedkommende var blitt stoppet av politiet, og var klar over påvirkningen, skal helsearbeideren ha utført helsehjelp til pasienter. Det anføres at dette er et langt mer alvorlig tilfelle enn det vi står overfor i aktuelle sak.

Det anføres endelig at et tap av autorisasjon vil føre til at du ikke kan arbeide som det du er utdannet til, og at dette vil være en uforholdsmessig konsekvens sett opp mot handlingen som er begått. Det vises til at du XXXX, og at et tilbakekall vil ramme dere meget hardt.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Beviskravet i tilsynssaken er ikke like strengt som beviskravene for å kunne idømme straff etter straffelovens bestemmelser. Vi understreker at straff og administrative reaksjoner er to uavhengige systemer med ulike formål, vurderingstema, skyldkrav og bevisregler. Utfallet av en straffesak er derfor ikke avgjørende for vår vurdering.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstemaet er om du, på grunn av kjøp, oppbevaring og bruk av dopingmidler, og ved dette brudd på legemiddelloven § 31 annet ledd jf. § 24a første ledd, har utvist en «atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen», og om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som sykepleier.

Politisaken mot deg er ikke avsluttet, men vi finner å kunne legge til grunn saksforholdet slik det er beskrevet i siktelsene. Du er siktet for ulovlig bruk av dopingmidler, jf. legemiddelloven § 31 annet ledd jf. § 24a første ledd. Du har erkjent overfor politiet og tilsynsmyndigheten at du, i en periode forut for XXXX har kjøpt og brukt ulovlige dopingmidler. Midlene kjøpte du i utlandet og du var klar over at både kjøp og bruk er ulovlig. Av siktelsen av XXXX og XXXX fremgår at politiet har beslaglagt en pakke som er sendt til deg, og vi legger til grunn at dette er dopingmidler du har bestilt.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Det vil variere i hvor stor grad autorisert helsepersonell er avhengig av allmenn tillit. Sykepleiere er en yrkesgruppe som er avhengig av stor grad av allmenn tillit. Det stilles derfor strenge krav til den enkelte sykepleiers etiske holdninger og atferd.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell begår straffbare handlinger. Etter vår vurdering er det svært alvorlig at du har bestilt, oppbevart og brukt dopingmidler i samme tidsrom som du har arbeidet som sykepleier. Dette gjelder selv om de straffbare handlingene ikke er utført i forbindelse med yrkesutøvelsen. Det er i forarbeidene til helsepersonelloven lagt til grunn at en skal være varsom med å gripe inn ovenfor kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel, jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-99), punkt 21.1.3.8, side 178.

Eksemplene på straffbare handlinger som det er vist til i forarbeidene er ikke uttømmende for de forhold som kan omfattes av bestemmelsen, og Statens helsetilsyn legger til grunn at brudd på legemiddelloven og straffelovens bestemmelser om kjøp, oppbevaring og bruk av dopingmidler er en type straffbar handling som kan omfattes. Dette er også i samsvar med vår praksis i lignende saker. I den forbindelse ser vi også hen til forarbeidene til endringene i legemiddelloven, jf. Prop. 107 L (2012-2013), og begrunnelsene for å gjøre bruk, besittelse og erverv av dopingmidler ulovlig. Skadene som følger av dopingbruk rammer den enkelte bruker, dens pårørende, og samfunnet for øvrig. I tillegg er kjøp og salg av dopingmidler med å understøtte annen kriminell virksomhet.

Du har i din uttalelse vist til en avgjørelse i Statens helsepersonellnemnd til støtte for ditt syn. Vi vil gjøre oppmerksom på at det saksnummeret som er oppgitt, ikke stemmer med faktum eller vurderinger i den saken som er beskrevet i uttalelsen fra din advokat. Slik vi ser det, er imidlertid de forholdene som er beskrevet i uttalelsen (ett tilfelle av promillekjøring, samt deretter møte påvirket på arbeid), uansett ikke sammenlignbart med forholdene i foreliggende sak, og tillegges ikke vekt ved vår vurdering. Vi finner imidlertid at faktum i den foreliggende saken kan sammenlignes med faktum i Helsepersonellnemndas sak XXXX. Saken gjaldt en ambulansearbeider som var dømt for bruk og oppbevaring av dopingmidler, i tillegg til at XXXX hadde videresendt pakker som inneholdt kontakter fra straffbar handling. I den saken fant nemnda at vilkårene for tilbakekall var oppfylt. På grunn av tiden som var gått og de tiltakene klageren hadde gjennomført siden tilbakekallet, fant nemnda at han kunne få en begrenset autorisasjon. Da det viste seg at klageren likevel ikke hadde gjennomført tiltakene slik som han hevdet, tilbakekalte nemnda den begrensede autorisasjonen (sak XXXX).

Bruk av dopingmidler anses som et betydelig samfunnsproblem. Bruken kan blant føre til psykiske endringer som økt aggresjon, raske humørsvingninger og redusert egenkontroll som igjen kan få alvorlige konsekvenser som blant annet økt voldsbruk overfor nære eller andre som er i tilknytning til brukerne. Etter vår vurdering er dopingmisbruk ikke forenlig med å praktisere som sykepleier.

Din forklaring om at dopingmidlene var ment til behandling av et kne, tillegges ikke vekt. Du visste at dopingmidlene var ulovlige, og vi ser alvorlig på at du, istedenfor å oppsøke helsehjelp, valgte å kjøpe ulovlige dopingmidler. Vi legger heller ikke vekt på din påstand om at du ikke har brukt dopingmidler mens du har vært i arbeid. Ved å oppbevare dopingmidler på arbeidsplassen har du begått et tillitsbrudd mot din arbeidsgiver. Den allmenne tillit til deg er i tillegg svekket da det er de objektive forhold som er avgjørende i denne vurderingen. Kjøp, oppbevaring og bruk av dopingmidler representerer et avvik fra hva som er forventet atferd av et autorisert helsepersonell, og tilliten til deg er som følge av dette redusert i betydelig grad.

Vi har kommet til at du ved kjøp, oppbevaring og bruk av dopingmidler har utvist en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelse som sykepleier jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier

Når vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, må vi foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Vi ser alvorlig på at sykepleiere begår straffbare handlinger og kjøper dopingmidler som ikke er tillatt brukt i Norge. Vi legger i tillegg vekt på at du oppbevarte dopingmidlene på arbeidsplassen, og at det dreier seg om gjentatte kjøp.

Etter vår vurdering er de aktuelle handlingene av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.            

Med hilsen

XXXX
assisterende direktør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
XXXX
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker