Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Innvilger søknad om begrenset autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å innvilge din søknad om begrenset autorisasjon som sykepleier, jf. helsepersonelloven § 62, jf. § 59. Vi har kommet til at du har godtgjort at du er skikket til å inneha begrenset autorisasjon som sykepleier under bestemte vilkår.

Statens helsetilsyn viser til din søknad datert XXXX om begrenset autorisasjon som sykepleier. Vi viser også til tilleggsdokumentasjon mottatt XXXX.

Saksforholdet

Statens helsetilsyn tilbakekalte din autorisasjon som sykepleier i vedtak av XXXX. Vi vurderte at du var uegnet til å utøve yrket som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57.

Bakgrunnen for tilbakekallet var at du over tid hadde hatt en skadelig bruk av alkohol og misbrukt illegale narkotiske stoffer og vanedannende legemidler. Du hadde et vedvarende rusmiddelmisbruk som startet i XXXX eller tidligere, og som eskalerte i XXXX etter XXXX.

På tidspunktet for tilbakekallet var du i et behandlingsopplegg ved XXXX kurs- og behandlingssenter. Du var motivert for å holde deg rusmiddelfri. Du fulgte også opp AKAN-avtale, du rusmiddeltestet deg regelmessig og du deltok på AA/NA-møter to ganger i uken. Vi vurderte imidlertid at du foreløpig ikke var rehabilitert fra ditt rusmiddelmisbruk, og at det på daværende tidspunkt var for tidlig å si at du hadde kontroll over ditt misbruksproblem.

Vi fant videre at din bruk av illegale rusmidler og vanedannende legemidler innebar brudd på narkotikalovgivningen, og at denne type handlinger (kjøp og bruk) var egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg som sykepleier i betydelig grad, og til helse- og omsorgstjenesten som sådan.

Statens helsepersonellnemd stadfestet tilbakekallet av din autorisasjon i sitt vedtak av XXXX.

Utdrag av din søknad

Du skriver at du etter møte med Statens helsepersonellnemnd har dokumentert XXXX rusfrihet med prøvetaking gjennomført i tråd med kravene i rundskriv IK-2/2017. Du opplyser at du etter tilbakekallet av autorisasjon ble omplassert til arbeid ved en fritidsklubb frem til XXXX. Fra XXXX har du arbeidet som pleieassistent i en «Omsorg +»-bolig, som er organisert under hjemmetjenesten i XXXX. Denne avdelingen/boligen fungerer omtrent som et sykehjem XXXX for eldre pleietrengende beboere, og XXXX for eldre med demens. Du arbeider bare dagvakter fra mandag til fredag, og du trives godt.

Du skriver at du fremdeles deltar regelmessig på AA/NA-møter. Du jobber med 12-trinnsprogrammet og har en sponsor. Du er også sponsor for andre som er nye i programmet. Du skriver at du har vært helt rusfri siden XXXX, og at du i dag lever et stabilt liv XXXX og andre trygge gode relasjoner. Du føler deg trygg på å vende tilbake til arbeidet som sykepleier.

Rusmiddelanalyser

Til søknaden fulgte vedlagt analysesvar på rusmiddeltester tatt ukentlig i urin, og månedlig i blod for perioden XXXX til XXXX.

I oversendelse mottatt XXXX har du lagt ved ytterligere analysesvar på rusmiddeltester tatt i urin og blod for perioden XXXX til XXXX.

Analysesvarene viser at du har tatt urinprøve av de virkestoffene som er beskrevet i rundskriv IK-2/2017, samt blodprøver av fosfatidyletanol (PEth). Samtlige prøver er negative.

Legeerklæring fra fastlege

I legeerklæring datert XXXX skriver din fastlege XXXX at du har vært XXXX pasient siden XXXX. XXXX bekrefter at du har fulgt et AKAN-opplegg og vært i ettervern ved XXXX kurs- og behandlingssenter. AKAN-opplegget ble avsluttet XXXX. Du har videre avlagt blodprøver og urinprøver som alle har vært negative.

Uttalelse fra arbeidsgiver

I uttalelse datert XXXX fra teamleder XXXX i hjemmetjenesten, XXXX, bekrefter XXXX at arbeidsgiver er kjent med bakgrunnen for tilbakekallet av din autorisasjon. De er videre kjent med at du har fått hjelp for ditt rusmiddelproblem, og at du har fullført XXXX AKAN-oppfølging i bydelen uten anmerkning. Arbeidsgiver mener du nå er klar for å arbeide som sykepleier igjen, og ønsker å akseptere vilkårene som Statens helsetilsyn vil sette dersom du får innvilget en begrenset autorisasjon til å arbeide i Omsorg+ i XXXX.

XXXX skriver for øvrig at du har arbeidet som pleieassistent ved Omsorg+ siden XXXX, og at du tar ansvar for definerte arbeidsoppgaver, samarbeider godt og bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Du har tillit hos brukerne, noe som særlig vises hos brukere som tidvis ikke har ønsket kontakt eller samarbeid, hvor du har lyktes i å skape en god relasjon. Du beskrives som moden og reflektert med stor interesse for faget og tjenesten. Omsorg+ er svært fornøyde med din innsats og kvaliteten på utførte oppgaver. Du har overholdt alle avtaler, og det har ikke vært noen avvik eller mistanker om rusbruk i perioden.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har fått tilbakekalt sin autorisasjon, en
ny begrenset autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 62, jf. § 59.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det fremgår av helsepersonelloven § 62 at det er helsepersonellet som har bevisbyrden for å godtgjøre at de igjen er skikket til å utøve sitt yrke. Helsepersonelloven § 62 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket. Ny autorisasjon kan begrenses etter § 59.»

Helsepersonelloven § 59 første og andre ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår.

Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning.»

Det sentrale vurderingstemaet er om du har godtgjort at du er skikket til å inneha autorisasjon som sykepleier med begrensninger, jf. helsepersonelloven § 62, jf. § 59. Skikkethet vurderes ut fra hensynet til sikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Krav til dokumentasjon på skikkethet

Kravet til dokumentasjon ved søknad om begrenset autorisasjon er i hovedsak det samme som ved søknad om å få ny autorisasjon. Ved tilbakekall av autorisasjon på grunn av misbruk av rusmidler må du dokumentere at du har bearbeidet forholdet som utløste rusmiddelmisbruket, og at du kan vise til sammenhengende rusfrihet gjennom rusmiddeltesting over en lengre periode. Statens helsetilsyn kan vurdere å gi begrenset autorisasjon etter minimum et halvt år med dokumentert rusfrihet, men dette er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Vi viser til at tilbakekallet av din autorisasjon også ble begrunnet i at du hadde kjøpt og brukt illegale rusmidler, som er straffbare handlinger. Disse handlingene utgjør et brudd på den allmenne tilliten til deg som helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten for øvrig. Du må derfor også dokumentere at du har fått innsikt i hvorfor denne type handlinger er egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg og til helse- og omsorgstjenesten for øvrig. Du kan også gjenopprette tillit ved å vise yrkesfaglig skikkethet i praksis gjennom arbeid med begrenset autorisasjon. Gjennom arbeid med begrenset autorisasjon kan du videre gjenopprette tillit ved å vise yrkesfaglig skikkethet i praksis.

For en begrenset autorisasjon vil vi i de fleste tilfeller i tillegg kreve at den begrensede autorisasjonen knyttes til en underordnet stilling hos en bestemt arbeidsgiver. Arbeidsgiver må skriftlig bekrefte at de er kjent med bakgrunnen for tapet av autorisasjonen, og at de er villige til å akseptere de vilkårene Statens helsetilsyn vil sette for en eventuell begrenset autorisasjon, for eksempel om veiledning/supervisjon og rapportering til Statens helsetilsyn.

Vurdering av skikkethet

Det er nå XXXX siden du fikk tilbakekalt din autorisasjon som sykepleier. Tid alene kan ikke dokumentere skikkethet som helsepersonell. Gjennom forelagt dokumentasjon fra fastlege, arbeidsgiver og rusmiddeltesting har du imidlertid vist at du har benyttet denne tiden aktivt og målrettet for å komme deg ut av rusmiddelmisbruket.

Vi viser til legeerklæringen fra din fastlege som bekrefter at du har gjennomført behandlingsopplegget ved XXXX kurs- og behandlingssenter, som du var i gang med på tilbakekallstidspunktet. Du har fortsatt å gå i AA/NA-møter, har en sponsor og du er selv sponsor for andre. På denne bakgrunn finner vi at du viser innsikt i ditt rusproblem, og at du har bearbeidet de bakenforliggende årsakene som var utløsende for ditt rusmiddelmisbruk og dine handlinger den gangen.

Forelagte analysesvar viser videre at du nå har dokumentert sammenhengende rusfrihet i tråd med våre krav i XXXX måneder. Du har også gjennomført og avsluttet XXXX AKAN-avtale med din arbeidsgiver. På denne bakgrunn anser vi at du har dokumentert sammenhengende rusfrihet i tilstrekkelig lang tid til å kunne inneha en begrenset autorisasjon.

I vår vurdering har vi videre vektlagt at du har en arbeidsgiver som gir deg gode tilbakemeldinger på ditt nåværende arbeid, som er kjent med din bakgrunn og ønsker å følge deg opp dersom du får en begrenset autorisasjon.

Vi har etter dette kommet til at du har godtgjort at du er skikket til å inneha en begrenset autorisasjon.

Vedtak – begrenset autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn gir deg en begrenset autorisasjon til å arbeide som sykepleier ved Omsorg+, XXXX, XXXX kommune, i medhold av helsepersonelloven § 62, jf. § 59 på følgende vilkår:

  • Arbeidsgiver/nærmeste leder forutsettes å være kjent med bakgrunnen for den begrensede autorisasjonen.
  • Du skal ikke arbeide nattevakter.
  • Arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn hver 6. måned. Rapporten må inneholde vurdering av din virksomhet som sykepleier både faglig og samarbeidsmessig, samt oversikt over eventuelt fravær. Frist for første rapportering settes til XXXX.
  • Arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn umiddelbart dersom det oppstår uregelmessigheter ved din virksomhet, og dersom arbeidsforholdet avsluttes.
  • Du må fortsette å avgi negative rusmiddelprøver. Rusmiddelprøvene må tas etter gjeldende retningslinjer, jf. vedlagte rundskriv IK-2/2017. Kopi av analysesvarene sendes Statens helsetilsyn hver 6. måned. Frist for første innsending settes til XXXX.

Statens helsetilsyn gjør deg oppmerksom på at brudd på disse vilkårene kan medføre tilbakekall av din begrensede autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Dette gjelder uavhengig av om det er du eller andre involverte parter som har brutt vilkårene. Du har selv ansvar for at alle vilkårene etterleves.

Ved tilbakekall av den begrensede autorisasjonen vil du miste retten til å arbeide som sykepleier og retten til å bruke yrkestittelen sykepleier.

Dersom du slutter i stillingen som sykepleier ved Omsorg+, XXXX, XXXX kommune, bortfaller din begrensede autorisasjon. Ved eventuelt tilbud om ny stilling ved et annet tjenestested/hos annen arbeidsgiver, må du sende ny søknad med bekreftelse på at denne lederen/arbeidsgiveren er kjent med vilkårene for den begrensede autorisasjonen og aksepterer disse vilkårene.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, og orienterer arbeidsgiver om vilkårene i et eget brev. Se vedlagte kopier.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell-nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
avdelingsdirektør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift


Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Melding til aktuelle instanser
Kopi av brev til XXXX kommune
Rundskriv IK-2/2017

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker