Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. 

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (tidligere Fylkesmannen i XXXX) ved brev datert XXXX 2018. Tilsynssaken gjelder din yrkesutøvelse som hjelpepleier samt din samhandling og behandling av pasienter ved XXXX sykehjem.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX 2018 om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Din advokat, XXXX, sendte informasjon om din arbeidssituasjon i e-post av XXXX 2018. Den XXXX 2018 var du i møte med Statens helsetilsyn sammen med din advokat. I møtet overleverte dere et notat med en nedfelt uttalelse. Vi sendte deg referat fra møtet XXXX 2018. Vi har ikke mottatt kommentarer til møtereferatet.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet ved videregående skole i XXXX og fikk autorisasjon som hjelpepleier den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX.

På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som hjelpepleier ved XXXX sykehjem, XXXX, XXXX kommune. XXXX kommune opplyste i brev av XXXX 2017 til Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) at du ble sagt opp fra stillingen XXXX. Du saksøkte XXXX kommune og saken ble forlikt XXXX. Kommunen opprettholdt oppsigelsen, men oppsigelsesdatoen ble satt til XXXX. I en e-post av XXXX oppga advokaten din at du ikke har vært i arbeid siden XXXX. I møte med Statens helsetilsyn XXXX var du ikke i arbeid og mottok arbeidsavklaringspenger.

På tidspunkt for hendelsene arbeidet du også i en liten stillingsprosent ved XXXX sykehjem. Arbeidsforholdet opphørte i XXXX.

Bekymringsmelding fra XXXX kommune

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av en bekymringsmelding fra XXXX sykehjem, XXXX kommune, til Fylkesmannen datert XXXX. XXXX kommune skriver at de har mottatt kritikkverdige tilbakemeldinger fra flere sykepleierstudenter angående din arbeidsutførelse og samhandling med pasienter ved sykehjemmet.

Internt notat vedrørende kritikkverdige tilbakemeldinger

Vedlagt bekymringsmeldingen fulgte et internt notat ført av avdelingssykepleier ved XXXX sykehjem, XXXX (heretter avdelingssykepleier XXXX), datert XXXX. Det fremgår av notatet at sykepleierstudentene har observert «grove overtramp» overfor beboerne. Ifølge notatet ble sykepleierstudentene bedt om å skrive ned hendelsene.

Utdrag av rapportene fra sykepleierstudentene

I vårt orienteringsbrev av XXXX gjenga vi utdrag av rapporter fra fem sykepleierstudenter. Vi har blitt oppmerksomme på at én av sykepleierstudentene har skrevet to rapporter, og at det derfor foreligger rapporter fra fire sykepleiestudenter, ikke fem, som tidligere angitt:

  • Sykepleierstudent XXXX (heretter sykepleierstudent 1)
  • Sykepleierstudent XXXX (heretter sykepleierstudent 2)
  • Sykepleierstudent XXXX (heretter sykepleierstudent 3)
  • Sykepleierstudent XXXX (heretter sykepleierstudent 4)

To av rapportene er datert XXXX og tre av rapportene er datert XXXX. Rapportene fra sykepleierstudentene omhandler flere episoder/hendelser som fant sted fra XXXX til XXXX.

Hendelse 1

Den XXXX skal du, ifølge sykepleierstudent 2, ha stønnet og skjært grimaser av lukt og utseende på avføring mens du stelte en pasient. Du himlet med øynene, som ble gjengjeldt av en pleieassistent som også bistod med stell av pasienten.

Hendelse 2

Den XXXX stelte du en sengeliggende pasient som har et stort trykksår på korsryggen, med bistand fra sykepleierstudent 3. Du skal ha flyttet pasienten uten forvarsel slik at XXXX ble forvirret og fikk vondt. Det var avføring i trykksåret til pasienten, og du utførte stell av såret, til tross for at sykepleiere skal utføre sårstell. Sykepleierstudent 3 opplevde at du utførte stellet på en uhygienisk og voldsom måte og avviste studentens innsigelse om at pasienten fikk vondt. Du skar grimaser og sukket under stellet. Etter stellet ble pasienten liggende på stikklakenet som fremdeles hadde flekker av avføring på seg.

Hendelse 3

Den XXXX stelte du en pasient med bistand fra sykepleierstudent 4. Ifølge sykepleierstudent 4 hysjet du på pasienten da XXXX ga uttrykk for at du var hardhendt. Det var mye avføring da du dusjet pasienten, og du skal ha gitt sykepleierstudent 4 flere oppgitte blikk, stønn, sukk og kommentert «det er så masse avføring» foran pasienten.

Hendelse 4

Den XXXX skulle sykepleierstudent 1 hjelpe deg med å dusje en pasient. Mens pasienten ble løftet for å dusje, skrek pasienten «au», hvorpå du skal ha svart «nei du har ikke vondt, det er jeg som har vondt» og hysjet på pasienten. Sykepleier­student 1 gikk ut av badet for å re opp sengen og hørte da flere urovekkende skrik fra pasienten. Da hun gikk inn på badet for å se hva som foregikk, dusjet du pasienten, virket stresset og irritert, og skal ha sagt «hysj» på en brutal måte. Du tørket pasienten raskt etter dusjen, og det ble vanskelig å kle på pasienten da XXXX fortsatt var noe våt. Pasienten skrek da du forsøkte å kle på XXXX en genser, og du tok tak i armen XXXX, ristet den og sa «hysj» på en brutal måte. Du kjeftet på pasienten, himlet med øynene og snakket nedlatende til XXXX. Du skal flere ganger ha sagt «liten XXXX, så umulig/vrang/vanskelig».

Hendelse 5

Den XXXX skriver sykepleierstudent 3 at XXXX sammen med to andre sykepleierstudenter bisto deg i morgenstellet av en pasient. Pasienten var usikker på hva du gjorde, og du skal ha vist tydelige tegn til å være oppgitt over pasienten og henvendt deg til studentene med ansiktsuttrykk som viste forakt. På et tidspunkt sa pasienten «au du er så hardhendt». Du skal ha svart «slutt å tull, det er ikke så vondt» og sagt at du ikke ville skifte pasientens bleie med avføring. Videre skal du ha sagt «du er så slem og sur derfor vil ikke XXXX di ha besøk av deg». Sykepleierstudent 4 oppgir også at hun sammen med blant annet sykepleierstudent 3 bisto med morgenstellet av pasienten, og beskriver at du hysjet på pasienten og ikke ville vaske bort pasientens avføring da XXXX var motvillig.

Referat fra møte med arbeidsgiver XXXX

Den XXXX ble du innkalt til et møte med institusjonssjef XXXX og avdelingssykepleier XXXX ved XXXX sykehjem for å drøfte rapportene fra sykepleierstudentene. Du stilte deg uforstående til innkallingen og fortalte i møtet at du arbeider rolig og pent, og snakker med pårørende. Du benektet forholdene og fortalte at du ikke oppfører deg slik overfor pasientene. Etter at arbeidsgiver leste opp flere klager på deg, beklaget du og uttalte at du ville endre deg og være myk og rolig.

Din uttalelse til Fylkesmannen

Fagforbundet sendte på vegne av deg en uttalelse til Fylkesmannen XXXX, hvor det påpekes at XXXX sykehjems meget spesielle håndtering av saken har hatt en betydelig innvirkning på sakens utvikling og dens eskalering. Det oppgis at du arbeidet som tilkallingsvikar i perioden XXXX – XXXX, i 50 % fast stilling i perioden XXXX – XXXX, og siden XXXX i en 70 % fast stilling.

Fagforbundet skriver at bekymringsmeldingen bygger på rapporter fra sykepleierstudenter som er mangelfulle, til dels feilaktige og basert på personlige fortolkninger av situasjonene. Ifølge deg finnes det ikke bekymringsmeldinger fra pasienter, pårørende eller dine kollegaer. Fagforbundet er kritiske til at avdelingssykepleier XXXX visste om forholdene i lang tid uten å undersøke de nærmere, snakke med deg eller dine kollegaer, eller forsøke å belyse saken. Det påpekes at sykepleierstudentene ikke skrev rapportene før etter at de snakket med avdelingssykepleier XXXX XXXX.

Om møtet med arbeidsgiver XXXX oppgis det at du hadde et illebefinnende i møtet og besvimte. Du følte deg presset og truet til å signere møtereferatet og akseptere rapportene fra sykepleierstudentene, uten mulighet til å forklare deg. Møtereferatet gir derfor ikke et korrekt bilde av det faktiske hendelsesforløpet i møtet.

Utdrag av kommentarer til rapportene fra sykepleierstudentene

I uttalelsen til Fylkesmannen kommenterte Fagforbundet rapportene fra sykepleierstudentene, hvor det fremgår:

Hendelse 1

Det benektes at du skal ha stønnet på en negativ måte eller skjært grimaser av avføringslukten. Det var sykepleierstudentene som reagerte på lukten og du tok derfor sykepleierstudentene til side og forklarte at det var en del av arbeidshverdagen. Du har arbeidet i helsevesenet i 20 år og plages ikke av avføring eller andre fysiologiske reaksjoner.

Hendelse 2

Det oppgis at du ikke stelte trykksåret, men at du avtalte med en sykepleier at du skulle gjøre pasienten klar for sårstell. Avtalen innebar videre at sykepleieren skulle skifte stikklakenet da sårstellet ble utført for å minske pasientens ubehag. Du burde informert sykepleierstudenten om avtalen med sykepleieren. Pasienten har store smerter og stellet gjør derfor vondt, noe du forsøkte å forklare sykepleierstudent 3. Du utførte stellet på en skånsom, men effektiv måte. Det påpekes at manglende utførelse av oppgaver blir dokumentert og tatt opp i rapportmøter. Du skar ikke grimaser eller sukket, men forsøkte å kommunisere med sykepleierstudent 3 gjennom blikk-kontakt.

Hendelse 3

Pasienten hadde ifølge deg ikke vondt fordi du var hardhendt, men fordi pasienten er svært smertepreget og det var vondt å bli flyttet. Sykepleierstudent 4 feiltolket situasjonen da du sa «hysj» og himlet med øynene. Du fortalte sykepleierstudent 4 at det var mye avføring for at sykepleierstudenten skulle være forberedt, og sa det på en måte som gjorde at pasienten ikke oppfattet det.

Hendelse 4

Fagforbundet skriver at pasienten som skulle dusje for det meste sitter i rullestol eller er sengeliggende. Pasienten er vanskelig å behandle og aggressiv. XXXX motsetter seg stell og vil ikke motta pleie. Det er krevende å stelle pasienten og alle de ansatte på avdelingen er usikre på hvordan det skal gjennomføres.

Pasienten var urolig og ga høylytt motstand mot å bli dusjet, og du forsøkte derfor å berolige XXXX ved å «hysje» på XXXX. Det er svikt i vannsystemet som medfører at vannet skifter fra varmt til kaldt, noe pasienten reagerte på. Pasienten er stiv og opplever at det er ubehagelig å bli påkledd, du har imidlertid ikke vært hardhendt eller brutal. Fagforbundet benekter at du himlet med øynene, og skriver at du forsøkte å kommunisere med sykepleierstudenten på en kollegial måte.

Hendelse 5

Ifølge Fagforbundet gir sykepleierstudent 3 en subjektiv beskrivelse av morgenstellet med spekulative skildringer. Den aktuelle pasienten er smertepreget, bevegelseshemmet og motvillig i stellesituasjonen, og ble stelt som normalt. Dine uttalelser til pasienten i stellesituasjonen benektes, og det oppgis at du har sagt «hvis du er sur vil kanskje XXXX di ikke besøke deg». Dersom pasienten ikke ble stelt hadde det blitt avdekket av neste person på vakt, som hadde ført det i pasientrapporten.

Tilleggsopplysninger fra XXXX kommune

Etter anmodning fra Fylkesmannen sendte XXXX kommune XXXX tilleggsopplysninger om hendelse 2, samt opplysninger om tidligere avvik.

Opplysninger vedrørende hendelse 2

Arbeidsgiver har hatt en samtale med sykepleieren du oppgir å ha avtalt sårstellet med den XXXX. Den involverte sykepleieren husket ikke den aktuelle dagen. Sykepleieren husket imidlertid at sykepleierstudenten snakket med henne om din utførelse av vask av pasienten. Sykepleieren fortalte for øvrig at å gjøre pasienten «klar til sårstell» ikke innebærer å ta av bandasjen eller «vaske» såret, men å utføre daglig stell/dusj og eventuelt snu pasienten slik at sykepleieren får lettere tilgang til såret.

Opplysninger om ytterligere avvik

Av brevet fra XXXX kommune fremkom det også opplysninger om avvik i perioden XXXX – XXXX som blant annet omhandlet at du ikke ga pasienter nødvendig stell og tilsyn på natt, samt episoder hvor du hadde vært sint og hardhendt overfor pasienter. Det ble også vist til at du hadde mangelfulle norskkunnskaper. I løpet av XXXX/XXXX fikk du to avvik og en tjenstlig tilrettevisning på grunn av manglende tilsyn av pasienter på natten da du hadde vakt. Pasientene var svært våte/tilgriset med avføring på morgenen.

Den XXXX fikk du en tjenstlig tilrettevisning fordi du blant annet har brukt ordet «grusom» om en pasient, og ikke latt pasienter holde i ringesnor når de har ønsket det. Det er videre ført avvik og du fikk en tjenstlig tilrettevisning XXXX, blant annet på bakgrunn av at en av dine kollegaer oppfattet at du ble sint på en pasient fordi det var avføring på lakenet. Kvelden etter gjentok dette seg med samme pasient, og du fortalte kollegaen din at du var sint på pasienten. Pasienten skal ha sagt «du må ikke være så sint» til deg da kollegaen var til stede. Videre fremgår det at da en dement pasient kom ut i gangen med urin i buksen på natten, ba du XXXX om å gå inn på rommet igjen og viste ikke tegn til å hjelpe XXXX.

Den XXXX ble det ført avvik, og du fikk en tjenstlig tilrettevisning den XXXX, for mistanke om vold mot en pasient. En pasient oppga at XXXX hadde smerter i skulderen fordi du hadde tatt XXXX hardt i skulderen. Pasienten hadde ingen synlige merker på skuldrene. Pasienten fortalte videre at XXXX ikke turte å dra i ringesnoren for å be om bekken fordi XXXX var redd deg. Du benektet forholdene og oppga at du ikke er sint eller hardhendt.

I perioden XXXX – XXXX er det ført et notat med oppsummering av tilbakemeldinger som blant annet går ut på du ikke har stelt en pasient, og at du har tatt ringesnoren fra en pasient da XXXX ringte, uten å spørre hvorfor XXXX ringte i ringesnoren. Ifølge arbeidsgivers notat benektet du mangelfullt stell av pasienten.

Arbeidsgiver hadde en samtale med deg XXXX som blant annet omhandlet at pasientene ikke får bruke ringesnor. Du fortalte i møtet at påstanden om at pasienter ikke får bruke ringesnor er feil, at pasientene er demente og at pasientene alltid får bruke ringesnor. Arbeidsgiver hadde et drøftelsesmøte med deg XXXX på bakgrunn av tilfeller av hardhendt håndtering av en pasient. Du oppga i møtet at du følte deg mobbet og trakassert av nærmeste leder. Arbeidsgiver skrev i brev til deg XXXX at de ikke gikk videre med en oppsigelsessak mot deg, blant annet på bakgrunn av utilstrekkelig dokumentasjon.

Tilleggsuttalelse fra deg

Du sendte en tilleggsuttalelse til Fylkesmannen XXXX. Du oppgir at din advokat XXXX i XXXX snakket med sykepleieren du avtalte sårstellet med den XXXX. Sykepleieren fortalte til advokaten din at du gjorde jobben din og hadde ingen spesielle kommentarer til den aktuelle dagen hvor trykksåret ble stelt. Den aktuelle sykepleieren har i tillegg, i en samtale med XXXX i XXXX, uttalt at det var vanlig at de ansatte på sykehjemmet avtalte stell da det ble mer effektivt. Dersom det var feil ved sårstellet ville det blitt oppdaget med en gang. Det er ikke uvanlig at pasientene gir uttrykk for smerte.

Du har lagt ved en e-post fra din advokat datert XXXX, hvor det fremgår at XXXX har snakket med tre av dine kollegaer. Ingen av kollegaene dine har noe å utsette på din arbeidsutførelse.

Du forklarer videre at avvikene i perioden XXXX – XXXX skyldes at du var i en konflikt med daværende avdelingsleder som var rask med å gi advarsler og tjenstlige tilrettevisninger. Du påpeker at mange av avvikene fra XXXX – XXXX ble oppklart.

Opplysninger fra XXXX Sykehjem

Etter anmodning fra Fylkesmannen oversendte XXXX Sykehjem opplysninger til Fylkesmannen i brev av XXXX. De opplyser at du har arbeidet som hjelpepleier ved sykehjemmet som ringevikar fra XXXX til rundt XXXX. Arbeidsoppgavene har omfattet stell og pleie av sykehjemmets beboere. Det er ikke rapportert om uregelmessigheter ved yrkesutøvelsen din og du har fungert tilfredsstillende i stillingen som hjelpepleier.

Møte med Statens helsetilsyn

Du oppga i møte med Statens helsetilsyn XXXX at du arbeidet som pleieassistent før du begynte med hjelpepleierutdannelsen. Du valgte yrket som hjelpepleier fordi du er glad i mennesker og setter stor pris på pasientkontakten. Du har arbeidet i XXXX kommune siden XXXX, og ble ansatt ved XXXX sykehjem rundt XXXX.

Du forklarte at du har hatt med deg sykepleierstudenter i stell av pasienter flere ganger, og at det tidligere ikke har vært problemer. Da de aktuelle sykepleierstudentene begynte XXXX manglet det en avdelingssykepleier/ avdelingsleder på avdelingen du arbeidet på. Sykepleierstudentene fikk derfor ikke den innføringen i pasientene, rutinene og praksisen på avdelingen, som de normalt ville fått. Avdelingssykepleier XXXX var ny på XXXX sykehjem og begynte å arbeide i avdelingen etter sykepleierstudentene hadde begynt. Ifølge deg likte ikke sykepleierstudentene at du satte dem på plass da de reagerte sterkt på avføringen den XXXX, og du tror det kan ha medvirket til rapportene de senere skrev om deg.

Du og din advokat mener det ikke er grunnlag for tilbakekall av autorisasjon eller å gi en advarsel. Du har arbeidet i helse- og omsorgstjenesten i XXXX år, og arbeidshistorikken taler mot at de anklagede forholdene har funnet sted. Dere viser til at de anklagede forholdene ikke er bevist, og at det er ord mot ord. Advokaten din påpeker at saksforholdet gjelder rapporter fra fire uerfarne sykepleierstudenter og omhandler hendelser i et kort tidsrom i XXXX.

Advokaten din anfører at arbeidsgiver la sykepleierstudentenes rapporter til grunn uten reelle undersøkelser. Du viser til at avdelingssykepleier XXXX ikke forhørte seg med deg, dine kolleger, eller undersøkte om de anklagede forholdene var dokumentert i pasientjournalene til pasientene det gjaldt. Videre anføres det at avdelingssykepleier XXXX var ny på sykehjemmet, og ikke kjente til pasientene, deres utfordringer eller deg og din samhandling med pasientene. Sykepleierstudentene hadde heller ikke kjennskap til pasientene og utfordringene som fulgte stellesituasjonene, og manglet forståelse for yrket som sykepleier/hjelpepleier.

Statens helsetilsyns vurdering

I vår orientering om at vi vil vurdere å gi deg en administrativ reaksjon, orienterte vi om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven § 57. Etter en nærmere vurdering av saksforholdet finner vi ikke grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som hjelpepleier skal tilbakekalles.

I det følgende vil vi vurdere om din behandling og samhandling med pasienter ved XXXX sykehjem var i tråd med kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

God praksis ved omsorgsfull hjelp

Helsepersonell skal utføre sine oppgaver på en måte som tilfredsstiller kravene til faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp. Å utføre hjelpen på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte innebærer blant annet å ha innsikt i og forståelse for pasientens situasjon, og ivareta deres behov for trygghet og sikkerhet. Videre stilles det krav om at helsepersonell må opptre med den største omtanke og respekt for pasientene, og at helsepersonell holder pasientenes integritet og verdighet høyt.

Helsepersonell møter i sin yrkesutøvelse situasjoner som er komplekse og utfordrende, og som kan medføre fare for både fysisk og psykisk press. Det forutsettes at helsepersonell kan håndtere slike situasjoner på en profesjonell måte. Som profesjonell yrkesutøver må du kunne sette egne reaksjoner og følelser til side. Du må kunne ha tilstrekkelig kontroll og dømmekraft til at du ikke handler i affekt. Dette er grunnleggende normer for menneskelig atferd i møte med syke og hjelpetrengende mennesker.

Helsepersonell skal kjenne til at pasienter/brukere med demens kan utvise utagerende eller utfordrende atferd, og skal være forberedt på dette. Uavhengig av pasientens handlemåte er det helsepersonellet som har ansvaret.

Helsepersonell skal ha kunnskap om hvordan man opptrer i tilfeller der en pasient eller bruker helt eller delvis motsetter seg hjelp. Det er blant annet viktig at helsepersonellet bruker tid og gir god informasjon til pasienten.

Vår vurdering

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Det er ikke samsvar mellom din og sykepleierstudentenes forklaringer av hendelsesforløpet i stellesituasjonene XXXX samt XXXX. På bakgrunn av saksforholdet finner vi ikke at det kun er ord mot ord, da det er fire personer som har rapportert om lignende forhold. Videre legger vi vekt på at avvikene og de tjenstlige tilrettevisningene fra XXXX – XXXX gjengir like beskrivelser av din holdning overfor pasienter. Vi viser til at rapportene fra sykepleierstudentene og avvikene/de tjenstlige tilrettevisningene beskriver at du er sint på pasienter og er hardhendt.

Etter vår vurdering er det ikke sannsynlig at sykepleierstudentene skrev de ovennevnte rapportene fordi de ble irettesatt av deg. Vi viser til at sykepleierstudentene ikke hadde en egeninteresse av å rapportere om forholdene. Vi legger til grunn at sykepleier-studentene i sin læringssituasjon er opptatt av at man skal møte og ivareta pasientene på en god måte. Som sykepleierstudent i praksis vil man normalt ha en høy terskel for å rapportere om kritikkverdige forhold. Videre finner vi ikke at sykepleierstudentene misforsto kommunikasjons­formen din, da alle fire oppfattet din atferd og hendelsene på samme måte.

Du har vist til at det ikke foreligger klager/avvik fra pasienter, pårørende eller kollegaer. Etter vår vurdering utelukker ikke dette at de angitte hendelsene rapportert av sykepleierstudentene ikke har funnet sted. Vi viser videre til at dine kollegaer har meldt avvik vedrørende din atferd tidligere, slik det fremgår av den tjenstlige tilrettevisningen datert XXXX.

På bakgrunn av det ovennevnte finner vi det tilstrekkelig sannsynliggjort at de rapporterte forholdene fra sykepleierstudentene har funnet sted slik de beskriver det.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell har en nedlatende og hardhendt atferd overfor pasienter. I et sykehjem er hjelpepleier-pasient-forholdet asymmetrisk, hvor pasienten er underordnet hjelpepleieren i kraft av å være hjelpetrengende når det gjelder grunnleggende menneskelige behov. Der pasienter er lite samarbeidsvillige, er det viktig at man opptrer profesjonelt, og bruker metoder som motivering, overtalelse og forhandling. Etter vår vurdering tyder rapportene på et mønster i din utførelse av stell hvor du opptrer nedlatende og er hardhendt i din samhandling med pasienter. Du har himlet med øynene, stønnet, sukket, skjært grimaser og høylytt reagert på avføring foran pasienter. Videre har flere av sykepleierstudentene oppgitt at du har hysjet på pasienter, hvor en av dem beskriver at du sier det på en «brutal» måte. En slik behandling tyder på liten evne til empati når det gjelder å ta pasientenes perspektiv og sette deg inn i deres situasjon. Din atferd og samhandling er klart i strid med kravet til omsorgsfull hjelp.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt kravet til omsorgsfull hjelp etter helsepersonelloven § 4. Vi vil derfor vurdere om du skal gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.»

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Vurderingstemaet i denne saken er om du har handlet uaktsomt. I denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Vi legger blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen.

Vi mener at du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene. Vår vurdering er at du burde vært oppmerksom på måten du samhandlet med pasientene, særlig etter at du i XXXX – XXXX fikk flere tjenstlige tilrettevisninger og avvik. Du kunne håndtert stellesituasjonene uten å snakke nedlatende til pasientene, reagert på avføring og vært hardhendt overfor pasientene. Statens helsetilsyn har på dette grunnlag kommet til at du har handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» eller til i «vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten». Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter vår vurdering er det utvilsomt at nedlatende og hardhendt atferd er egnet til å påføre pasienter en belastning og egnet til å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten i vesentlig grad. Det forventes at pasienter i sykehjem behandles med respekt og med integriteten i behold, uavhengig av hvor pleietrengende de er.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal likevel foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

I vår vurdering har vi lagt vekt på at din lite omsorgsfulle atferd og samhandling med pasienter er begått overfor flere pasienter over flere dager. Vi har videre lagt vekt på at du har arbeidet mange år i helse- og omsorgstjenesten og har lang erfaring fra sykehjem. Ved å ha en nedlatende og hardhendt atferd overfor pasienter, utviser du svært liten forståelse for pasientenes situasjon. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at din atferd avviker i så stor grad fra forventet atferd hos en hjelpepleier, at du skal gis en advarsel.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel. Vi har kommet til at du har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og din tidligere arbeidsgiver, XXXX kommune. Se vedlagte kopi.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX e.f.
assisterende direktør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Kopi av melding til berørte instanser

Kopi med vedlegg til:
XXXX v/advokat XXXX

Kopi uten vedlegg til:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX kommune v/ XXXX

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf.  XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker