Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd fordi du, til tross for advarsel, ikke har overholdt din opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten, jf. lovens § 30.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i psykiatri/psykoterapiveileder i psykiatri.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Vi ga deg ved vedtak datert XXXX en advarsel for brudd på opplysningsplikten. Vi orienterte deg samtidig om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege dersom du ikke etterkom pålegget om å oversende etterspurte opplysninger til Fylkesmannen.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du er spesialist i psykiatri og psykoterapiveileder i psykiatri. Du arbeider i privat praksis.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken er opprettet på bakgrunn av bekymringsmelding datert XXXX fra Apotek XXXX. Henvendelsen gjelder din forskrivning av zopiclone til en pasient. Etter at Fylkesmannen innhentet rapporter fra apotek i XXXX, ønsker Fylkesmannen også å vurdere din rekvirering av vanedannende medisiner til ytterligere to pasienter.

Fylkesmannen anmodet XXXX om opplysninger i saken med frist XXXX. Det ble vist til opplysningsplikten etter helsepersonelloven § 30. Ettersom Fylkesmannen ikke hadde mottatt etterspurte opplysninger innen angitt frist, ble det XXXX sendt purring samt spørsmål om ytterligere opplysninger, med frist XXXX. Fylkesmannen gjorde oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger er et pålegg. Fylkesmannen har ikke mottatt svar fra deg, og du har ikke oversendt de etterspurte opplysningene til Fylkesmannen. Dette er bekreftet fra Fylkesmannen i e-post av XXXX.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjon dersom innehaveren til tross for advarsel ikke innretter seg etter lovbestemte krav. Dette følger av helsepersonelloven § 57 andre ledd som lyder:

«Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.»

Statens helsetilsyns vurdering

Tilsynsmyndighetenes oppgave er å medvirke til sikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Det er en grunnleggende forutsetning for at tilsynsmyndigheten skal kunne føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten at helsepersonell utleverer etterspurte opplysninger. Dersom helsepersonell unnlater å gi opplysninger, blir vi forhindret fra å kontrollere om helsepersonell utøver sin virksomhet i samsvar med lovens krav.

Statens helsetilsyn finner at du, til tross for advarsel, ikke har innrettet deg etter det lovbestemte kravet om å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er etter dette oppfylt.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at du som lege forsøker å unndra deg tilsyn og kontroll ved å unnlate å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Av denne grunn finner vi det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd, jf. lovens § 30.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i psykiatri/psykoterapiveileder i psykiatri.

Vi sender melding om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Vi opprettholder videre pålegget om å oversende de etterspurte opplysningene til Fylkesmannen i XXXX. Den opprinnelige tilsynssaken vil deretter bli behandlet av Fylkesmannen.

Vi gjør oppmerksom på at du vil få din autorisasjon som lege tilbake når vi har mottatt bekreftelse på at Fylkesmannen i XXXX har mottatt de etterspurte opplysningene.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Varsel til andre EU/EØS-land

Statens helsetilsyn sender varsel om tilbakekall av autorisasjon til ansvarlige myndigheter i alle EU/EØS-land, i tråd med forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits § 28. Varselet sendes elektronisk gjennom varslingsordningen IMI (Internal Market Information System).

Du har rett til å klage på varslingen, jf. forskriftens § 28 tredje ledd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Helseklage som er klageinstans.

Med hilsen

XXXX
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker