Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn har kommet til at forholdet ikke gir grunnlag for administrativ reaksjon etter helsepersonelloven.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX knyttet til din autorisasjon som XXXX. Tilsynssaken gjelder at du i din fritid har påført en annen person kroppsskade og er dømt for overtredelse av straffeloven § 273.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av din uttalelse til Fylkesmannen i XXXX, XXXX tingretts dom av XXXX, samt dokumentene du har fått oversendt tidligere fra Fylkesmannen. Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering. Statens helsetilsyn vurderer saken som tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17, og har ikke innhentet ytterligere uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX fylkeskommune og fikk autorisasjon som XXXX den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som XXXX ved XXXX HF XXXX ved XXXX. Du arbeider fremdeles ved XXXX, nå som autorisert XXXX ved XXXX.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av en bekymringsmelding datert XXXX fra XXXX. Din arbeidsgiver har vist til dom av XXXX i XXXX tingrett etter en hendelse som fant sted XXXX.

Den XXXX ble du dømt for overtredelse av straffeloven § 273 for å ha påført en annen person en kroppsskade på fritiden. Retten fant at du har slått fornærmede flere ganger slik at XXXX fikk brudd i nesen. Du ble dømt til fengsel XXXX.

Statens helsetilsyns vurdering

Forholdet du er dømt for skjedde utenfor yrkesutøvelsen og før du ble autorisert XXXX. Det følger av forarbeidene til helsepersonelloven og den senere vedtatte bestemmelsen i helsepersonelloven § 56 andre ledd at reaksjoner fra tilsynsmyndigheten skal være forbeholdt de svært alvorlige sakene. Etter Statens helsetilsyns mangeårige praksis gis det ikke administrative reaksjoner til uautorisert helsepersonell. Det er derfor ikke aktuelt å gi deg noen administrativ reaksjon etter helsepersonelloven, da det aktuelle forholdet skjedde før du fikk autorisasjon som XXXX.

Vi vil imidlertid bemerke at det er en grunnleggende forutsetning at allmennheten kan ha tillit til at helsepersonell ikke utøver vold, verken i eller utenfor yrkesutøvelsen. Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også sin profesjon og helsetjenesten. Hvordan helsepersonellet opptrer vil ha betydning for hvordan pasienter, pårørende og andre vurderer helsetjenesten. Det stilles derfor strenge krav til det enkelte helsepersonells etiske holdning og atferd. Forholdet du er dømt for kan svekke tilliten til deg og til XXXX som yrkesgruppe, og vi gjør oppmerksom på at opplysningene i denne saken vil kunne tillegges vekt i en eventuell ny tilsynssak mot deg.

Konklusjon

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXX
ass. direktør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker