Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din norske autorisasjon som jordmor 

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som jordmor i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning» og «uforsvarlig virksomhet». Vi har også kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». 

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som jordmor i Norge. Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn mottok den XXXX opplysninger fra Fylkesmannen i XXXX og XXXX HF, XXXX vedrørende din virksomhet som jordmor. Tilsynssaken gjelder tyveri og bruk av vanedannende legemidler og mistanke om at du har opptrådt legemiddelpåvirket på jobb.

Statens helsetilsyn orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville vurdere å suspendere din norske autorisasjon, og du ble gitt anledning til å uttale deg til saken. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Statens helsetilsyn mottok ytterligere opplysninger den XXXX i telefonsamtale med avdelingssjef XXXX, avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdom ved XXXX.

Vi suspenderte din norske autorisasjon som jordmor i vedtak av XXXX.

Styrelsen for Patientsikkerhed opplyste i e-post av XXXX at du hadde fått forbud mot å utøve faglig virksomhet som jordmor i Danmark. Vi mottok XXXX opplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed om bakgrunnen for vedtaket.

Statens helsetilsyn mottok XXXX en henvendelse fra din ektefelle XXXX om utsettelse av svarfristen på vårt brev datert XXXX, der vi orienterte om at vi ville vurdere suspensjon av din norske autorisasjon som jordmor. Statens helsetilsyn besvarte XXXX henvendelsen fra din ektefelle og opplyste om at vedtak om suspensjon allerede var fattet den XXXX.

I e-post av XXXX orienterte Styrelsen for Patientsikkerhed om at din danske autorisasjon som jordmor var midlertidig tilbakekalt.

Statens helsetilsyn forlenget suspensjon av din norske autorisasjon som jordmor i vedtak av XXXX. Samtidig orienterte vi deg om at vi ville vurdere om din norske autorisasjon som jordmor skulle tilbakekalles, og du ble på nytt gitt anledning til å uttale deg til saken. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Statens helsetilsyn kontaktet XXXX politiet i XXXX og fikk opplyst at straffesaken mot deg er avgjort, og at du i dom av XXXX ble XXXX dagers ubetinget fengsel.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som jordmor i Norge XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du gjennom XXXX, et XXXX rekrutterings- og vikarbyrå, som vikar ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer ved XXXX. Du startet i vikariatet XXXX. Vikariatet ble avsluttet XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen, samt opplysningene vi har fått per telefon fra avdelingssjef XXXX og politiet. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Opplysningene fra XXXX

Du ble tatt ut av tjeneste XXXX, etter at kolleger fikk mistanke om at du var ruspåvirket på nattevakt. Du sto i direkte pasientarbeid på dette tidspunktet.

Arbeidsgiver mistenker at du tok 15-20 ampuller Sufenta (narkotisk legemiddel) fra medisinrommet. Det fremgår av narkotikaregnskapet at det den XXXX ble registrert at det manglet henholdsvis 15 og 5 ampuller Sufenta. En ampulle skal være tatt under den aktuelle nattevakten, og det mistenkes at du har injisert dette i arbeidstiden. Personalet observerte at du, da du kom ut fra et ca. 20 minutters opphold på toalettet, hadde små pupiller og virket synlig beruset. Du hadde også på forespørsel vist frem albuer som viste tydelige tegn på intravenøse injeksjoner på begge armer. Du benektet overfor arbeidsgiver å ha tatt legemidler eller vært ruspåvirket på jobb.

Politiet ble umiddelbart tilkalt, og du ble pågrepet. Du satt i varetekt i tre dager etter hendelsen, og det ble tatt blodprøve av deg. Analysesvaret foreligger ikke.

I telefonsamtale den XXXX opplyste avdelingssjef XXXX ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer at du ble observert med atferd som ga indikasjon på at du var ruset i arbeidstiden, og at det ble funnet sprøyter med 5 ml Natrumklorid 0,9 % som det antas at du hadde brukt i forbindelse med injeksjon av Sufenta. XXXX informerte også om at hun hadde lest politiets tiltalebeslutning. Ifølge XXXX fremgår det av tiltalebeslutningen at du i politiavhør har erkjent å ha tatt fem ampuller Sufenta 50 mikrogram.

Opplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Det fremgår av vedtak av XXXX at du hadde fått et midlertidig forbud mot å utøve faglig virksomhet som jordmor i XXXX. Styrelsen la vekt på at du de senere år hadde hatt et stort forbruk av Oxycontin (opioid), og at du i tillegg til den faste forskrivningen har supplert med ytterligere Oxycontin. Styrelsen viste også til at du hadde brukt Sufenta intravenøst opp til fem ganger per time i tiden før en aften- og en nattevakt. Styrelsen fant at dette ga indikasjon på at du hadde utviklet en avhengighet av opioider, og at du kunne utgjøre en fare for pasientsikkerheten dersom du var i arbeid. XXXX ble din XXXX autorisasjon som jordmor tilbakekalt.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din norske autorisasjon som jordmor. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Statens helsetilsyn vil vurdere om du er uegnet til å utøve ditt yrke som jordmor forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning» og «uforsvarlig virksomhet». Vi vil også vurdere om du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du har utvist «uforsvarlig virksomhet» er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig».

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. For det enkelte helsepersonell innebærer forsvarlighetskravet en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer.

Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. Autorisasjonen skal fungere som en kvalitetskontroll fra myndighetenes side og bidra til at helsepersonellet har faglige og personlige kvalifikasjoner som gjør at de har samfunnets og helsemyndighetenes tillit.

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning

På bakgrunn av sakens opplysninger finner Statens helsetilsyn det sannsynliggjort at du gjennom mange år har hatt en omfattende bruk av vanedannende legemidler. Vi legger til grunn opplysningene om at du over flere år har hatt et stort forbruk av Oxycontin (opioid), og at du i tillegg til den faste forskrivningen har supplert med ytterligere Oxycontin. Videre legger vi til grunn at du har tatt ampuller med Sufenta fra arbeidsgiver og vært påvirket av dette mens du var på jobb og sto i direkte pasientarbeid. Disse forholdene tilsier etter vår vurdering at du har en bruk av vanedannende legemidler som du ikke har kontroll over.

Helsepersonell som bruker rusmidler, herunder vanedannende legemidler, utgjør en betydelig fare for sikkerheten i helsetjenesten. Virksomhet som helsepersonell krever gode kognitive og manuelle ferdigheter, og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Bruk av rusmidler fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og evne til problemløsing svekkes.

Oppmerksomhet, evne til omsorg og å kunne vurdere komplekse situasjoner og ta raske og adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er en forutsetning for at et helsepersonell skal kunne utføre sin virksomhet forsvarlig.

Statens helsetilsyn har ikke dokumentasjon på at din bruk av vanedannende legemidler har medført skade på pasienter. Helsepersonellovens forarbeider er imidlertid tydelige på at det ikke stilles krav om at pasienter er blitt skadet for at det skal kunne ilegges administrative reaksjoner. Det avgjørende for vurderingen er om helsepersonellets bruk av rusmidler representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten og utgjør en risiko for fremtidige pasienter.

Etter vår vurdering representerer din bruk av vanedannende legemidler en betydelig fare for sikkerheten i helsetjenesten og utgjør en risiko for fremtidige pasienter.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du er uegnet til å utøve ditt yrke som jordmor forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Uforsvarlig virksomhet

Vi har lagt til grunn at du har vært påvirket av Sufenta mens du var på arbeid og sto i direkte pasientarbeid. Å være på jobb i påvirket tilstand er ikke forenlig med forsvarlig virksomhet som jordmor. Slik atferd utgjør en betydelig fare for kvaliteten og sikkerheten i helsetjenesten og representerer et klart brudd på helsepersonellovens krav til forsvarlig yrkesutøvelse, jf. helsepersonelloven § 4.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du må anses uegnet til å utøve virksomhet som jordmor forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet».

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri av legemidler fra arbeidsstedet er i helsepersonellovens forarbeider nevnt som eksempel på forhold som må anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på tyveri av legemidler, særlig vanedannende legemidler. Det anses skjerpende at du har tatt legemidlene fra din arbeidsgiver. Håndtering av legemidler er en viktig del av yrkesutøvelsen for en jordmor. Jordmødre er av samfunnet og arbeidsgiver gitt særlig tillit til å håndtere legemidler, og dermed også ansvar for å forvalte tilliten og tilgangen på en god måte. Å utnytte denne tilliten ved å skaffe seg vanedannende legemidler til eget bruk, er et klart avvik fra forventet atferd hos en jordmor.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du må anses uegnet til å utøve ditt yrke som jordmor på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din norske autorisasjon som jordmor

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din norske autorisasjon som jordmor er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten.

Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er ikke tilbakekall av din autorisasjon som jordmor en uforholdsmessig reaksjon. Etter vår vurdering er forholdene i saken av en så alvorlig karakter at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell, og vi finner det derfor nødvendig å tilbakekalle din norske autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som jordmor i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som jordmor forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning» og «uforsvarlig virksomhet». Vi har også kommet til at du er uegnet på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som jordmor i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

 

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Rundskriv IK-2/2017

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX v/ avdelingssjef XXXX, avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker