Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Innvilger søknad om oppheving av begrensninger i autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å innvilge din søknad om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 59 tredje ledd.

Du har etter dette autorisasjon som lege uten begrensninger.

Statens helsetilsyn viser til din søknad i brev av XXXX fra XXXX om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege.

Saksforholdet

Begrensninger i autorisasjon

Statens helsetilsyn begrenset din autorisasjon som lege i vedtak XXXX. Vi kom til at du var uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grove pliktbrudd», og at du var uegnet til å utøve yrket som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». Vi fant dermed at vilkårene for tilbakekall av din autorisasjon var oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi kom likevel til at du var skikket til å utøve virksomhet som lege under nærmere bestemte vilkår, jf. helsepersonelloven § 59.

Bakgrunnen for tilsynssaken var at du i perioden XXXX hadde mottatt refusjon fra Helfo på bakgrunn av fiktive regningskort. Vi fant det sannsynliggjort at du fire ganger hadde journalført fiktive konsultasjoner og pasientopplysninger. Selv om vi vurderte at vilkårene for tilbakekall var oppfylt, kom vi til at en begrensning av din autorisasjon som lege var en tilstrekkelig reaksjon. Vi vektla at du tidlig erkjente de aktuelle handlingene, og at du hadde tilbakebetalt beløpet på kroner XXXX som du urettmessig mottok. Videre la vi vekt på at du var i arbeid ved XXXX, i en stilling uten bruk av trygderefusjon, og vi fant ikke grunn til å tro at du ikke ville utøve yrket som lege forsvarlig innenfor dette avgrensede spesialistfeltet. Du ga uttrykk for anger, og innhentet bistand til å bearbeide de bakenforliggende årsaker til handlingene dine. Du hadde også meldt deg på kurs for å lære mer om regelverket om trygderefusjoner. Vi begrenset din autorisasjon til å arbeide som lege i en stilling ved XXXX, på følgende vilkår:

 • Du kan ikke arbeide i allmennpraksis eller som legevaktlege i primærhelsetjenesten.
 • Du kan ikke arbeide i privat spesialisthelsetjeneste utenfor den offentlige helseinstitusjonen hvor du er ansatt i et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold.
 • Ved eventuelt bytte av arbeidsgiver, må ny arbeidsgiver godkjennes av Statens helsetilsyn før tiltredelse.
 • Arbeidsgiver må skriftlig bekrefte overfor Statens helsetilsyn at de er kjent med begrensningene i din autorisasjon og bakgrunnen for disse.
 • Arbeidsgiver må umiddelbart rapportere til Statens helsetilsyn ved eventuelle uregelmessigheter i din yrkesutøvelse. Med uregelmessigheter i denne sammenheng, menes forhold som gjelder mulige brudd på kravet til forsvarlig helsehjelp, bestemmelsen om ressursbruk og journalføring.
 • Du og din arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn ved endringer i arbeidsforholdet eller ved opphør.

Du fikk tilbud om ny stilling ved XXXX, og ved brev XXXX endret vi din begrensede autorisasjon til å gjelde stilling ved XXXX fra XXXX. Vi presiserte at vilkårene i vedtak XXXX fremdeles skulle gjelde for din begrensede autorisasjon.

Aktuelle søknad

I søknad XXXX fremsatt ved XXXX fremheves det at det ikke lenger er grunnlag for å fastholde begrensningene i din autorisasjon. XXXX poengterer at du har erkjent at du i en periode krevde refusjon for behandlinger som ikke fant sted. Du erkjente at du har begått feil, og du har beklaget dine handlinger og uttrykt anger.

XXXX viser til kursene, samtaler og veiledning du har gjennomført, og det er lagt ved bevis for at du har gjennomført følgende kurs/veiledning/samtaler:

 • Kurs innenfor legevaktmedisin XXXX.
 • HELFO kurs om refusjon og trygd XXXX.
 • Grunnkurs A del 1 XXXX.
 • Etikk og kommunikasjon XXXX.
 • Regelverket og fastlegekontoret XXXX
 • Veiledning ved XXXX
 • Veiledning hos XXXX

XXXX har anført at du har opparbeidet deg en bedre forståelse for regelverket rundt blant annet refusjon, trygd og etikk. Samtidig har du gjennom veiledningene med psykiater og psykoanalytiker reflektert over dine egne handlinger. Du angrer på det du har gjort, og har tatt bevisste grep for å opparbeide deg tillit som lege, og for å bearbeide det du har gjort og forebygge at du skal gjøre noe lignende igjen.

I XXXX brev er det også anført at det ikke er forhold ved din yrkesutøvelse i etterkant av vedtaket som begrunner at begrensningene opprettholdes. Det er vist til at du får gode skussmål fra din arbeidsgiver. Videre viser XXXX til at treårsperioden som Helfo fratok deg å praktisere for trygdens regning utløper XXXX.

Du har i dag et svært bevisst forhold til aktuelt regelverk, og dine tidligere urettmessige handlinger. XXXX understreker at det ikke er fare for at du vil foreta deg noe lignende i din yrkesutøvelse som lege.

Det er også vist til at du har søkt Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning XXXX.

Til søknaden er det også lagt ved en egen uttalelse fra deg datert XXXX. Du beklager det du gjorde, og skriver at du fremdeles angrer på dine handlinger. Du har tatt ansvar for å gjenvinne tilliten, og i den grad det er mulig har du tatt lærdom av saken. Du har forsøkt å ha et fokus på å forstå årsakene til at du handlet på den måten du gjorde. Du har vært målbevisst og gjennomført din spesialisering innen XXXX. I tillegg til kursene du har tatt, har du forsøkt å reflektere og analysere kritisk bakenforliggende årsaker til dine handlinger.

Du viser også til samtalene du har hatt med XXXX. Du har hatt XXXX med varighet på én time per samtale. Du ser klarere på dine handlinger som førte til begrensningen av din autorisasjon. Du forsikrer om at du aldri kommer til å sette deg i en lignende situasjon. Du angrer, og skriver at du er egentlig glad for at dette ble oppdaget tidlig i din karriere slik at du fikk mulighet til å se dine feil og lære av dem. Du skriver at uansett utfall av vår vurdering av søknaden så vil du fortsette med veiledning hos XXXX. I tillegg til samtalene hos XXXX, viser du også til en XXXX samtale du hadde med XXXX.

Avslutningsvis påpeker du at din arbeidsgiver er tilfreds med ditt arbeid ved XXXX, og viser til søknaden om XXXX.

Nye opplysninger om spesialistgodkjenning

Du og XXXX har begge ved epost XXXX oversendt vedtak datert XXXX fra Helsedirektoratet om at du har fått innvilget søknad om spesialistgodkjenning i XXXX.

Uttalelse fra XXXX

XXXX bekrefter i uttalelse datert XXXX at du startet i veiledning den XXXX og at du siden har hatt regelmessig oppmøte. Du har møtt til alle avtaler. XXXX uttaler at du valgte å være åpen om tilsynssaken og at du har vist genuin interesse for å reflektere over de handlingene som førte til Helsetilsynets reaksjon. XXXX opplever at du bruker veiledningen godt, og XXXX bekrefter at du ønsker å fortsette i veiledning med XXXX.

Bekreftelse fra XXXX

XXXX bekrefter i uttalelse XXXX undertegnet av spesialist i XXXX at du har vært til individuell rådgivning.

Attest fra XXXX

I uttalelse datert XXXX bekrefter seksjonsleder for leger i spesialisering at du har deltatt i avdeling for XXXX godkjente utdanningsprogram og hatt regelmessig veiledning. Det fremgår at du har utført din tjeneste på en tilfredsstillende måte. Videre er det lagt ved attest fra seksjon for XXXX hvor det også bekreftes at du har vært XXXX i perioden XXXX, og at du har utført din tjeneste på en meget tilfredsstillende måte.

Attest fra XXXX

I attest datert XXXX undertegnet av avdelingssjef XXXX og seksjonsoverlege XXXX bekreftes at du jobber som XXXX innen XXXX. Du utfører de samme arbeidsoppgavene som de andre XXXX på avdelingen. Det fremgår av attesten at du er interessert og engasjert, og du har gode faglige og personlige egenskaper. Du har utført ditt arbeid samvittighetsfullt og til avdelingens tilfredshet, og det har ikke vært noen uregelmessigheter ved ditt arbeid. Journalføringen har vært tilfredsstillende med relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen.

Statens helsetilsyns vurdering

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn har vurdert om du kan få autorisasjon som lege uten begrensninger.

Det rettslige grunnlaget for å oppheve begrensningene i autorisasjonen er helsepersonelloven § 59 tredje ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt.»

Det sentrale vurderingstemaet er om du har godtgjort at du igjen er skikket til å inneha autorisasjon som lege uten begrensninger.

Krav til dokumentasjon på skikkethet

Skikkethet vurderes ut fra hensynet til sikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, jf. helsepersonelloven § 1. Sentralt i vår vurdering er om du har dokumentert at forholdene som var årsak til at din autorisasjon ble begrenset, ikke lenger er til stede og at du har gjenopprettet nødvendig tillit.

Ved begrensning av autorisasjon på grunn av «uforsvarlig virksomhet», må du dokumentere at du har hevet ditt kompetansenivå på det aktuelle området du utviste uforsvarlighet og manglende innsikt.

Ved begrensning av autorisasjon på grunn av «grove pliktbrudd», må du dokumentere at du har oppnådd fyllestgjørende innsikt i at din yrkesutøvelse har vært lovstridig, at du har rettet opp den mangel på kompetanse eller innsikt som lå til grunn for pliktbruddet, og du må ha sannsynliggjort at din yrkesutøvelse nå er endret til å være i tråd med lovkrav på det aktuelle området.

Ved begrensning av autorisasjon på grunn av «atferd som anses uforenlig med  yrkesutøvelsen», må du dokumentere at du har bearbeidet det som skjedde og eventuelle bakenforliggende årsaker, gjennom veiledning og/eller behandling. Du må også dokumentere at du har fått innsikt i hvorfor dine handlinger var egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg og til helse- og omsorgstjenesten for øvrig. Videre må du sannsynliggjøre at du ikke igjen vil utøve atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vurdering av skikkethet

Statens helsetilsyn har lagt vekt på at du erkjente forholdet allerede den gang det skjedde. Du går i veiledning hos spesialist i psykiatri XXXX som attesterer at du reflekterer over de handlingene som førte til reaksjon fra Helsetilsynet. Vi har også lagt vekt på at du har gjennomført kurs omhandlende legevaktmedisin, kurs om refusjon, trygd, regelverk, etikk, og Grunnkurs A for allmennmedisin. Videre har vi lagt vekt på uttalelser fra dine arbeidsgivere ved XXXX, som begge bekrefter at du har utført ditt arbeid på en god måte.

Vi vurderer at du ved disse tiltakene har dokumentert at du har tilegnet deg kunnskap og bearbeidet det som førte til dine handlinger. Vår vurdering er at du viser innsikt i hvorfor handlingene var egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg, og at du gjennom dine arbeidsforhold med begrenset autorisasjon har opparbeidet ny tillit til deg som lege.

Etter en samlet vurdering har Statens helsetilsyn kommet til at du nå har dokumentert at du igjen er skikket til å inneha autorisasjon som lege uten begrensninger.   

Vedtak

Statens helsetilsyn innvilger din søknad XXXX om oppheving av begrensninger i din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 59 tredje ledd.

Dette innebærer at du nå kan arbeide som lege uten begrensninger i din autorisasjon.

Vi orienterer berørte instanser i eget brev, se vedlagte kopi.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Kopi til:
XXXX
Statsforvalteren i XXXX
Statsforvalteren i XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker