Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avgjørelse i tilsynssak

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4 og kravet til journalføring i samme lovs § 40. Etter en konkret vurdering har vi kommet til at du ikke skal gis en advarsel.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssaken mot deg oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX knyttet til din autorisasjon som lege. Tilsynssaken gjelder din behandling og oppfølging av XXXX, født XXXX (heretter pasienten) og din journalføring.

Fylkesmannen har også oversendt en tilsynssak mot XXXX knyttet til det samme forholdet.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

I brev av samme dato orienterte vi XXXX om at vi ville vurdere om kommunen har brutt bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven, og anmodet om ytterligere opplysninger. Kommunen oversendte den etterspurte dokumentasjonen XXXX, og vi oversendte den til deg for uttalelse XXXX. Vi har ikke mottatt kommentarer til opplysningene fra deg.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon XXXX den XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som sykehjemslege ved XXXX i en XXXX, og som fastlege i XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av din uttalelse til saken og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av et varsel fra XXXX til Statens helsetilsyn datert XXXX.

Varsel om alvorlig hendelse

XXXX kommune varslet Statens helsetilsyn den XXXX om en alvorlig hendelse knyttet til en pasient ved XXXX. Pasienten har langtidsplass på XXXX sykehjem. Det fremgår av informasjonen som ble innhentet av Statens helsetilsyn at du den XXXX besluttet å seponere Levaxin 75 mcg x 1 i en uke, mens effekten ble observert. Den XXXX virket pasienten akutt syk og hadde fått akutt betydelig redusert bevissthet. Pasienten ble innlagt på XXXX sykehus, og blodprøver ved innkomst viste uttalt undersubstitusjon av stoffskiftehormon. Ifølge sykehuset holdt pasienten på å utvikle myksødemkoma, og sykehuset startet behandling med Levaxin.

Varselet ble oversendt til Fylkesmannen for videre oppfølging den XXXX. På bakgrunn av oversendelsen fra Statens helsetilsyn opprettet Fylkesmannen tilsynssak mot deg og kommunen den XXXX.

Dokumentasjon fra XXXX kommune

Etter anmodning fra Fylkesmannen XXXX, oversendte XXXX kommune dokumentasjon og opplysninger til saken den XXXX. Utdrag av relevante opplysninger fra oversendelsen gjengis i det følgende.

Pasientens journal

Utdrag fra legejournal i perioden XXXXX

Den XXXX reduserte du pasientens dosering av metoprolol fra 150 mg til 50 mg daglig. I journalnotat fra XXXX skrev du at pasientens blodprøver var fine, og at blodtrykksverdiene var fine etter reduksjon av metoprolol. Du forespeilte nye blodprøver om tre måneder, og du satte pasienten på jerntilskudd den XXXX. Den XXXX journalførte du at du forsøkte å redusere noe på pasientens medisiner. Du seponerte Lipitor, og skrev at Levaxin skulle tas bort i en uke for å se hvordan pasienten reagerte på dette. Den XXXX noterte du at det ikke var merket noen endring hos pasienten etter medisinjusteringen. Du noterte at kaliumverdien var høy, og du seponerte derfor ramipril og rekvirerte nye blodprøver om én måned. Videre skrev du den XXXX at nevrologen i forbindelse med poliklinisk notat bemerket at pasienten sto på dobbel platehemming, og du seponerte Plavix.

Den XXXX skrev du «lav natrium», og at det skulle tas nye blodprøver om seks uker. En uke senere, den XXXX, noterte du at pasienten var mye trøtt og sliten. Du drøftet om det kunne ha noe å gjøre med seponering av Levaxin, og du satte inn Levaxin 50 mcg daglig. Du ordinerte nye blodprøver om én måned, men skrev at nye blodprøver måtte tas før dette dersom pasienten ble mer somnolent, og da spesielt med tanke på hyponatremi.

Den XXXX var vakthavende lege på sykebesøk hos pasienten og vurderte at XXXX var somnolent og hadde behov for sykehusinnleggelse.

Pasientens laboratorieprøver i perioden XXXX

Dato

Relevante verdier (Noklus-enheter):

XXXX

Hb 10,6, Kreatinin 210, Kalium 6,0

XXXX

Kalium 6,6, F-T4 18, TSH 2,98

NT-proBNP 2582

XXXX

Hb 11,1, Natrium 136, Kalium 5,3, Kreatinin 206, NT-proBNP 1875

XXXX

Hb 10,9, Kalium 5,5, Kreatinin 219

NT-proBNP 2080

XXXX

Ferritin 220

XXXX

Hb 10,1, Natrium 138, Kalium 6,1

Kreatinin 218, LDL-kolesterol 1,8

Hba1c 59, TSH 1,89

XXXX

Hb 11,1, Natrium 130, Kalium 5,0, Kreatinin 187, Ferritin 165, NT-proBNP 764.

Utdrag fra sykepleiejournal («Etter legevisitt», «Brukers diagnoser» og «Evaluering») i perioden XXXX

I notat fra XXXX fremkommer at pasienten har «insulinavhengig diabetes» og «vanskelig regulerbar hypothyreose». I XXXX er det registrert «gammelt hjerteinfarkt», og i XXXX er diagnosene «hjerneinfarkt», «nyresvikt» og «okklusjon av arteria carotis» registrert.

Den XXXX ble avdelingen kontaktet av sykehuset på grunn av høye kalium­verdier. Du ble kontaktet om dette, og sa at det ville vurderes på neste legevisitt den XXXX. Den XXXX journalførte sykepleier etter legevisitt at doseringen av metoprolol skulle reduseres på grunn av forhøyede kaliumverdier, og at blodtrykk og puls skulle observeres. Sykepleieren skrev at du ønsket at kaliumverdiene ble fulgt opp på kontrollen på nevrologisk poliklinikk. Den XXXX skrev sykepleieren at pasienten ikke ønsket behandling med jerntilskudd på grunn av bivirkninger.

Den XXXX mottok avdelingen en epikrise fra XXXX sykehus, medisinsk avdeling. Ifølge epikrisen ønsket ikke pasienten operativ behandling av carotisstenose. Legen ved sykehuset tilføyde at pasienten har beskyttelse i form av dobbel platehemmende og lipidsenkende behandling. Den XXXX skrev en sykepleier at du seponerte Plavix, da det ikke var et nødvendig legemiddel for pasienten. I journalnotat fra XXXX er det journalført at pasienten var i dårlig form, og det ble drøftet under legetilsynet. Den XXXX skrev sykepleier at pasienten startet opp med Levaxin igjen, og at det skulle tas nye blodprøver neste måned. Den XXXX ble det notert forverring i pasientens tilstand med somnolens, og legevakt ble tilkalt.

Uttalelse fra XXXX sykehjem

Avdelingssykepleier ved XXXX sykehjem har skrevet en udatert uttalelse og vurdering om hendelsen, og om gjeldende faglige rutiner/interne prosedyrer er fulgt i forbindelse med hendelsen. Det fremgår av uttalelsen at ledelsen ved sykehjemmet vurderer at du burde rekvirert en kontrollblodprøve av stoffskifteverdier (TSH, T3 og T4), og at begrunnelse for seponering av Levaxin ikke var godt nok dokumentert. Sykehjemmet påpeker imidlertid at det bør utarbeides rutiner som bidrar til tilstrekkelig dokumentasjon og etterlysning av for eksempel blodprøver. Forbedringsarbeidet er i planleggingsfasen, og har blitt diskutert med deg.

To sykepleiere og en helsefagarbeider som har vært involvert i pasientforløpet har også skrevet en udatert uttalelse til saken. De oppgir at pasienten var i sin habituelle tilstand da Levaxin ble seponert, men at pasientens tilstand endret seg XXXX. Observasjonene XXXX ble tatt opp på legevisitten XXXX, da det ble besluttet at pasienten skulle starte opp igjen med Levaxin. De viser til pasientens journal.

Uttalelse fra XXXX kommune, datert XXXX

Kommunen skriver at rutinene for blodprøverekvirering er at de først og fremst blir rekvirert på legevisitten. Når svar ankommer elektronisk ser vakthavende sykepleier over, og tar kontakt med tilsynslege ved behov utenom legevisittider. Prøvene signeres som sett ved påfølgende legevisitt av lege. Kommunen skriver videre at rutinen er endret etter aktuell tilsynssak for å få en bedre samlet oversikt over blodprøver som skal tas jevnlig, og med hvilken hyppighet.

Møte med pårørende

Kommunen avholdt et møte med pasientens pårørende XXXX om hvilke vurderinger og avgjørelser som ble tatt i forkant av pasientens innleggelse på XXXX sykehus. Det fremgår av møtereferatet at begrunnelsen for seponering av Levaxin ikke er godt nok dokumentert i pasientjournalen, men at Levaxin ble seponert i forbindelse med legemiddelgjennomgang da pasienten var trøtt og sliten.

Uttalelse fra deg

Du skriver i en udatert uttalelse oversendt fra kommunen at årsaken til at pasienten ble innlagt på XXXX sykehus, med fare for myksødemkoma, var at du besluttet at Levaxin skulle seponeres. Ifølge deg hadde det ikke trengt å bli så «traumatisk» dersom du hadde bestilt blodprøver til kontroll av stoffskifteverdier (TSH, T4 og T3). Du var XXXX da du fikk vite at pasienten var innlagt på sykehuset. Du var da i telefonisk kontakt med overlegen på sykehuset, pårørende og avdelingssykepleier på sykehjemmet.

Videre skriver du at du har dokumentert dårlig, og at du ikke journalførte samtalen du hadde med pasienten XXXX som førte til legemiddelendringen. Pasienten fortalte i samtalen at XXXX var sliten, hadde søvnvansker, smerter og ømhet i musklene. Dere ble derfor enige om å endre legemidlene for å se om XXXX opplevde bedring. Kolesterolsenkende legemiddel ble seponert, fordi muskelsmerter er en vanlig bivirkning. Du vurderte i tillegg at det var verdt å seponere Levaxin for å se om XXXX fikk en bedre hverdag. Det er dokumentert at pasienten skulle følges opp nøye, men du bestilte ikke blodprøver av stoffskifteverdier. Du viser til at ny samtale med pasienten er dokumentert to uker etter seponeringen.

Du forklarer at en uheldig situasjon med et komplisert pasientbilde førte til at du ikke i nødvendig grad fikk fulgt opp og fokusert på seponeringen. Du viser blant annet til at pasienten har en meget komplisert diabetes og utslag på hyponatremi, som fikk fokus. Ifølge deg skulle blodprøver selvsagt vært bestilt tidligere.

Du skriver at arbeidet som lege krever å veilede, lytte og hjelpe pasienter, og at alle beslutninger skal tas for å bedre pasientens tilstand. Avdelingen på sykehjemmet har pratet mye om dette, og det er satt i gang tiltak for å minimere risiko for slike tilfeller i fremtiden. I tillegg har du tenkt på oppfølging av blodprøver og prioritering av god dokumentering tross tidsknapphet. Du har beklaget hendelsen overfor pårørende og kollegaer.

Utdrag av pasientens journal ved XXXX sykehus HF

Fylkesmannen anmodet om pasientens journal fra XXXX, XXXX sykehus, den XXXX. XXXX oversendte denne XXXX. I tillegg oversendte XXXX utskrift av røntgenbeskrivelser fra pasientens journal i perioden XXXX.

I epikrise fra medisinsk avdeling XXXX fremkommer det at pasienten ble innlagt XXXX med grav hypothyreose/myksødemkoma med TSH-verdi på 168 og F-T4 på 5, som forklarte symptombildet ved innleggelsen. Det ble startet med intravenøs behandling med Levaxin etterfulgt av tablettbehandling, og pasienten returnerte til sin habitualtilstand til tross for komplikasjoner i form av infeksjon under oppholdet.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over vil vi vurdere om du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4, og om du har brutt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven § 40.

Helsepersonelloven § 4 første og andre ledd lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

Helsepersonelloven § 4 stiller krav til faglig forsvarlighet, omsorgsfull hjelp og til det enkelte helsepersonells profesjonsutøvelse. Forsvarlighetskravet innebærer en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer. Hva som er forsvarlig avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke etter hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Helsepersonelloven § 40 lyder:

«Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.»

Helsepersonelloven § 40 må ses i sammenheng med dagjeldende forskrift om pasientjournal § 8 (fra 1. juli 2019 pasientjournalforskriften §§ 5–8), der det fremgår at journalen blant annet skal inneholde hva som er bakgrunnen for helsehjelpen, sykehistorie, diagnose, undersøkelser, funn, behandling, vurdering og plan for videre oppfølging.

De sentrale vurderingstemaene i saken er:

  • Om du har handlet i strid med kravet til faglig forsvarlighet ved din behandling og oppfølging av pasienten, jf. helsepersonelloven § 4.
  • Om journalføringen din har vært mangelfull, og om du dermed har brutt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven § 40.

I orienteringsbrevet av XXXX skrev vi at vi også ville vurdere om du hadde unnlatt å føre journal, og om du dermed hadde brutt kravet til journalføring, jf. helsepersonelloven § 39. Etter en vurdering av opplysningene i saken finner vi at det ikke er grunn til å vurdere om du har brutt helsepersonelloven § 39.  

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Vurdering av din behandling og oppfølging av pasienten

God praksis

Legemiddelgjennomgang

Legemiddelbehandling hos eldre pasienter på sykehjem kan gi legemiddelrelaterte bivirkninger og andre uønskede effekter. Av den grunn anbefales det å regelmessig gjennomføre systematiske legemiddelgjennomganger hos disse pasientene, for å avdekke slike problemstillinger og iverksette eventuelle tiltak. Ved gjennomgangen av pasientens legemiddelliste bør det systematisk fokuseres på indikasjon for behandlingen, om legemiddelet tolereres, om det er legemiddelinteraksjoner mv. For aktuelle legemidler bør det ifølge Helsedirektoratets veileder om legemiddelgjennomgang vurderes om det fortsatt er indikasjon for behandlingen, om behandlingen er uhensiktsmessig for den enkelte pasienten, om doseringen er adekvat, om legemiddelbehandlingen kan knyttes mot aktuelle symptomer som pasienten har osv. Endringer i legemiddelbehandlingen og andre tiltak bør begrunnes, og en plan for oppfølging av tiltakene bør også dokumenteres.

Oppfølgning av stoffskifte

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) angir at behandling av hypotyreose med Levaxin skal styres etter i hovedsak verdier på TSH, med ønskede nivåer mellom 0,5 og 1,5 mIE/L. Spesielt hos eldre bør man unngå overbehandling og hypertyreote bivirkninger ved overdosering. Ved forandring av dosen av Levaxin angir NEL at FT4 og TSH bør kontrolleres etter to måneder. Ved stabil dosering anbefales kontroll 1–2 ganger i året. Ved tvil om indikasjon for behandling med stoffskiftehormon kan behandlingen trappes ned/seponeres og TSH kontrolleres.

Vår vurdering

Statens helsetilsyn vurderer at din intensjon om kritisk å vurdere pasientens legemiddelbehandling er i tråd med god praksis. Vi ser imidlertid ikke at du i journalen på tilstrekkelig måte har begrunnet valgene dine eller lagt opp en tydelig plan for oppfølgning av pasienten. Du valgte å seponere Lipitor hos pasienten den XXXX uten å drøfte indikasjon for dette legemiddelet, som var sekundærprevensjon grunnet alvorlig carotisstenose. Samme dag seponerte du pasientens behandling med Levaxin. Vi vurderer at du burde lagt klare føringer for hvordan pasienten skulle observeres klinisk av personellet på sykehjemmet, og rekvirert blodprøver for kontroll av stoffskifteverdier. Det er også et klart avvik fra god praksis at du ikke bestilte rask kontroll av stoffskifteprøver da du den XXXX observerte at pasienten hadde tydelige symptomer på lavt stoffskifte i form av tretthet og slitenhet. Ifølge pasientens journal gjeninnsatte du behandling med Levaxin, men i redusert dose (50 mcg), og rekvirerte kontrollprøver først en måned seinere.

Statens helsetilsyn vurderer at du burde fulgt opp seponeringen av stoffskiftemedisin hos pasienten mer systematisk og etter god praksis. Vi merker oss at du journalførte at blodprøver måtte tas tidligere dersom pasienten ble mer somnolent, men vi vurderer at du i større grad burde tatt høyde for din forutgående seponering av Levaxin og analysert stoffskifteprøver uten ugrunnet opphold. Vi finner også at du ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet og drøftet hvorfor du seponerte pasientens behandling med Plavix, som nevrolog hadde stilt indikasjon for på bakgrunn i uttalt carotisstenose og hvor behandlingen var en del av en aktiv sekundærprevensjon.

Etter Statens helsetilsyns vurdering avviker din behandling markant fra god praksis, og den fremstår på denne bakgrunn som uforsvarlig, jf.  helsepersonelloven § 4.

Vurdering av din journalføring

God praksis ved journalføring

En pasientjournal har flere funksjoner. Den skal fungere som et arbeidsverktøy, og i tillegg gi blant annet pasienter og tilsynsmyndigheten anledning til å få innsyn i den behandlingen som er utført. Pasientjournalen er også sentral når pasienter bytter behandler, slik at ny behandler kan få oversikt over helsehjelpen som tidligere er gitt. Journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen. Dette innebærer at det blant annet skal være dokumentert opplysninger om sykehistorie, undersøkelse, funn og kliniske vurderinger. Opplysninger om utveksling av informasjon med annet helsepersonell, skal også dokumenteres. For all behandling med legemidler gjelder at behandlingsansvarlig lege sørger for nødvendig dokumentasjon i tilknytning til behandlingen.

Vår vurdering

På bakgrunn av legejournalen og din uttalelse legger vi til grunn at du ikke journalførte bakgrunnen for seponeringen av noen av pasientens legemidler, deriblant Levaxin. Du har en plikt til å journalføre nødvendige og relevante opplysninger om pasienten, blant annet bakgrunnen for endring av medisinsk behandling. Vi viser til at dette er særskilt viktig som tilsynslege hvor du ikke er til stede til enhver tid og har den daglige oppfølgingen av pasienten.

Vi finner at du har brutt kravene til journalføring i helsepersonelloven § 40.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 4 og § 40. Vi vil derfor vurdere om du skal gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.»

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Vurderingstemaet i denne saken er om du har handlet uaktsomt. I denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Vi legger blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene.

Vi vurderer at du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene. Du kunne journalført pasientens helsetilstand og bakgrunnen for beslutningene for helsehjelpen du ga pasienten. Videre kunne du ha fulgt opp pasientens medisinske behandling, deriblant følgene av seponeringen av flere legemidler, i tråd med god praksis og blant annet tidligere rekvirert kontroll av stoffskifteprøver på pasienten.

Statens helsetilsyn har på dette grunnlag kommet til at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingene er egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» eller til i «vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten». Det er ikke avgjørende om handlingene i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter vår vurdering er det egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», og til å «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» at leger ikke journalfører pasienters helsetilstand og vurderinger knyttet til dette. Vi viser til at det er av avgjørende betydning for videre behandling av pasienter, at forutgående helsehjelp er forståelig og tilgjengelig i journal. Dette gjelder særlig på sykehjem hvor leger ofte arbeider enkeltstående dager og hvor legebemanningen kan være ulik fra uke til uke. Videre er manglende etterlevelse av god praksis ved seponering av legemidler og oppfølgning av stoffskiftebehandling egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten» og til å «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning».

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal likevel foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

Statens helsetilsyn vurderer at du har vist innsikt i din behandling av pasienten, og beklaget hendelsen. Du har i tillegg vært delaktig i kommunens kvalitetsforbedrings­arbeid i etterkant av hendelsen. Samlet sett vurderer vi derfor ikke at det er formålstjenlig med å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd.

Vi gjør oppmerksom på at saken kan tillegges vekt i eventuelle nye tilsynssaker mot deg.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4 og kravet til journalføring i samme lovs § 40. Etter en konkret vurdering har vi kommet til at du ikke skal gis en advarsel.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i denne tilsynssaken vil kunne bli tillagt vekt i en eventuell senere tilsynssak mot deg.

Til orientering

Til informasjon har vi i brev av dags dato avsluttet tilsynssaken mot XXXX kommune. Brevet følger vedlagt.

Pasientens pårørende informeres om Statens helsetilsyns vurdering ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

XXXX e.f.
ass. direktør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Brev til XXXX kommune

Kopi til:
XXXX kommune v/rådmannen
XXXX
Fylkesmannen i XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker