Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din XXXX autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din XXXX autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge. Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX informasjon om at du den XXXX hadde gitt frivillig avkall på din XXXX autorisasjon som lege frem til XXXX. I vårt brev av XXXX ble du orientert om at ditt frivillige avkall XXXX kunne få betydning for XXXX autorisasjon som lege.

Ved brev XXXX informerte XXXX om at du fra XXXX var gitt forbud mot å utøve faglig virksomhet som lege i XXXX frem til XXXX. På bakgrunn av denne informasjonen orienterte vi deg XXXX om at vi vurderte å tilbakekalle din XXXX autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Den XXXX tilbakekalte XXXX din XXXX autorisasjon som lege.

Saksforholdet

Du er XXXX statsborger og utdannet lege i XXXX. Du fikk XXXX autorisasjon som lege og XXXX spesialistgodkjenning som ortopedisk kirurg. Du fikk XXXX autorisasjon som lege den XXXX. Vi legger til grunn at din XXXX autorisasjon er gitt på XXXX av den XXXX.

Du er født XXXX og ditt XXXX helsepersonellnummer er XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av opplysningene fra XXXX. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Opplysninger fra XXXX

I XXXX beslutninger XXXX og XXXX går det blant annet frem at du XXXX møtte alkoholpåvirket på jobb. På denne bakgrunn var du frem til XXXX underlagt tilsyn og kontroll fra XXXX. Ved avslutningen av tilsynet vektla XXXX blant annet at du i hele kontrollperioden hadde avlagt negative rusmiddelprøver.

Den XXXX  fikk imidlertid XXXX en melding om at du, den XXXX, var akuttinnlagt etter XXXX. Under innleggelsen var du XXXX, og du opplyste at du var i «alkoholbehandling». XXXX fikk videre den XXXX opplysninger fra XXXX om at du har XXXX. Du har slitt med overforbruk av alkohol i XXXX. På bakgrunn av opplysningene traff XXXX en avgjørelse om at du måtte følge et kontrollregime frem til XXXX.

XXXX fikk XXXX opplysninger fra din daværende arbeidsgiver som var bekymret for at du igjen misbrukte alkohol. Det ble vist til at du XXXX hadde inntatt store mengder alkohol og at du havnet i XXXX. Du hadde i etterkant av XXXX dratt fra sykehuset fordi du ikke ønsket behandling. Da du møtte på jobb XXXX og ble tatt ut av tjeneste, og XXXX. Du ble på nytt innlagt på sykehus den XXXX etter XXXX. Ved undersøkelsen fremsto du tydelig XXXX svekket. Du var ikke tidsmessig orientert og du hadde svært redusert oppmerksomhet og hukommelse.

XXXX mottok videre XXXX en bekymringsmelding fra din daværende arbeidsgiver med opplysninger om at det i løpet av de siste månedene hadde vært mye å utsette på din faglige utøvelse av legeyrket. Du ble XXXX oppsagt fra din stilling.

XXXX ga deg XXXX informasjon om tilsynssaken. XXXX har etter dette ikke lyktes med å komme i kontakt med deg.

Du er i XXXX gitt et fullstendig forbud mot å utøve virksomhet som lege frem til du medvirker til opplysning av saken. XXXX har en begrunnet mistanke om at du kan ha en misbruks- eller sykdomsproblematikk som, i ubehandlet tilstand, innebærer at du er en fare for pasientsikkerheten.

Vi viser for øvrig til XXXX beslutninger i sin helhet.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din XXXX autorisasjon som lege. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Vurdering av om vilkårene for å tilbakekalle din XXXX autorisasjon er oppfylt

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av saksforholdet ovenfor legger Statens helsetilsyn til grunn at du gjennom XXXX har hatt et tilbakevendende overforbruk av alkohol. Du ble i XXXX diagnostisert med «XXXX», og det er ikke dokumentert at du etter dette har mottatt adekvat behandling for avhengigheten. Det er, så nylig som XXXX, en rekke opplysninger som indikerer at du har et pågående misbruk av alkohol.

Samlet finner vi at opplysningene i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at du har et alkoholmisbruk som du ikke har kontroll over. Vurderingstemaet er etter dette om din bruk av alkohol gjør deg uegnet til å utføre virksomhet som lege forsvarlig.

Statens helsetilsyn ser generelt alvorlig på at helsepersonell misbruker alkohol. Virksomhet som lege krever kognitive og manuelle ferdigheter, samt kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere ulike situasjoner og ta adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig virksomhet som lege.

Misbruk av alkohol er uforenlig med slike krav fordi det fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helsetjenesten og for den enkelte pasient.

Vi mener at din tilbakevendende alkoholavhengighet representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din XXXX autorisasjon som lege

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles.

Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Under henvisning til redegjørelsen ovenfor legger vi til grunn at din bruk av alkohol utgjør en fare for pasientsikkerheten. Hensynet til pasientsikkerheten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Misbruk av alkohol er også egnet til å svekke tilliten til både deg som helsepersonell og til helsetjenesten generelt. Vi har derfor kommet til at det er både nødvendig og formålstjenlig å tilbakekalle din XXXX autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din XXXX autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Varsel til andre EU/EØS-land

Statens helsetilsyn sender varsel om tilbakekall av autorisasjon til ansvarlige myndigheter i alle EU/EØS-land, i tråd med forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits § 28. Varselet sendes elektronisk gjennom varslingsordningen IMI (Internal Market Information System).

Du har rett til å klage på varslingen, jf. forskriftens § 28 tredje ledd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Helseklage som er klageinstans.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Rundskriv IK-2/2017

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker