Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din norske autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier i Norge. Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til kopi av avgjørelse av XXXX fra XXXX, hvor det fremgår at du midlertidig er fratatt din XXXX autorisasjon som sykepleier.

Vi suspenderte din autorisasjon i vedtak av XXXX. Du klaget på dette i brev av XXXX. Statens helsetilsyn opprettholdt vedtaket og oversendte klagen til Statens helsepersonellnemnd for avgjørelse den XXXX.

I vedtaket om suspensjon av autorisasjon orienterte vi deg samtidig om at vi ville vurdere å tilbakekalle din norske autorisasjon som sykepleier. Du uttalte deg også til dette i brevet datert XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved universitet i XXXX og fikk XXXX autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du fikk autorisasjon som sykepleier i Norge den XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av din uttalelse og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Avgjørelsen fra XXXX

I avgjørelsen av XXXX fremgår det at XXXX den XXXX mottok en bekymringsmelding fra XXXX om at du ved to tilfeller ble oppfattet som påvirket av medisiner/alkohol på aftenvakt. Du ble oppsagt fra jobben som tilkallingsvakt.

I samtale med XXXX den XXXX fremkom det at du for XXXX år siden hadde et alkoholproblem som du fikk behandling for både i XXXX og i XXXX. I XXXX fikk du et tilbakefall som følge av XXXX problemer, og du drakk opptil 12 enheter («XXXX») daglig. På bakgrunn av disse opplysningene satte XXXX vilkår for ditt virke som sykepleier.

Den XXXX ble du oppsagt fra ditt daværende arbeidssted, XXXX. Bakgrunnen for oppsigelsen var at du i en periode på seks måneder hadde vært psykisk dårlig som følge av samlivsproblemer. Du hadde frem til dette hatt et kontrollforløp ved XXXX. Du arbeidet så i Norge et par måneder og ville fortsette kontrollforløpet der. I XXXX gikk du til kontroll med overvåket antabusbehandling. Du flyttet tilbake til XXXX den XXXX. Tilsyns- og kontrollforløpet opphørte den XXXX.

Den XXXX mottok XXXX en ny bekymringsmelding fra XXXX om mistanke om at du hadde et misbruk av alkohol og legemidler. Du hadde også pådratt deg et komplisert og smertefullt brudd i en hånd i forbindelse med en sykkelulykke.

Du ble innkalt til samtale med XXXX og møtte den XXXX. Du stilte deg uforstående til mistanken om misbruk av alkohol og legemidler. Du opplyste at du hadde fått forskrevet Tradolan (tramadol) for smerter i forbindelse med bruddet i hånden. Du benektet å ha tatt alkohol før møtet, men en pusteprøve du avla under møtet påviste en promille på 0,89. Du endret da din forklaring og innrømmet å ha inntatt to øl samme dag på grunn av nervøsitet.

XXXX mottok så en uttalelse fra en fysioterapeut som hadde hatt deg til behandling siden XXXX for gjenopptrening etter håndskaden. Det fremgikk av uttalelsen at du virket påvirket av alkohol i starten av gjenopptreningsforløpet og at du hadde psykiske problemer. Du hadde også i mars måned fortalt om din alkoholisme.

Den XXXX mottok XXXX uttalelse fra en psykolog hvor du hadde gått i behandling via XXXX. Det fremgikk av uttalelsen at du hadde vært til ni samtaler i perioden til XXXX. Du hadde i XXXX meldt avbud til samtaler og var usammenhengende ved telefonsamtaler, men du hadde svart benektende på spørsmål om du var påvirket av alkohol eller legemidler.

XXXX, en organisasjon for rådgivning og behandling for alkohol- og stoffavhengighet, opplyste den XXXX at du samme dag hadde avgitt urinprøve som ga utslag på morfin. Du hadde forklart at dette skyldtes morfin forskrevet av lege for smerter etter håndoperasjon.

Per XXXX hadde du startet i arbeid ved XXXX, noe du informerte XXXX om. Du opplyste også at du planla å flytte til XXXX i begynnelsen av XXXX.

Den XXXX meldte XXXX til XXXX at du dagen før hadde levert urinprøve som ga utslag på benzodiazepin. Du hadde benektet inntak av vanedannende legemidler. Dette gjentok seg ved urinprøver avlagt XXXX og XXXX.

XXXX varslet deg den XXXX om at de vurderte å frata deg autorisasjonen som sykepleier. Du anførte at mange av XXXXs begrunnelser var ufullstendige og usanne, og du viste til gjennomført kontrollforløp i 11 måneder. Du anga at du aldri tidligere har misbrukt legemidler og at du heller ikke hadde misbrukt alkohol eller narkotiske legemidler under kontrollforløpet. Du fortalte om en ferie i XXXX, der du hadde stått på ski og overbelastet kne og hofte, slik at kneet hadde hovnet til dobbel størrelse og ga smerter dag og natt. Du tok legemidler du fikk anbefalt på apoteket i 14 dager med god effekt, og du viste til at du ikke hadde trodd at disse legemidlene kunne gi utslag på rusmiddeltester. Når det gjelder oppsigelsen på XXXX, anførte du at dette skyldtes at du sa nei til å arbeide på grunn av operasjonen i hånden. Du anga at du av hensyn til pasientenes sikkerhet aldri ville møtt på arbeid i påvirket tilstand og at dette var en engangshendelse i XXXX.

Din uttalelse

I brevet av XXXX angir du at du tar din sykdom med alkoholisme svært alvorlig. Du viser til at du går på AA-møter to ganger i uken samt at du er i et behandlingsopplegg der du tar antabus to ganger ukentlig, avlegger pusteprøver og urinprøver og har samtaler med misbrukskonsulent. Du erkjenner at du møtte på jobb i påvirket tilstand ved én anledning i XXXX, noe du ikke er stolt av. Du angir at du brukte XXXX for å døyve sterke smerter etter sykkelulykken, men du søkte raskt hjelp for alkoholmisbruket og hadde ikke pasientkontakt i perioden.

Ifølge deg har du ikke rørt alkohol det siste året. Du uttaler også at du har forståelse for at du skal fortsette med antabus og jevnlige kontroller.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Virksomhet som sykepleier krever gode kognitive og manuelle ferdigheter og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner, samt å handle raskt og adekvat ut fra dette, er en forutsetning for å utøve forsvarlig sykepleiervirksomhet. Inntak av rusmidler fører til at manuelle ferdigheter og funksjoner som hukommelse, innlæring, konsentrasjon og feilkontroll svekkes, og fører til endret stemningsleie og kritikkløshet. Dette reduserer sykepleierens situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta raske beslutninger. En ukontrollert bruk av rusmidler er derfor ikke forenlig med forsvarlig sykepleiervirksomhet.

Statens helsetilsyn legger til grunn at du i XXXX hadde et behandlingstrengende alkoholmisbruk, som du fikk et tilbakefall til i XXXX. Ut fra opplysningene i saken, finner vi det sannsynliggjort at dette misbruket pågikk i XXXX. En slik ukontrollert alkoholbruk er ikke forenlig med forsvarlig sykepleiervirksomhet.

Vi ser positivt på opplysningene om at du har startet med behandling for ditt alkoholmisbruk og har igangsatt rusmiddeltesting. I din uttalelse til saken har du angitt at du ikke har hatt noe pågående misbruk av alkohol det siste året.

Erfaringsmessig tar det imidlertid lang tid å komme ut av et alkoholmisbruk, og faren for tilbakekall er generelt stor. Vi kan heller ikke se at du har dokumentert rusfrihet gjennom rusmiddeltester. Det vises i den sammenheng til de krav Statens helsetilsyn stiller til dokumentasjon av rusfrihet i vedlagte rundskriv IK-2/2017, hvor det fremgår at vi vanligvis krever dokumentert sammenhengende rusfrihet i minimum to år for å få tilbake autorisasjonen og minimum seks måneders sammenhengende rusfrihet for å få en begrenset autorisasjon.

Statens helsetilsyn har kommet til at det ikke er sannsynliggjort at din bruk av alkohol er under tilstrekkelig kontroll, og at du derfor er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Vi har lagt til grunn at du har en bruk av alkohol som gjør deg uegnet til forsvarlig yrkesutøvelse som sykepleier. Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon som tilsier at du ikke er en fare for pasientsikkerheten per i dag.

Statens helsetilsyn har kommet til at hensynet til pasientsikkerheten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi finner det derfor nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell- nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Rundskriv IK-2/2017

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker