Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslutning av tilsynssak – påpekning av lovbrudd

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger i helsepersonelloven § 21 a, men at du likevel ikke skal gis en advarsel.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX knyttet til din autorisasjon som sykepleier. Tilsynssaken gjelder at du urettmessig har gjort oppslag i en pasient/kollegas journal.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen arbeidet du som sykepleier/ekstravakt ved XXXX legevakt. Du arbeider til vanlig ved XXXX HF.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av din uttalelse til Fylkesmannen og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen fra Fylkesmannen.

Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av pasientklage fra XXXX (heretter pasienten) til Fylkesmannen datert XXXX.

Klage fra pasienten

Pasienten har klaget på oppslaget fra deg. Pasienten opplyste at XXXX var på konsultasjon ved XXXX legevakt den XXXX. Pasienten er XXXX, og bemerker at du har vært inne i XXXX pasientjournal ved XXXX legevakt uten å ha hatt grunn til det. XXXX mener at du, ved oppslag i journalen, urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger.

Innsynslogg

I innsynsloggen til pasientjournalen ved XXXX legevakt fremgår det at du åpnet pasientjournalen XXXX ved to tilfeller. Du har, ifølge innsynsloggen, åpnet journalen kl. 16.14, og lukket den kl. 16.14. Du åpnet journalen på nytt kl. 16.20 og lukket den kl. 16.20.

Varsel fra deg datert XXXX

Du opplyser at du, under vakt på legevakten den XXXX. eller XXXX (du er usikker på dag) logget du deg inn i journalen til XXXX (pasienten). Du understreker at oppslaget ble utført ved en feil. Med én gang du oppdaget dette lukket du journalen. Du forklarer at oppslaget ble oppdaget ved at du ble oppringt av din leder ved legevakten, som fortalte at ditt navn hadde dukket opp ved en gjennomgang av innsynsloggen til journalen.

Du skriver at du vet at det å gå inn i noens journal ikke er akseptabelt. Du klarer ikke leve med at du har brutt personvernet, og vil derfor si fra om dette selv. Du opplyser at du til vanlig jobber ved XXXX hvor journalsystemet kvalitetssikres ved at man må gi seg selv tilganger og begrunne hvorfor. For ordens skyld nevner du at man ved legevakten kan åpne alle pasientjournaler uten å begrunne dette.

Opplysninger fra XXXX legevakt

På anmodning mottok Fylkesmannen opplysninger fra legevakten i brev av XXXX. Leder ved XXXX legevakt, XXXX har opplyst at du ikke var tilstede på legevakten når pasienten har vært i avdelingen. XXXX opplyser videre at du ikke har hatt grunn til å gjøre oppslag i pasientjournalen. I den forbindelse opplyser legevakten at saken vil bli fulgt opp som en personalsak, og at du har erkjent forholdet.

Om rutinene for kontroll av innsyn i pasientjournaler, har XXXX legevakt opplyst at det gjøres stikkprøver med jevne mellomrom etter bestilling fra ledelsen ved legevakten. Regelverket om innsyn i pasientjournaler utgjør en del av opplæringen for nyansatte ved legevakten. På en fagdag ved legevakten i XXXX var det også et tema når ansatte har lov til å åpne en pasientjournal.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over har Statens helsetilsyn vurdert om du har handlet i strid med forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger i helsepersonelloven § 21 a. Bestemmelsen lyder:

«Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.»

Helsepersonelloven § 21 a har samme formål som hovedregelen om taushetsplikt i § 21, nemlig å verne pasienters og brukeres integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter og brukere oppsøker helse- og omsorgstjenesten ved behov for helsehjelp, uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helse- og omsorgstjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helse- personell. Formålet med § 21 a er å styrke vernet om taushetsbelagte opplysninger og å gi et klart forbud mot urettmessig tilegnelse, bruk og besittelse av slike opplysninger.

Statens helsetilsyn legger til grunn at du to ganger den XXXX brukte din tilgang som ansatt ved legevakten til å gjøre oppslag i pasientens journal. Oppslagene har ikke vært begrunnet i at du skal yte eller administrere helsehjelp til pasienten, og er derfor i strid med forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger i helsepersonelloven § 21 a.

Vurdering av administrativ reaksjon

Statens helsetilsyn kan gi en advarsel ved brudd på bestemmelser i helsepersonelloven, jf. helsepersonelloven § 56 første ledd. Videre kan Statens helsetilsyn gi en advarsel etter § 56 andre ledd dersom helsepersonell har «utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe».

Statens helsetilsyn vurderer at denne saken ikke er av en slik karakter at det er aktuelt å vurdere om du skal gis en advarsel etter helsepersonelloven § 56 første eller andre ledd. Vi legger vekt på at arbeidsgiver har opprettet personalsak, i tillegg til at du selv har varslet om hendelsen og vist innsikt i hvordan du burde handlet annerledes.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i denne tilsynssaken vil kunne tillegges vekt i en eventuell senere tilsynssak mot deg.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger i helsepersonelloven § 21 a, men at du likevel ikke skal gis en advarsel.

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXX
ass. direktør

XXXX
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi: Fylkesmannen i XXXX

Saksbehandler: rådgiver

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker