Det er en viktig oppgave for ledelsen av virksomhetene at styringssystemet og organisasjonskulturen legger til rette for åpenhet og læring av uønskede hendelser.

Ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/bruker, plikter virksomheten

  • å følge opp og informere pasienter og pårørende
  • å gjennomgå hendelsene
  • å identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen, til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser. Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

For andre klager eller hendelser finnes ulike ordninger når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten. 

Brukerveiledning for innsending av varsel til Helsetilsynet via melde.no

Veiledning for utfylling av skjema og innsending av varsel til melde.no 14.12.2020
PDF

Pasient, bruker og pårørende 

Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Spesialisthelsetjenesten 

Tannhelsetjeneste og private tjenester 

Statistikk 

Publikasjoner og sosiale medier 

Andre ordninger for tilsyn, klage og erstatning