Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn fikk ved brev xxxxxx fra Helsetilsynet i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Oversendelsen skyldes at du ikke har gitt tilsynsmyndigheten opplysninger, jf. helsepersonelloven § 30. Du ble ved brev xxxxxx orientert om at vi ville gi deg en advarsel dersom du ikke etterkom pålegget om å svare på henvendelsen fra Helsetilsynet i xxxxxx.

Saksforholdet som legges til grunn for vurderingen

Du er utdannet ved Universitetet i xxxxxx og fikk autorisasjon som lege den xxxxxx.

På det tidspunktet hendelsen fant sted var du allmennlege i xxxxxx.

Tilsynssaken er opprettet på bakgrunn av bekymringsmelding fra avdelingssjef xxxxxx og overlege xxxxxx ved xxxxxx. Saken gjelder din forskrivning av legemidler til xxxxxx født xxxxxx, xxxxxx født xxxxxx og xxxxxx født xxxxxx (heretter pasientene).

Du ble først tilskrevet den xxxxxx der Helsetilsynet i xxxxxx ba om dine kommentarer til saken, kopi av alt journalmateriale, samt øvrige relevante dokumenter om pasientene. Da de ikke mottok opplysningene etter en frist på tre uker, sendte de deg purring den xxxxxx, samt 2. purring den xxxxxx. Du har ikke gitt Helsetilsynet i xxxxxx de opplysningene de har bedt om.

Statens helsetilsyns vurdering

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Helsepersonelloven § 30 gir helsepersonell en plikt til å utlevere opplysninger som anses påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Det er tilsynsmyndigheten som avgjør hvilke opplysinger som er nødvendige.

Helsepersonelloven § 30 lyder:

Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak o.l. som kreves av Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket.

At helsepersonell utleverer opplysninger som tilsynsmyndigheten ber om, er en grunnleggende forutsetning for at det skal kunne føres tilsyn med helsetjenesten. Manglende utlevering av opplysninger vil vanskeliggjøre tilsynsmyndighetenes arbeid og vil kunne medføre at uforsvarlige og skadelige forhold ikke blir avdekket og rettet på.

Du har ikke gitt tilsynsmyndigheten de opplysningene vi har bedt om. Dette er brudd på helsepersonelloven § 30.

Ved brudd på helsepersonelloven bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel. Dette følger av helsepersonelloven § 56, som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Statens helsetilsyn kan gi en advarsel hvis det er et forsettlig eller uaktsomt brudd på

§ 30. Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Du har mottatt flere brev hvor tilsynsmyndigheten har bedt om opplysninger med hjemmel i helsepersonelloven § 30. Brevene er sendt din offisielle bostedsadresse. Vi legger derfor til grunn at henvendelsene er mottatt. Etter vår vurdering har du forsettlig eller uaktsomt brutt helsepersonelloven § 30.

Tilsynsmyndighetenes oppgave er å medvirke til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Dersom helsepersonell unnlater å gi informasjon til tilsynsmyndigheten fratas vi muligheten til å utøve vår tilsynsfunksjon, og blir forhindret fra å kontrollere om virksomheten drives i samsvar med krav til forsvarlighet. Din unnlatelse av å svare på tilsynsmyndighetenes henvendelser representerer et pliktbrudd som er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og til å påføre pasienter betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal imidlertid foreta en skjønnsmessig vurdering av om det allikevel ikke skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet om å gi en advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art. Det foreligger ikke forhold som tilsier at det ikke skal gis advarsel i denne saken.

Konklusjon 

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 30.

Vedtaket kan i følge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonellnemnd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet, jf. vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn.

I medhold av forvaltningsloven § 27 b, jf. helsepersonelloven § 71, setter Statens helsetilsyn krav om at klagemuligheten må benyttes før det eventuelt reises søksmål om gyldigheten av vedtaket.

Orientering om at tilbakekall av autorisasjon vurderes

Dersom du ikke oversender de nødvendige opplysningene til tilsynsmyndigheten etter at du har fått denne advarselen, kan Statens helsetilsyn tilbakekalle din autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 annet ledd, som lyder:

Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.

Vi vil vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege hvis du ikke oversender opplysningene til Helsetilsynet i xxxxxx innen tre – 3 – uker etter at du mottar dette brevet. Du plikter å sende inn kopi av pasientjournalen til de tre pasientene saken gjelder, samt nedskrevne faktaopplysninger som er nødvendige for å få opplyst hendelsesforløpet. Å gi egne vurderinger er frivillig.

Vi ber deg samtidig begrunne hvorfor du ikke har besvart de tidligere henvendelsene. Begrunnelsen sendes til Helsetilsynet i xxxxxx, med kopi til Statens helsetilsyn. Tilsynssaken vil deretter bli behandlet av Helsetilsynet i xxxxxx.

Dette brevet er et forhåndsvarsel om vedtak i henhold til forvaltningsloven § 16.

Med hilsen

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltingsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i xxxxxx

Saksbehandler: xxxxxx

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker