Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Våren 2003 kartla Statens helsetilsyn som overordnet tilsynsmyndighet med helsetjenesten, ved hjelp av TNS Gallup, hvorvidt kommunene hadde smittevernplan, smittevernlegefunksjon og beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester.

Helsetilsynene i fylkene fulgte opp kartleggingen høsten 2003 og våren 2004.

Statens helsetilsyn har videre ved brev av 16. februar 2004 meddelt landets kommuner at hvis ikke kommunene overfor helsetilsynet i fylkene innen 21. april kan bekrefte at de har administrativt og/eller politisk godkjente planer for kommunenes helsemessige og sosiale beredskap, vil sakene bli oversendt Statens helsetilsyn for vurdering av varsel om pålegg.

Statens helsetilsyn følger nå opp de kommuner som arbeider med sin beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 av 23. juni 2000 nr. 56, men som ennå ikke har ferdigstilt sin plan.

Kommuner som ikke har ferdigstilt sin smittevernplan er tidligere fulgt opp ved egne henvendelser.

Kommunen har overfor Helsetilsynet i fylket opplyst at den arbeider med å lage en beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester.

Statens helsetilsyn har vurdert situasjonen. På bakgrunn av at kommunen arbeider med sin beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester, finner Statens helsetilsyn etter en helhetsvurdering ikke grunn til å varsle kommunen om pålegg om utarbeidelse av beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester på dette tidspunkt.

Statens helsetilsyn forutsetter imidlertid at kommunen viderefører arbeidet med planen og vedtar beredskapsplanen for kommunens helse- og sosialtjenester snarest mulig og innen 1. februar 2005.

Statens helsetilsyn ber om at kommunen senest innen 15. februar 2005 bekrefter at den administrativt og/eller politisk har godkjent sin beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester på dette tidspunkt.

Helsetilsynet understreker at kommunen ”...plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for”, jf. § 2-2 i lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56  og forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv etter lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juli 2001 nr. 881.

Kravet om å utarbeide beredskapsplan etter § 2-2 i loven skulle vært oppfylt innen 1. juli 2003, jf. § 1 i forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap av 22. juni 2001 nr. 700.

Kommunen skal samordne sine beredskapsplaner på helse- og sosialområdet med øvrige kommunale beredskapsplaner, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-5 og sosialtjenesteloven § 3-6. 

Samordningskravet omfatter kommunens smittevernplan med beredskapstiltak for smittsomme sykdommer som for eksempel beredskapstiltak ved influensapandemier, jf. smittevernloven § 7-2 bokstav a, jf. § 7-1 og Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.

Det er ikke noe formkrav om at kommunen må lage en særskilt beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten. Beredskapsplanen kan integreres i kommunens øvrige beredskapsarbeid og planverk. Det er imidlertid krav om at kommunen har planlagt beredskapen for de helse- og sosial tjenester den er ansvarlige for og at den har samordnet sine beredskapsplaner.

Nærmere krav til beredskapsplanen for kommunens helse- og sosialtjenester er gitt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv etter lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juli 2001 nr. 881. I denne forskriften fremgår det blant annet at beredskapsplanen skal være basert på risiko- og sårbarhetsanalyser som skal ta utgangspunkt i egen virksomhets art og omfang, og at forutsetningene for analysen skal dokumenteres.

Dersom kommunen har behov for råd om beredskapsplanen for helse- og sosialtjenestenes omfang, utforming, forholdet til andre beredskapsplaner, kriseledelse mv kan regional stat (Fylkesmann/Helsetilsynet i fylket) kontaktes. 

Som fremholdt ovenfor ber vi om at kommunen senest innen 15. februar 2005 bekrefter at den har en administrativt og/eller politisk godkjent plan for kommunenes helsemessige og sosiale beredskap.

Det anmodes om at kopi av kommunens svar til Statens helsetilsyn sendes Helsetilsynet i fylket.


Med hilsen

Pål Børresen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Pål Børresen, tlf.: 21 52 99 67 

Gjenpart:
Fylkesmannen i ….
Helsetilsynet i ……