Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Eldre publikasjoner

Vær oppmerksom på at innholdet i denne menyen er gammelt. Noen av publikasjonene hører inn under Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets ansvarsområder. Ved tvil om innholdets status må spørsmål rettes dit.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mange av Helsetilsynets utgivelser. Dette er spesielt nyttig for gamle publikasjoner som ellers bare finnes i trykt utgave. 
Søk hos Nasjonalbiblioteket

Se også Helsedirektoratet – nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløpFolkehelseinstituttet – publikasjoner,

Tilsynsinfo 2005–2006

Tilsynsinfo ble publisert 2005–2006, og bare elektronisk. Tilsynsinfo inneholder resymé av tilsynssaker og generelt stoff om tilsynet. Alle utgivelser er i pdf. Fra 2010 publiseres et utvalg av tilsynssaker  i menyen Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser.

2/2006 Alternative behandlingsmetoder | 1/2006 Pasientdokumentasjon, journalføringsplikten | 4/2005 Reaksjoner i tilsynssaker mot helsepersonell | 3/2005 Taushetsplikt. | 2/2005 Feilbehandling o.a. | 1/2005 Behandling med vanedannende legemidler 

Helserettinfo 1999–2001

Siste nummer ble publisert i 2001. Helserettinfo inneholder resymé av tilsynssaker og generelt stoff om tilsynet.  Alle utgivelser er i pdf.

Årg. 12 Nr. 2/2001 | Årg. 12 Nr. 1/2001  | Årg. 11 Nr. 2/99  | Årg. 11 Nr. 1/99

Melderevyen 1994-2000

Fra 1994 til 2000 utga Meldesentralen bladet Melderevyen.  Alle utgivelser er i pdf.

2000 nr. 1 | 1999 nr. 1 | 1998 nr. 3 | 1998 nr. 2 | 1998 nr. 1 | 1997 nr. 1 | 1996 nr. 2  | 1996 nr. 1 | 1995 nr. 3 | 1995 nr. 2 | 1995 nr. 1 | 1994 nr. 3 | 1994 nr. 2 | 1994 nr. 1

Statens helsetilsyns utredningsserie 1994–2001

Helsedirektoratet har ansvaret for innholdet i utredningsserien. Spørsmål om innholdet i disse må rettes til .  Ingen av disse publikasjonene finnes lenger i trykt utgave fra Statens helsetilsyn. Mange av utgivelsene er erstattet av direktoratets nyere publikasjoner, se lenker under hver utgivelse.

2001

Tjenestetilbudene til døve med psykiske lidelser : en utredning med forslag om å styrke tilbudene fra psykisk helsevern til døve barn, ungdommer og voksne.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:7) IK-2729 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Pasientstyrt forbedringsarbeid i psykiatriske sengeposter : kvalitetsforbedring i psykisk helsevern
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:6) IK-2757 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Prosessforbedring i klinisk virksomhet : kvalitetsforbedring i psykisk helsevern
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:5) IK-2756 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Kompetansebehov i psykisk helsevern.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:4) IK-2740 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid : samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:3)  IK-2743. Se Selvskading og selvmord Helsedirektoratet

Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:2)  IK-2739 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Kommunenes tilsyn med miljø og helse: tilsyn med små virksomheter
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2001:1) IK-2736. Se Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern. Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern. Regelverk, metodikk og saksbehandling IS-2288/2016

2000

De psykiatriske ungdomsteamene : utredning av nåværende og framtidig funksjon og organisering
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:11) IK-2728 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk : kartlegging av antall og behandlingsbehov.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:10) IK-2727 Se Nasjonal faglig retningslinje Samtidig ruslidelse psykiske lidelse (ROP-lidelser

Schizofreni : kliniske retningslinjer for utredning og behandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:9) IK-2726. Revidert utgave i: Nasjonal faglig retningslinje psykoselidelser

Plan for Helsetilsynet og fylkeslegenes aktiviteter i forbindelse med kommunenes implementering av veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:8) IK-2719

Alvorlige spiseforstyrrelser : retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:7) IK-2714. Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje spiseforstyrrelser 

HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) - en jakt på ulikhet? : kjønnsulikheter i  helse, sykdommer og plager 1995-97
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:6) IK-2712

Utviklingshemmede med alvorlige atferdsavvik og/eller psykiske lidelser : en kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:5)  IK-2707 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Psykiatriske poliklinikker : en evaluering av arbeidsformer og produktivitet innen voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:4) IK-2706 Se og Psykiske lidelser barn og unge Helsedirektoratet

Stemningslidelser : kliniske retningslinjer for utredning og behandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:3) IK-2695 Delvis revidert i Bipolare lidingar. Nasjonale faglige retningslinjer. Se også IS-1561 Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet 2009

Koordinering av psykososialt arbeid : for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:2) IK-2692 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 2000:1) IK-2705  Se Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern. Regelverk, metodikk og saksbehandling IS-2288/2016

1999

Legetjenester i sykehjem : en nasjonal kartlegging 1999 : et prosjekt gjennomført på oppdrag av Statens helsetilsyn og planlagt og finansiert av Nasjonalt geriatriprogram (kap 670 post 62)
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:8) IK-2698

Gamle i sykehus : innlagte 75 år og over i medisinsk avdeling
(Statens helsetilsyns utredningsserie ; 1999:7) IK-2697

Scenario 2030 : sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:6) IK-2696

Odontologiske spesialisttjenester : utdanning av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentra
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:5) IK-2701

Angstlidelser : kliniske retningslinjer for utredning og behandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:4)  IK-2694 Se og Psykisk helse Helsedirektoratet

Miljø og helse i plan : kvalitetsverktøy og teknikker.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:3) IK-2685

Patologifaget i det norske helsevesen : "med pasientens liv og helse under mikroskopet".
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:2) IK-2682

Norsk nevrokirurgisk virksomhet : innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1999:1)  IK-2680

1998

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:8) IK-2652. Se Helsediektoratet –Tannhelse

Oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale fredsorganisasjoner.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:7) IK-2631

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:5) IK-2621

Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:4) IK-2618 Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje helsestasjons og skolehelsetjenesten

Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner til deg som medarbeider : verktøy og teknikker i systematisk forbedringsarbeid.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:3) IK-2616

Kvalitetsstyrte helseorganisasjoner til deg som leder.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:2) IK-2615

Somatiske undersøkelser (helseundersøkelser/screening) av barn og unge fra 0-20 år.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1998:1) IK-2611 Se Nasjonale faglig retningslinje hørsel syn og språk og Screening av hørsel hos nyfødte.

1997

Karsykdommer og røyking : innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:6) IK-2602

El-overfølsomhet : forslag om helsevesenets fremtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske felt.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:4) IK-2599

Organisering av kvalitetsarbeid i kommunehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:3) IK-2582

Fremtidig struktur for blodbankene i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:2) IK-2571
 
Faglige krav til fødeinstitusjoner.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1997:1) IK-2565 Se også Helsedirektoratet: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877/2010  og NNasjonal faglig retningslinje. Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet

1996

Tannskader hos barn og unge : en undersøkelse i Nord-Trøndelag og Oslo 1992/93. 
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:5)  IK-2601

Veileder i rehabilitering av slagrammede
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:4)  IK-2542

Spesialisert rehabilitering av pasienter med leddgikt og beslektede sykdommer.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:3) IK-2544 

Prioriteringer innen palliativ kreftbehandling (spesiell strålebehandling) : innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:2) IK-2541

Spesialisthelsetjenester i indremedisin og kirurgi : Del 2 : spesialistutdanning og etterutdanning : rapport fra en arbeidsgruppe
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1996:1) IK-2519

1995

Prioritering innen hjertekirurgi
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:6) IK-2511

Organisering av diagnostikk og behandling med radiofarmaka i Norge : innstilling avgitt 10. mai 1995 fra en arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:5) IK-2510

Styring av høyspesialiserte funksjoner innen psykisk helsevern for voksne.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:4) IK-2506

Folkehelse - et nytt traktatfestet samarbeidsområde i EU
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:3) IK-2496
 
Småbarnsforeldrenes synspunkter på helsestasjonene.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:2) IK-2488

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser : innstilling fra rådgivende gruppe nedsatt av Helsedirektoratet, senere Statens helsetilsyn
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1995:1) IK-2497

1994

EØS/EU og helsesektoren : om rettslige konsekvenser av EU-tilknytning for helsesektoren i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:10) IK-2468

Spesialisthelsetjenester i indremedisin og kirurgi : Del 1 : Forslag om organisering av oppgavefordeling, undersøkelser, behandling og etterbehandling.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:9) IK-2467

Laboratoriemedisin i Norge : behovsanalyse med spesiell vurdering av legerekrutteringen til fagområdene
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:8) IK-2466

Plutselig og uventet død hos diabetikere under 40 år : en landsomfattende undersøkelse i 10 års perioden 1981-1990
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:7) IK-2465

Organisering av gastroenterologisk cancerkirurgi i Norge.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:6) IK-2463

Selvmordsforebyggende arbeid : Bærumsmodellen.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:4) IK-2456

Pasientjournalen : innhold, gruppering og arkivering av pasientdokumentasjon i somatiske sykehus.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:3) IK-2451

Tannhelse og behandlingsbehov hos fengselsinnsatte : en undersøkelse i 4 norske fengsler.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:2) IK-2446

Organiseringen av neonatal kirurgi.
(Statens helsetilsyns utredningsserie 1994:1) IK-2445

Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994–2001

Helsedirektoratet har ansvaret for innholdet i utredningsserien. Spørsmål om innholdet i disse må rettes til .  Ingen av disse publikasjonene finnes lenger i trykt utgave fra Statens helsetilsyn.

Mange av utgivelsene er erstattet av direktoratets nyere publikasjoner, se lenker under hver utgivelse.

2001

Distriktspsykiatriske sentre - organisering og arbeidsformer
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2001:1) IK-2738.  Se også Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

2000

Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:5) IK-2723. Se også IK-20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring. Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse HOD, Forebygging og behandling av kjønnslemlestelse Helsedirektoratet.

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:4) IK-2716

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:3) IK-2715

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:2) IK-2710 
 
Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:1) IK-2708 Erstattet av IS-1879 Helsekrav for arbeidstakere på petroleumsfeltet. Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs  Se Helse og hygien offshore. Statsforvalteren i Rogaland

1999

Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1999:2) IK-2700 Erstattet av Dokumentasjon i helsestasjons-og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet

Tenner for livet : helsefremmende og forebyggende arbeid.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1999:1) IK-2659.

1998

Behandling av ryggmargsskadde i Norge.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:4) IK-2620

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:3) IK-2619. Se Miljø og helse - Helsedirektoratet 

Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:2) IK-2617. Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje helsestasjons og skolehelsetjenesten.

Veileder i habilitering av barn og unge.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1998:1) IK-2614. Se også Prioriteringsveileder Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten og Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet.

1997

Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1997:2) IK-2562. Erstattet  - se Førerkort fra Helsedirektoratet.

Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler i helsevesenet.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1997:1) IK-2568 "Denne har ikke status som nasjonal faglig retningslinje, og blir ikke revidert av Helsedirektoratet. Det foreligger heller ingen planer i Helsedirektoratet om å revidere eller utgi dokumentet i et annet format. Dokumentet kan imidlertid likevel være til nytte ved utarbeidelse av lokale prosedyrer og risikovurderinger" Helsedirektoratet e-post 10.10.2017. Se Legemiddelbruk Helsedirektoratet

1996

Opplæringshefte ICD 10 / utg. av Statens helsetilsyn. - [rev.utg.1998]
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:5) IK-2549
Rev. utg. kom i 1998, den gamle utgaven hadde ved en feil IK-2531. For oppdatert informasjon om ICD-10 se Kodeverket ICD-10 fra Direktoratet for e-helse

Veileder i rehabilitering av slagrammede.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:4) IK-2542. Erstattet av Nasjonal retningslinje hjerneslag 

Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og andre nødetater.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:2) IK-2531

Retningslinjer for GMP (god tilvirkningspraksis) i blodbanker.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1996:1). IK-2527.Erstattet av  I-1/2007 22.2.2007 Om blodforskriften - med endringer fra 1. januar 2007. Se også  Blodgivning og transfusjonsmedisin Helsedirektoratet.

1995

Retningslinjer for håndtering av cytostatika utenfor sykehus.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:8)

Vondt i ryggen : hva er det? hva gjør vi? : et konsensusarbeid om rygglidelser.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:7) IK-2508

Norsk vassforsyning - fylkesleganes tilsyn med kommunane : Tilsyn med vassforsyning etter internkontrollproblematikken : Ei kartlegging av 1400 godkjenningspliktige vassverk.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:6) IK-2477

Veileder i svangerskapsomsorg for kommunehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:5) IK-2492 Se Nasjonal faglig retningslinje svangerskapsomsorgen Helsedirektoratet.

Inneklima : en veileder for kommunehelsetjenesten.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie ; 1995:4) IK-2489. Se Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer fra FHI.

Gruppearbeid : metoder og muligheter : noen tanker og ideer om hvordan drive gruppe innen primærhelsetjenestens virksomhet.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:3) IK-2484

Behandling av saker om tillatelse til bruk av avløpsslam.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:2) IK-2481. Se Revidering av forskriften om gjødselvarer mv. av organisk opphav Mattilsynet.

Sped- og småbarnsernæring.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1995:1) IK-2475 Se Nasjonal faglig retningslinje spedbarnsernæring

1994

Kvalitetsutvikling i helsetjenesten : analyse - tiltak - evaluering.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994:3) IK-2464

Målemetoder for inneklimaparametre.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994:2) IK-2462

Godkjenning som lege i Norge : om vilkårene for norsk godkjenning av leger utdannet i andre land.
(Statens helsetilsyns veiledningsserie 1994:1) IK-2447

Statens helsetilsyns skriftserie 1994–2001

Helsedirektoratet har ansvaret for innholdet i utredningsserien. Spørsmål om innholdet i disse må rettes til .  Ingen av disse publikasjonene finnes lenger i trykt utgave fra Statens helsetilsyn.

Mange av utgivelsene er erstattet av direktoratets nyere publikasjoner, se lenker under hver utgivelse.

Handlingsplan mot selvmord : sluttrapport.
(Statens helsetilsyns skriftserie 2000:3) IK-2720. Helsedirektoratet Selvskading og selvmord

Nasjonalt geriatriprogram : erfaringer fra 5 års statlig geriatrisatsning 1994-99 
(Statens helsetilsyns skriftserie 2000:2) IK-2699

Du bestemmer : [en annerledes helseveiledning]
(Statens helsetilsyns skriftserie 2000:1) IK-2702
(Norsk oversettelse av: Du bestämmer : en annorlunda hälsovägledning / Elisabeth Arborelius. - Linköping: Hälsouniversitetet, 1988)

The Bærum model 1984-1994
(Statens helsetilsyns skriftserie 1998:1) IK-2624

Retningslinjer for transfusjonstjenesten i Norge
(Statens helsetilsyns skriftserie 1997:1) IK-2590. Se Blodgivning og transfusjonsmedisin Helsedirektoratet.

The National Plan for Suicide Prevention 1994 - 1998
(Statens helsetilsyns skriftserie 1996:2) IK-2539 Se Selvskading og selvmord veiledende materiell

Bærumsmodellen
(Statens helsetilsyns skriftserie 1996:1) IK-2524

Handlingsplan mot selvmord 1994 - 1998 : prosjektplan og handlingsplan
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:4) Se Selvskading og selvmord veiledende materiell

Støtte til egen mestring : en veileder om organisering av sosial støtte i lokalsamfunnet, basert på erfaringer fra samabeidsprosjektet Sorg og omsorg
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:3) IK-2507

Rapport om den fylkeskommunale habiliteringstjenesten : 3 år etter HVPU
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:2) IK-2502

Sykepleiertjenester i kommunene
(Statens helsetilsyns skriftserie 1995:1) IK-2498

Helsefremmende tiltak i kommunene - en kvalitativ undersøkelse om tverrsektorielt samarbeid
(Statens helsetilsyns skriftserie 1994:2) IK-2471 
(Forkortet og omarbeidet utgave av "Det er håpløst, og vi gir oss ikke!")

Tilsynsmelding 1992
(Statens helsetilsyns skriftserie 1994:1)

Andre publikasjoner utgitt av Statens helsetilsyn før 2004

Helsedirektoratet har ansvar for innholdet i mange av disse publikasjonene, og spørsmål om disse sendes til  ..

Ammeundersøkelsen år 2000: Mor, barn og materutiner ved norske fødeenheter i perspektiv 1973-2000 Statens helsetilsyn - september 2003. Rapport fra undersøkelse gjort med støtte fra Helsetilsynet, mai 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Februar 2003  IK-2766

Utredning om drift og organisering av Morsmelkbanker (pdf) Statens helsetilsyn - 2002. IK-2760

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000. IK-2758. Statens helsetilsyn -  2001

Nasjonal plan for nyfødtmedisin Rapport og anbefalinger fra et utvalg oppnevnt av Statens helsetilsyn på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2001.  u.nr. november 2001.  Se også  Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419.

Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet IK-2755. Statens helsetilsyn - 2001. Erstattet av Nasjonal veileder vanedannende legemidler 

Spørreundersøkelse om ansettelse av utenlandske leger IK-2753. Statens helsetilsyn - 2001

Kartlegging av kompetanseheving i somatiske sykehus. IK-2745 Statens helsetilsyn - 2001. Ikke publisert elektronisk.

Program for faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. Rapport til Sosial- og helsedepartementet. IK-2744. Statens helsetilsyn 2001 Se Nasjonale faglige retningslinjer.

Sengekapasitet og kapasitetsutnyttelse ved somatiske sykehus i Norge IK-2742. Statens helsetilsyn - 2001

Antibiotika i sykehus. IK-2737. Statens helsetilsyn - 2001. Erstattet av Nasjonal faglig retningslinje antibiotika i sykehus Helsedirektoratet 

Sykestuefunksjonen. Primærhelsetjenesten - Spesialisthelsetjenesten - The Missing Link? Statens helsetilsyn - 2001

Kapasitet og ventetid for strålebehandling i Norge i 1999.  Statens helsetilsyn - 2000

Antibiotika i allmennpraksis.  IK-2693 Statens helsetilsyn - 2000 Erstattet senest av Nasjonal faglig retningslinje antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet

Korridorpasienter i norske sykehus, 1999. Fremdeles regelen, eller unntaket? Statens helsetilsyn 1999

Legkvinnekonferanse om fødsels- og barselomsorgen IK-2691 Statens helsetilsyn 1999

The use of dental filling materials in Norway IK-2675 Statens helsetilsyn 1999 See also: National Clinical Guideline for the Use of Dental Filling Materials, Directorate for Health and Social Affairs 2003.

Kartlegging av kapasitets- og driftsforhold ved intensivavdelingene Gjennomgang av landets sykehus - Delrapport 2.  Statens helsetilsyn 1999.

Krav til forsvarlig virksomhet i sykehus : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv. IK-2609. Statens helsetilsyn, 1999.

Krav om forsvarlig virksomhet i tannhelsetjenesten : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv. IK-2608. Statens helsetilsyn, 1998.

Krav til forsvarlig virksomhet i primærhelsetjenesten : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv. IK-2610. Statens helsetilsyn, 1998.

Det psykiske helsevern : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv. IK-2507. Statens helsetilsyn, 1998.

Krav til forsvarlig virksomhet i sykehus : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv Statens helsetilsyn  1998.

Amming av barn med spesielle behov – en veileder for helsepersonell. Av Anna-Pia Häggkvist IK-2597 Statens helsetilsyn 1998

Kartlegging av korridorpasienter og beleggsprosent ved indremedisinske, kirurgiske- og ortopediske avdelinger Gjennomgang av landets sykehus - Delrapport 1. Statens helsetilsyn 1998

Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet IK-2552. Statens helsetilsyn 1997. Se også Basale smittevernrutiner i helsetjenesten. i Smittevernboka Veileder i smittevern FHI.

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten : rapport og evaluering for 1995. IK-2535. Statens helsetilsyn 1996

Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner
IK-2532. Statens helsetilsyn 1996. Erstattet av  Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15/2006 fra Folkehelseinstituttet. Som fagbok vil IK-2532 fremdeles kunne være til nytte fordi den inneholder mange praktiske råd om gjennomføring av ulike smitteverntiltak, men all omtale og forklaring av innholdet og kravene i forskrifta vil ikke lenger vere gyldig. Se også Veileder i smittevern (Smittevernveilederen) FHI.

Smittevernloven Veileder - Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner
IK-2556. Statens helsetilsyn 1996. Se og Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15) FHI

Smittevernloven - Melding og varsling av smittsomme sykdommer IK-09/1995. Se og Varsling om smittsomme sykdommer og andre smittevernsituasjoner i Veileder i smittevern (Smittevernveilederen) FHI.

Smittevernloven, veileder - En generell innføring IK-08/1995. Se og Lovverk og smittevern i Veileder i Smittevern (Smittevernveilederen) FHI.

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. IK-2482. Statens helsetilsyn 1995 

Krav om forsvarlig virksomhet i somatiske sykehjem : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv Statens helsetilsyn 1995.

Krav om forsvarlig virksomhet i somatiske sykehjem : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv Statens helsetilsyn, 1994.

Krav om forsvarlig virksomhet i sykehus : samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv Statens helsetilsyn  1994.