Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viser til brev av 8. juli 2004 med vedlagt forprosjektrapport.

Som forvaltningsorgan ser Helsetilsynet positivt på at det etableres standarder og ordninger som letter samhandling og som utnytter statens stordriftsmuligheter. At det etableres et sentralt organ (sekretariat) som har samordning som oppgave vil kunne gi en ny giv på dette område. Generelle kravspesifikasjoner, normer og standarder er viktige forutsetninger for at små etater med begrenset kompetanse og ressurser skal kunne møte markedet som kompetente bestillere, og ivareta hensynet til elektronisk samhandling i forvaltningen.

Som tilsynsorgan støtter vi alle bestrebelser på å oppnå bedre grunnlagsdata på vårt område, og ser samordning av begreper og etablering av metadatastrukturer som en naturlig statlig oppgave.

For øvrig har Helsetilsynet ingen merknader til rapporten.

Med hilsen


Helge Høifødt e.f.
fung. avdelingsdirektør
Finn Pedersen
underdirektør

 

Saksbehandler: Finn Pedersen