Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev av 3. februar 2004.

Det foreslås endringer i forskriften for å legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom rekvirent /sykehus og apotek for rekvirering av legemidler.

Ifølge høringsutkastet kan kravene til sikkerhet ivaretas like godt eller bedre ved hjelp av teknologien, forutsatt bl.a. at kravene til sikkerhet og konf densialitet overholdes. Forslaget til endringer skal fjerne de juridiske hindringene og legge til rette for elektronisk overføring av resepter mellom forskriver og apotek, men forslaget inneholder ikke teknologiske løsninger for denne kommunikasjonen.

Statens helsetilsyn ser forslaget til forskriftsendringen som et ledd i en nødvendig opprydding i regelverket for å oppnå at elektronisk kommunikasjon så langt som mulig likestilles med papirbasert kommunikasjon. Etter vår vurdering er kravet til sikkerhet og konfidensialitet formulert på tilfredsstillende måte i forskriftsutkastet.

Trolig vil reseptforfalskning av elektroniske resepter bli vanskeligere enn med papirbaserte resepter. Slik sett burde også elektronisk rekvirering av legemidler i reseptgruppe A kunne omfattes av ordningen, noe direktoratet foreslår gjennomført når de elektroniske løsninger knyttet til kontroll med rekvireringsrett m.m. er tilfredsstillende utviklet.

Helsetilsynet ser ikke at forskriftsendringen vil påvire den mulighet vi som tilsynsmyndighet har til innhenting av reseptdata i forbindelse med forskrivningssaker.


Statens helsetilsyn har således ikke innvendinger til forskriftsutkastet.

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Liv Rygh
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Liv H. Rygh