Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å ta inn bestemmelser om læringsmiljø i folkehøyskoleloven og mener dette vil styrke muligheten for å sikre et godt læringsmiljø for denne gruppen elever. Dette spesielt ved at virksomhetenes ansvar for å sikre et godt læringsmiljø tydeliggjøres og styrkes.

Helsetilsynet vil understreke at mange av kravene til læringsmiljø ikke er nye og er regulert gjennom kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om miljørettet helsevern. Med de nye bestemmelsene i folkehøyskoleloven vil det i praksis være Arbeidstilsynet som i hovedsak fører tilsyn med at folkehøyskoler har et helsemessig forsvarlig miljø. Kommunen vil fortsatt ha et tilsynsansvar med alle faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, og bruke de virkemidlene de besitter for å påse at virksomhetene er helsemessige forsvarlige, jf. kommunehelsetjenestelovens § 4a-2. I forhold til folkehøyskoler kan dette være aktuelt enten ved at det er helsemessige forhold ved skolen som ikke fanges opp av de nye bestemmelsene, eller at det er andre forhold, for eksempel akutte situasjoner, som gjør det nødvendig eller hensiktsmessig at det er kommunen som iverksetter tiltak. Helsetilsynet mener at forholdet mellom kommunehelsetjenesteloven og folkehøyskoleloven bør omtales i Ot.prp. om endring i lov om fagskoleutdanning og i ev. merknader og veiledning til loven.

Når det gjelder en vurdering av hva som er forsvarlig inneklima, gode lyd- og lysforhold og lignende bestemmelser bør dette harmoniseres med de kravene som nå gjelder for skoler og barnehager, jf. forskift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler samt veileder til denne forskriften. På bakgrunn av dette anbefaler vi at det henvises til disse bestemmelsene.

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Arne Marius Fosse
underdirektør

 

Saksbehandler: Arne Marius Fosse