Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b oppstiller krav om at regionale helseforetak og sykehus skal utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap.  Krav til innholdet i slike beredskapsplaner fremgår av forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.  

Sosial- og helsedirektoratet gjennomførte i oktober 2003 en nasjonal kartlegging av status for arbeidet med planer for helsemessig og sosial beredskap i kommunene, helseforetakene og de regionale helseforetakene. Alle de fem regionale helse-foretakene deltok i kartleggingen. Av totalt 35 helseforetak deltok 29. Rapporten er tilgjengelig på Sosial- og helsedirektoratets hjemmesider.

Kartleggingen viste at flere helseforetak ikke har ferdigstilt sine planer for helsemessig og sosial beredskap. Blant de foretak som hadde ferdigstilt slike planer fant man videre betydelige mangler ift. de krav som oppstilles i nevnte lover og forskrift. Helsetilsynet har på denne bakgrunn funnet det nødvendig å iverksette en tilsyns-messig oppfølging overfor de regionale helseforetakene og helseforetakene med henblikk på å sikre at spesialisthelsetjenesten har ferdigstilt, godkjent og implementert planer for helsemessig og sosial beredskap i samsvar med gjeldende myndighetskrav.  

I det følgende er det referert til kartleggingsundersøkelsens funn hva angår helse-foretak og regionale helseforetak. Funnene er relatert til aktuelle bestemmelser i lovgivningen:

(Merknad: Idet man i oppsummeringen av kartleggingsundersøkelsen konsekvent har benyttet prosentandeler isf. antall helseforetak, er det i tillegg til antall foretak også oppgitt prosentandeler i parentes)

Krav om å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap:

Av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b følger det at:

Det regionale helseforetaket skal utarbeide beredskapsplan etter lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap for institusjoner og tjenester som det regionale helseforetaket skal sørge for, jf. § 2-1a i denne lov.

Av lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 første og annet ledd følger det videre:

Kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og staten plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som etter lov eller avtale tilbys av private virksomheter som en del av de respektive tjenester. Det skal også i nødvendig utstrekning utarbeides delplaner for aktuelle institusjoner og tjenesteområder.

Sykehus som omfattes av § 1-3 første ledd bokstavene a og b, og virksomheter nevnt i bokstavene d og e, plikter å utarbeide beredskapsplan for virksomheten.

Kartleggingsundersøkelsen viste:

 • Alle de 5 regionale helseforetakene opplyser at de har utarbeidet planer for helsemessig og sosial beredskap.
 • 16 helseforetak (55 %) opplyser at de har påbegynt, men ikke fullført arbeidet med å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap.
 • 1 helseforetak (3 %) opplyser at det ikke har påbegynt arbeidet med å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap.

Krav til rutiner for evaluering og oppdatering av planer for helsemessig og sosial beredskap 

Av § 2 første ledd i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. følger det at:

Fylkesting og kommunestyre skal sørge for fastsettelse og oppdatering av beredskapsplanen. For virksomheter som ikke er fylkeskommunale eller kommunale, skal ansvarlig leder sørge for slik fastsettelse og oppdatering.

Kartleggingsundersøkelsen viste:

 • 6 av 12 helseforetak (50 %) som har utarbeidet planer for helsemessig og sosial beredskap, opplyser at det ikke fremgår av planverket hvilke rutiner som gjelder for evaluering og oppdatering av foretakenes beredskapsplaner.  

Krav om å gjennomføre ROS-analyser og dokumentere forutsetningene for disse

Av § 3 i Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. følger det bl.a. at:

Virksomheten skal gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skaffe oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. (..)
Forutsetningene risiko- og sårbarhetsanalysen bygger på skal dokumenteres.
 
Kartleggingsundersøkelsen viste:

 • 1 av 5 regionale helseforetak (20 %) opplyser at deres planer for helsemessig og sosial beredskap ikke er basert på ROS-analyser. 
 • 3 av 12 helseforetak (25 %) som har utarbeidet planer for helsemessig og sosial beredskap, oppgir at deres planer for helsemessig og sosial beredskap ikke er basert på ROS-analyser. 
 • 3 av 4 regionale helseforetak (75 %) som har utarbeidet ROS-analyser, oppgir at forutsetningene for ROS-analysene ikke kan dokumenteres.
 • 5 av 18 helseforetak (28 %) som har utarbeidet ROS-analyser, oppgir enten at forutsetningene for ROS-analysene ikke kan dokumenteres eller så har de ikke svart på dette spørsmålet.
   

Krav om at beredskapsplanen skal omfatte informasjonstiltak

Av § 5 annet ledd i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. følger det at:

Beredskapsplanen skal også omfatte informasjonstiltak.

Kartleggingsundersøkelsen viste:

 • 1 av 5 regionale helseforetak oppgir at de ikke har utformet en informasjonsplan for ulykker/katastrofer.
 • 2 av 12 helseforetak oppgir at de ikke har utformet en informasjonsplan for ulykker/katastrofer.

Krav om at beredskapsplanene skal inneholde tiltak for sikre tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler

Av § 8 i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. følger det at:

Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler.

Kartleggingsundersøkelsen viste:

 • 1 av 5 regionale helseforetak (20 %) oppgir at deres planverk ikke inneholder tiltak ved svikt i helsemateriellforsyningen.
 • 6 av 15 helseforetak (42 %) som har påbegynt planarbeidet og 4 av 15 helseforetak (30 %) som har ferdigstilt planene oppgir at de ikke har beredskapsplaner som inneholder tiltak ved svikt i helsemateriellforsyningen.
 • 2 av 5 regionale helseforetak (40 %) oppgir at deres planverk ikke inneholder tiltak ved svikt i legemiddelforsyningen.
 • 5 av 15 helseforetak (33 %) som har påbegynt planarbeidet og   3 av 15 helseforetak (27 %) som har ferdigstilt planene oppgir at de ikke har beredskapsplaner som inneholder tiltak ved svikt i legemiddelforsyningen.
 • 12 av 15 (80 %) helseforetak som har på begynt planarbeidet og 9 av 12 (75 %) som har fullført planarbeidet opplyser at de ikke har gjennomført ROS-analyser for svikt i legemiddel- og helsemateriellforsyningen.

Krav om samordning av planer for helsemessig og sosial beredskap  

Av § 2-1 b i spesialisthelsetjenesteloven følger det at:

Beredskapsplanen skal samordnes med kommunenes, fylkeskommunenes og de andre regionale helseforetakenes beredskapsplaner.

Kartleggingsundersøkelsen viste:

 • 4 av 5 regionale helseforetak (80 %) oppgir at de ikke har samordnet sine planer med kommunenes beredskaps-planer.
 • 2 av 5 regionale helseforetak (40 %) oppgir at de ikke har samordnet sine planer med helseforetakene
 • 9 av 15 helseforetak (60 %) som har påbegynt planarbeidet, og 8 av 12 helseforetak (67 %) som har ferdigstilt planene oppgir at de ikke samordnet sine planer med kommunenes beredskapsplaner.
 • 2 av 12 helseforetak (17 %) som har ferdigstilt planene oppgir at de ikke har vært i dialog med det regionale helseforetaket ved utforming av egne planer for helsemessig og sosial beredskap.

Tilsynsmyndighetenes oppfølging

Fristen for å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap var i hht. § 1 i forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, 1. juli 2003.

Kartleggingsundersøkelsen viser at i alt 17 helseforetak pr. oktober 2003 ikke hadde ferdigstilt sine planer for helsemessig og sosial beredskap. Videre at det foreligger betydelige mangler i de beredskapsplaner som er ferdigstilt og/eller påbegynt.

Statens helsetilsyn finner at dette ikke er akseptabelt, og vil derfor iverksette en tilsynsmessig oppfølging av nevnte forhold.

Statens helsetilsyn anmoder med dette om at de regionale helseforetakene og helseforetakene snarest, og senest innen 1. mai 2004 redegjør for hvorvidt de har ferdigstilt planer for helsemessig og sosial beredskap i tråd med gjeldende regelverk. Helsetilsynet vil her understreke at henvisninger til planverket alene ikke anses som en tilstrekkelig. 

Videre at man redegjør for om planene er endelig godkjent, samt gir en beskrivelse av hvordan planene er, eller er tenkt implementert i virksomhetene. For de foretak der slik implementering ikke er gjennomført, vil vi be om at man redegjør for tidsperspektivet for slik implementering.

Helsetilsynet ber om at helseforetakene sender sine redegjørelser til Helsetilsynet i det respektive fylket.  De regionale helseforetakene sender sine redegjørelser til  kontaktfylkeslegen.

Dersom Helsetilsynet i fylket finner at foretakene innen tidsfristen ikke har oppfylt plikten til å utarbeide planer for helsemessig og sosial beredskap, vil det bli vurdert om saken skal oversendes Statens helsetilsyn for vurdering av varsel om pålegg etter spesialisthelsetjenesteloven §§ 7-1 og 7-2.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Helsetilsynet i det respektive fylket.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
helsedirektør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Saksbehandler: Bjørn Jamtli

Kopi:
Helsedepartementet ved eierskapsavdelingen
Sosialdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Saksbehandler: Bjørn Jamtli