Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Våren 2003 kartla Statens helsetilsyn som overordnet tilsynsmyndighet med helsetjenesten, ved hjelp av Norsk Gallup TNS hvorvidt kommunene hadde smittevernplan, beredskapsplan og smittevernlegefunksjon.

Statens helsetilsyn følger med dette tilsynet opp de kommuner som ikke har bekreftet at de har en smittevernplan.


Det fremgår av § 6-3 annet ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at tilsynsmyndigheten kan "kreve opplysning om helsetjenesten og dens pasienter som er påkrevet for oversikt, kontroll og tilsyn".

Helsetilsynet i Østfold fulgte opp kartleggingen og manglende svar fra enkelte kommuner høsten 2003 og våren 2004.

Statens helsetilsyn har videre ved brev av 16. februar 2004 meddelt landets kommuner at hvis ikke kommunene overfor helsetilsynet i fylkene innen 21. april kan bekrefte at de har administrativt og/eller politisk godkjente smittevernplaner, vil saken bli oversendt Statens helsetilsyn for varsel om pålegg.

Halden kommune har ikke overfor Helsetilsynet i Østfold bekreftet at de har en smittevernplan.

Det følger av smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. § 7-2 annet ledd bokstav a at kommunene skal ha en plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer der også beredskapstiltak for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer inngår. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 trådte i kraft 1. januar 1995. Videre følger av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa at beredskapstiltakene i kommunenes smittevernplan skal omfatte tiltak ved pandemisk influensa. Dette er av særlig viktighet i kommuner med høyt folketall, og Helsetilsynet forventer derfor at Halden kommune har planer som inkluderer beredskap for å håndtere en influensapandemi.

Forberedelser i form av planlegging for å forebygge og motvirke overføring av smittsomme sykdommer er viktig for samfunnet. Planene er et vesentlig element for å redusere risikoen for at mange mennesker får store lidelser, varige helseskader eller dør av smittsom sykdom. Mangel på en smittevernplan med hensiktsmessige beredskapstiltak og tiltak ved pandemier for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer, innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkning og pasienter.

Det fremgår av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at: "Hvis virksomhet innen helsetjenesten i kommunen drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene".

Helsetilsynet varsler at vi i med medhold av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 vil pålegge Halden kommune innen 1. september 2004 å utarbeide kommunal smittevernplan med beredskapstiltak og tiltak ved pandemier i henhold til smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. 7-2 annet ledd bokstav a.

Hvis Halden kommune likevel bekrefter at kommunen har en politisk eller administrativt godkjent smittevernplan med beredskapstiltak og tiltak ved pandemier, eller vil ha utarbeidet en slik plan innen 1. september 2004, vil vedtak om pålegg ikke bli fattet.

En slik bekreftelse må være Statens helsetilsyn i hende innen torsdag 17 juni, hvis ikke vil pålegg bli gitt. Det anmodes om at kopi av kommunens svar sendes Helsetilsynet i Østfold.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
helsedirektør
Anne Wyller Shetelig
avdelingsdirektør

 

Gjenpart: Helsetilsynet i Østfold

Saksbehandler: Pål Børresen