Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vedlagt brev til de regionale helseforetakene og helseforetakene vedrørende Helsetilsynets oppfølging av manglende planer for helsemessig og sosial beredskap i spesialisthelsetjenesten. Den tilsynsmessige oppfølgingen tar utgangs-punkt i Sosial- og helsedirektoratets kartleggingsundersøkelse fra 2003. Kartleggingen ble gjennomført anonymisert, noe som innebærer at undersøkelsen ikke gir svar på hvilke foretak som på angjeldende tidspunkt ikke hadde ferdigstilt sine beredskaps-planer. Dette gjør det nødvendig for Helsetilsynet å be om en redegjørelse fra samtlige helseforetak/regionale helseforetak.

Som det følger av nevnte brev til helseforetakene har vi anmodet helseforetakene om snarest, og senest innen 1. mai 2004, å redegjøre for hvorvidt de har ferdigstilt sine planer for helsemessig og sosial beredskap i tråd med gjeldende regelverk. 
Videre er det bedt om at man redegjør for om planene er endelig godkjent og hvordan disse er implementert.

Det er stilt krav om at foretakene gir sine redegjørelser til Helsetilsynet i fylkene innen 1. mai 2004. Statens helsetilsyn ber med dette om at Helsetilsynet i fylkene innen 1. juni 2004 rapporterer videre til Statens helsetilsyn om status for de enkelte foretak/ regionale helseforetak.
 
Vi anmoder om at rapporteringen tar utgangspunkt i de funnene som det er referert til i Sosial- og helsedirektoratets kartlegging. Videre at Helsetilsynet i fylkene gir sin vurdering av behovet for videre oppfølging av de foretak som ikke har ferdigstilt og implementert sine planer.

Med hilsen

Lars Hanssen
helsedirektør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Saksbehandler: Bjørn Jamtli