Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I tilknytning til sin behandling av søknader om norsk autorisasjon som helsepersonell blir Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ved gjentatte tilfeller gjort kjent med at søkeren har arbeidet i stilling i helsevesenet uten autorisasjon eller lisens. Statens autorisasjonskontor vil i slike saker rutinemessig informere Helsetilsynet i det aktuelle fylket om forholdet.

Helsetilsynet vil understreke at det er arbeidsgivers ansvar å sikre at helsepersonell som ansettes eller leies inn, har nødvendige kvalifikasjoner for stillingen, herunder gyldig norsk autorisasjon eller lisens.

Hva angår tilsynsmyndighetenes oppfølging av de meldinger som mottas om helse-personell som arbeider i helsetjenesten uten gyldig norsk autorisasjon eller lisens, forutsettes det at Helsetilsynet i fylkene på vanlig måte følger opp slike meldinger. I den grad det opptrer gjentatte tilfeller ved en og samme virksomhet, forutsettes det videre at Helsetilsynet i fylkene vurderer å opprette egen tilsynssak mot virksomheten.

Med hilsen

Aud Nordal e.f.
fagsjef
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Kopi:
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf.: 21 52 99 39