Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vårt brev av 4. juni 1994 og det som der fremgår. I vårt brev fremgår blant annet at Torsken kommune verken ved Helsetilsynets kartlegging våren 2003, Helsetilsynet i Troms oppfølgning høsten 2003 og våren 2004, eller etter vårt brev av 16. februar 2004 til landets kommuner, har svart og bekreftet at kommunen har smittevernplan.

Det fremgår av § 6-3 annet ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at Statens helsetilsyn eller den det gir myndighet kan "kreve opplysning om helsetjenesten og dens pasienter som er påkrevet for oversikt, kontroll og tilsyn".

Fordi kommunen ikke har svart og bekreftet at den har en smittevernplan ved disse henvendelsene, varslet Statens helsetilsyn i brevet av 4. juni 2004 at vi ville pålegge Torsken kommune å utarbeide kommunal smittevernplan med beredskapstiltak innen 1. september 2004 i henhold til smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. 7-2 annet ledd bokstav a. Og at pålegg ville bli fattet hvis ikke Torsken kommune innen 17. juni 2004 bekreftet at den hadde en politisk eller administrativt godkjent smittevernplan med beredskapstiltak eller vil ha utarbeidet en slik plan innen 1. september 2004.

Statens helsetilsyn har dags dato ikke mottatt svar fra Torsken kommune.

Det følger av smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. § 7-2 annet ledd bokstav at kommunene skal ha en plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer der også beredskapstiltak for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer inngår.

Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 trådte i kraft 1. januar 1995.

Forberedelser i form av planlegging for å forebygge og motvirke overføring av smittsomme sykdommer er viktig for samfunnet. Kommunale smittevernplaner er et vesentlig element for å redusere risikoen for at mange mennesker far store lidelser, varige helseskader eller dør av smittsom sykdom.

Mangel på en smittevernplan for Torsken kommune med hensiktsmessige beredskapstiltak for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer, innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkning og pasienter.

Det fremgår av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at "Hvis virksomhet innen helsetjenesten i kommunen drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene".

Under henvisning til ovenstående pålegger vi Torsken kommune innen 1. september 2004 å utarbeide kommunal smittevernplan med beredskapstiltak i henhold til smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. 7-2 annet ledd bokstav a. Pålegget gis i medhold av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982.

Vi ber om å få bekreftet at Torsken kommune har utarbeidet og vedtatt (administrativt/politisk) en smittevernplan med beredskapstiltak for kommunen i henhold til smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. 7-2 annet ledd bokstav a innen 10. september 2004. Det anmodes om at kopi av kommunens svar sendes Helsetilsynet i Troms.

Dette vedtak om pålegg om utarbeidelse av smittevernplan kan påklages til Helsedepartementet. Klagen fremsettes for Statens Helsetilsyn. Klagefristen er 3 uker fra mottagelsen av dette brev.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
helsedirektør
Pål Børresen
seniorrådgiver

 

Kopi: Helsetilsynet i Troms
Helsedepartementet
Kommunenes sentralforbund

Saksbehandler: Pål Børresen, tlf.: 21 52 99 67