Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet av 30.06.04 vedrørende refusjonsordning for polikliniske takster innen rusfeltet ledsaget notat datert 14.06.04 fra SINTEF Helse med tittelen ”Refusjonsordning for poliklinisk virksomhet innen rusfeltet”.

Generell kommentarer:

Statens helsetilsyn slutter seg til synspunktet om at en godkjenningsordning for ruspoliklinikker i minst mulig grad bør avvike fra gjeldende godkjenningsordning for poliklinikker innen psykisk helse for å unngå utilsiktete vridningseffekter. I tillegg vil vi bemerke at likhet i godkjenningsordninger kan bidra til organisatorisk og kompetansemessig sammenfall som vil kunne være hensiktsmessig i lys av Rusreformens intensjon om å integrere behandling av rusmisbrukere i spesialisthelsetjenesten. 

Helsetilsynet gir også sin tilslutning til vurderingen av at takstsystemet for poliklinikker innen psykisk helsevern for voksne og for poliklinisk aktivitet innen rusbehandling i utgangspunktet bør være det samme. Helsetilsynet synes det er hensiktsmessig med likhet i finansieringssystemet da Rusreformen tar til orde for en organisatorisk samordning av rusbehandling med øvrig poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern. Rusreformen understreker at det ofte er en sammenheng mellom psykiske sykdommer og rusmiddelmisbruk og derfor kan det være gode grunner for en samordnet og integrert behandling. Vi har ingen bemerkninger til inndelingen i årsverkstakst og aktivitetstakster.

Rusmiddelmisbrukere kan ha et vekslende behov for intramural tjenesteyting og poliklinisk oppfølging. Behovene kan endre seg rask og Helsetilsynet vil understreke det vil kunne være hensiktsmessig med et takstsystem som medvirker til smidige overganger fra intramural behandling til poliklinisk innsats. Erfaringer kan peke i retning av at brukerne kan tenkes å ha nytte av intramural behandling og samtidig poliklinisk kontakt.

Spesielle kommentarer:

Statens helsetilsyn anser det som hensiktsmessig at det er beskrevet aktivitetstakst knyttet til oppfølgingssamtale per telefon – jf side 3 i notatet fra SINTEF Helse. Vi har erfaring for at oppfølging av pasienter som er innrullert i et poliklinisk behandlingsopplegg i en viss utstrekning skjer via telefon. Dette kan ofte være en ressursmessig gunstig tilnærming for de involverte ved at kontakten/oppfølingen/iverksetting av tiltak kan skje raskt uten fysisk oppmøte på en poliklinikk. Det synes rimelig at denne typen poliklinisk aktivitet kompenseres økonomisk. 

På side 4 i det aktuelle notatet under overskriften ”A) Takstutforming – er de dekkende for poliklinisk aktivitet inne rusbehandling?” fremkommer det vurdering av takstbruk knyttet til pasienters rett til å få vurdert sin helsetilstand jf Pasientrettighetsloven. Det er i 3. avsnitt beskrevet at denne typen aktiviteter medfører mye arbeid og det er ikke alltid med direkte pasientkontakt. Statens helsetilsyn vil understreke at faglig forsvarlige vurderinger knyttet til en persons helsetilstand forutsetter at helsepersonellet har inngående kjennskap til individet. Personlig undersøkelse av pasienter er i de aller fleste tilfeller helt avgjørende for å kunne gi en faglig forsvarlig vurdering av et individs helsetilstand. Helsetilsynet er av den oppfatning at hovedtakst 1 (inntak og førstegangskonsultasjon) bare bør anvendes dersom pasienten er tilstede. Det vises i denne sammenhengen også til vurderingen fra SINTEF Helse i siste avsnitt side 4.

Helsetilsynet er enig i SINTEFs synspunkter og konklusjon når det gjelder egenandeler. Vi understreker at dette forutsetter tett samhandling med kommunale sosialtjenester for å sikre at manglende betalingsevne ikke blir et hinder for å tilby nødvendig helsehjelp til rusmisbrukere. 

Under punket som omhandler godkjenningsordning for poliklinikker innen rusfeltet er det omtalt positive erfaringer fra godkjenningsordning for psykiatriske ungdomsteam (PUT) bl a basert på krav til personellsammensetting – jf 2. avsnitt side 6 i notatet fra SINTEF Helse. Statens helsetilsyn vil med bl a utgangspunkt i tilsynserfaringer påpeke sammenhengen mellom faglig forsvarlig tjenesteyting og tilgang på kompetent personell. Helse- og sosialpersonell med oppdatert kompetanse er helt avgjørende for å sikre brukerne forsvarlige tjenester. Statens helsetilsyn vil derfor gi sin tilslutning til å etablere en godkjenningsordning som omfatter krav til kompetanse og personellsammensetting.

Slik vi oppfatter intensjonen i Rusreformen er det et mål å styrke det medisinskfaglige innholdet i behandling av rusmiddelmisbrukere. Vi vil understreke at en slik styrking ikke bør gå på bekostning av det psykolog- og sosialfaglige innholdet i tjenester til rusmisbrukere. For å sikre det medisinskfaglige innholdet er det etter Helsetilsynets oppfatning nødvendig at psykiatrisk kompetanse er tilgjengelig i poliklinisk virksomhet innen rusfeltet. Helsetilsynet legger i denne sammenhengen avgjørende vekt på kunnskapen om sammenhengen mellom psykisk lidelse og rusmisbruk. Vi mener at det bør stilles krav om at psykiater er knyttet til poliklinisk virksomhet innen rusfeltet. 

Når det gjelder døgnavdelingers adgang til å benytte aktivitetstakster vil Statens helsetilsyn oppfordre til at takstsystemet utformes på en måte som gjør at døgnavdelinger stimuleres til å benytte sin kompetanse slik at en sammenhengende tiltaksskjede for den enkelte bruker sikres. Helsetilsynet vil derfor gi sin tilslutning til de vurderinger som SINTEF Helse gir i 3. avsnitt side 7 der man åpner for at døgnavdelinger kan få benytte enkelte aktivitetstakster.

Avsluttende kommentarer:

Statens helsetilsyn vil oppfordre til at innføringen av et takstsystem for poliklinisk virksomhet innen rusfeltet evalueres regelmessig. Dette er nødvendig for å sikre at de finansiell rammer for denne type virksomhet medvirker på en hensiktsmessig måte til at intensjonen med Rusreformen, styrking av behandlingstilbudet for personer med rusmisbruk, ivaretas. En eventuell evaluering av takstsystemet bør ses i sammenhengen med kvalitetsindikatorer med relevans for poliklinisk virksomhet innen rusfeltet.

Med hilsen


Jo Kittelsen e.f..
fung. avdelingsdirektør
Jan Fredrik Andresen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Jan Fredrik Andresen, tlf.: 21 52 99 58