Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

./. Det vises til Utdannings- og forskningsdepartementets høringsbrev av 23. april 2004 vedrørende revisjon av rammeplan for sykepleierutdanningen. Videre vises det til Helsetilsynets tidligere høringssvar til Universitets- og høgskolerådets forslag til revisjon av rammeplaner for helsefagutdanninger av 30. mai 2003, som følger vedlagt.

Statens helsetilsyn har følgende merknader til høringsforslaget:

Generelt:

Helsetilsynet finner at rammeplaner er et sentralt virkemiddel for å oppnå en nasjonal standard på yrkesutøverne og et styringsverktøy for å kunne møte fremtidige utfordringer helse- og sosialtjenesten. Rammeplener vurderes videre å være et viktig virkemiddel for å sikre nødvendig kvalitet ved resultatbasert finansiering av høgskolene.

Helsetilsynet legger til grunn at sykepleierutdanningen skal gi studentene handlings-kompetanse til å utøve forsvarlig sykepleie innen et bredt spekter av funksjonsområder innen helsetjenesten. Det vises i den sammenheng til rammeplanens pkt. 8 om Formål og mål, hvor det bl.a. heter:

Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet handlingskompetanse til å utøve faglig forsvarlig sykepleie overfor mennesker i alle aldersgrupper som er utsatt for sykdom og skade, akutt og kronisk syke, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase av livet

Helsetilsynet anser at praksisstudier er en forutsetning for at studentene i løpet av studietiden skal kunne tilegne seg nødvendig handlingskompetanse innen sentrale områder av sykepleieryrket. Helsetilsynet finner derfor at forslag om reduksjon eller endringer i innholdet av praksisstudiene bør være faglig begrunnet.   

Helsetilsynet anser at Høgskolenes vurdering av studentenes skikkethet til yrket jf. Høgskolelovens § 42 b for en stor del må skje i tilknytning til praksisstudier. En forutsetning dette er at praksisstudiene har en viss varighet og kontinuitet.   
 

Forslaget om å fjerne kravet til om 4 ukers obligatorisk praksisstudier i første studieår.

Helsetilsynet vil bemerke at praksisstudier i første studieår bidrar til å sikre at studentene tidlig får innsikt i sykepleieryrket. Dette vurderes som viktig både i forhold til at studentene tidlig tilegner seg praksiserfaringer, noe som gir et bedre grunnlag for teoretisk forståelse senere i studiet, og for at studentene tidlig i studiet kan vurdere egen egnethet for yrket. Gjennom praksisstudier første studieår vil høgskolene også kunne få indikasjoner på studentenes egnethet. Begge forhold vil etter Helsetilsynets oppfatning ha betydning for å redusere senere frafall fra studiet, noe som både ift. den enkelte student, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv må anses som lite ønskelig. Helsetilsynet vil i den sammenheng også vise til at man ved de medisinske fakulteter de senere år nettopp har innsett betydningen av at studentene får pasient-kontakt tidlig i studiet.   

Forslag om å fjerne kravet til at praksisstudier ved medisinsk og kirurgisk sengepost hver for seg skal ha et omfang på minst 6 uker.

Helsetilsynet vil for det første bemerke at vi savner en drøfting av de faglige konsekvenser å frafalle kravet om minst 6 ukers praksisstudier ved både kirurgisk- og medisinske sengeposter.

Helsetilsynet vil videre bemerke at praksis ved hhv. medisinske og kirurgiske sengeposter anses som svært viktige bidrag for å gi sykepleierstudenter nødvendig handlingskompetanse innen sentrale sykepleiefaglige problemområder. Særlig gjelder dette oppfølging av pasienter med akutt sykdom og skader og pasienter med sammensatte helseproblemer. Helsetilsynet kan vanskelig se at studentene kan tilegne seg slik kompetanse fra teoretiske studier eller øvrige deler av praksisstudiene.

Praksisstudier må også ha en viss varighet og kontinuitet for at høgskolene skal kunne foreta en kvalifisert vurdering av studentenes faglige kvalifikasjoner og skikkethet.

Helsetilsynet vil derfor argumentere for at dagens krav til minst 6 ukers praksisstudier ved både kirurgisk- og medisinske sengeposter bør opprettholdes.

Forholdet til gjeldende EU/EØS sektordirektiv

Helsetilsynet anser det som en forutsetning at forslaget til rammeplan for sykepleier-utdanningen er i tråd med de krav som følger av gjeldende EU/EØS sektordirektiv for sykepleiere (77/453/EØF og 77/452/EØF). Vi kan imidlertid ikke se at de foreslåtte endringene er vurdert opp mot disse kravene.   

Konklusjon:

  • Helsetilsynet finner det uheldig at man fjerner kravet til praksisstudier første studieår.
  • Helsetilsynet går inn for at dagens krav til minst 6 ukers praksisstudier ved både kirurgisk- og medisinske sengeposter bør opprettholdes.
  • Helsetilsynet etterlyser en drøfting av hvorvidt de foreslåtte endringene er vurdert opp mot de krav til praksisstudier som følger av EU/EØS sektordirektiv for sykepleiere.

Med hilsen

Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Kopi:
Helsedepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Saksbehandler: Bjørn Jamtli