Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Helsetilsynet
Til: Helse Sør RHF
Dato: 11.02.2004
Vår ref.: 2004/104 I THO/ABG/- 11

Statens helsetilsyn viser til tidligere korrespondanse i saken, sist Helse Sør RHFs epost av 30. januar 2004.

Saken gjelder Helse Sør RHFs manglende oppfyllelse av smittevemlovens krav om utarbeidelse av smittevemplan, jf. lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 5 (senere kalt smittevemloven) § 7-3 andre ledd.

Sakens bakgrunn

De regionale helseforetakene har etter smittevemloven plikt til å utarbeide smittevemplan, jf. smittevemloven § 7-3 andre ledd som lyder:

"Det regionale helseforetaket skal utarbeide en plan om det regionale helseforetakets tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført. "

Som det fremgår av vårt brev av 29. januar d. å., forutsettes smittevemplanen også å ivareta de spesielle behovene som oppstår ved en influensaepedimi (jfE pågående "Fugleinfluensa i Østen").

Helsetilsynet forespurte i telefonsamtale 18. juni 2003 de regionale helseforetakene om status for smittevemplanarbeidet. Vi fikk da opplyst av Helse Sør RHF, ved Nils Jul Lindheim, at en tok sikte på å ha plan ferdig ca. 1. oktober 2003. Ved senere henvendelser har Helsetilsynet fått forståelsen av at plan ville foreligge innen utgangen av 2003. På møte 27. november 2003 mellom Helse Sør RHF og helsetilsynene i fylkene/Helsetilsynet ble det imidlertid opplyst at smittevemplan først ville foreligge i april 2004. I vårt brev av 29. januar d. å. ba Helsetilsynet Helse Sør RHF om redegjørelse for når godkjent smittevernplan/pandemiplan ville foreligge, alternativt midlertidig godkjent plan.

Vi mottok svar fra Helse Sør RHF pr. e-post datert 30. januar 2004 hvor det bl.a. fremgår:

"Arbeidet med smittevernplan/pandemiplan er beregnet avsluttet med styrevedtak i april 2004. Administrativt vedtak på smittevern/pandemiplan kan gjøres i løpet av første halvdelen av februar. " (uthevet her)

Statens helsetilsyn vil bemerke

Helsetilsynet legger til grunn at Helse Sør RHF fortsatt ikke har godkjent smittevernplan, og finner det urovekkende at det regionale foretaket ikke gir et entydig svar med hensyn til når slik plan vil være på plass. Helse Sør RHFs manglende smittevernplan er etter vår vurdering således et brudd på smittevernloven § 7-3 andre ledd.

Helsetilsynet er etter smittevernloven § 7-10 a gitt myndighet til å gi pålegg i visse situasjoner, jf. bestemmelsens andre ledd som lyder:

'Dersom virksomheten drives på en måte som er i strid med loven, forskriftene eller enkeltvedtak med hjemmel i loven, og dette kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på andre måter er uheldige eller uforsvarlige, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å retteforholdene. "

I henhold til smittevemloven § 7-3 andre ledd er hensikten med en regional smittevemplan å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at disse blir overført. Dette innebærer også at planen er et viktig virkemiddel for å sikre at det regionale helseforetaket skal kunne ivareta sin plikt etter § 7-3 første ledd til å sørge for at befolkningen far nødvendig spesialisthelsetjeneste på smittevernområdet.

Det vises særlig til de oppgaver som fremgår av § 7-3 første ledd som lyder:

'Det regionale helseforetaket skal sørgefor at befolkningen i helseregionen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling, forsvarlig isolering i sykehus, og annen spesialisthelsetjeneste. "

Manglende smittevemplan for hvordan man i regionen skal ivareta disse oppgavene kan således ha skadelige følger for pasienter og andre. Den senere tids hendelser som for eksempel sars og nå en mulig trussel om at fugleinfluensa overføres til mennesker og kan utløse en pandemisituasjon, minner om hvor viktig det er å ha smittevernplaner som er operative og oppdaterte. Det er også et viktig aspekt at en regional smittevernplan synliggjør og dokumenterer hvordan regionen ivaretar sine oppgaver i forhold til andre regionale helseforetak og kommunehelsetjenesten.

Som en konsekvens av ovennevnte varsler Statens helsetilsyn om at vi vurderer å gi Helse Sør RHF pålegg i henhold til smittevemloven § 7-10 a andre ledd jf. § 7-3 andre ledd om å ha utarbeidet plan om Helse Sør RHFs "tiltak og tjenester for a forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført" innen 18. februar 2004 kl. 12.00. Dette varsel er gitt i medhold av forvaltningsloven § 16.

Helsetilsynet ber med dette om en snarlig redegjørelse for når smittevemplan vil foreligge. Dersom tilfredsstillende svar ikke foreligger innen 18. februar 2004 kl. 12.00 vil pålegg kunne bli gitt umiddelbart. 

Med hilsen

Lars E. Hanssen
helsedirektør
Tjaarke H. Alfarnes
rådgiver

 

Kopi:
Eieravdelingen i Helsedepartementet

Sosial- og helsedirektoratet

Helsetilsynet i Telemark

Helsetilsynet i Aust-Agder

Helsetilsynet i Vest-Agder

Helsetilsynet i Buskerud

Helsetilsynet i Vestfold

Saksbehandler:

Tjaarke Hopen Alfarnes

Anne Berit Gunbjørud