Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vedlagte brev av 26. juli 2004 fra Helsetilsynet i Hordaland.

Saken gjelder overbelegg ved korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus og Helse Vest RHFs plikt til å sørge for at befolkningen i regionen tilbys forsvarlig helsetjeneste, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a, jf. § 2-2.

Sakens bakgrunn

Korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus har i flere år hatt stort overbelegg. Det vises til Fylkeslegen i Hordalands tilsyn i 1999 som viste at korttidsavdelingen ved sykehuset hadde hatt et betydelig overbelegg over flere år og at tvangsinnlagte pasienter ble lagt på korridor. Det ble også lagt til grunn at knapp bemanning førte til at pasientene ikke fikk tilstrekkelig observasjon, behandling og omsorg.

Hordaland fylkeskommune ble i den forbindelse varslet ved Helsetilsynets brev av 5. mars 2001 om pålegg om å rette på forholdene. Fylkeskommunen satte i gang tiltak som til en viss grad gjorde at forholdene bedret seg ved sykehuset. Det vises til vedlagte brev av 16. november 2001 fra Hordaland fylkeskommune. Statens helsetilsyn fant det derfor riktig å avvente avgjørelsen om bruk av pålegg. Ny frist for å dokumentere forsvarlig drift ble satt til 1. mars 2002.

Helse Bergen HFs redegjørelse av 1. mars 2002 angående forholdene ved korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus viste at situasjonen for pasientene ved avdelingen hadde forverret seg. Beleggsprosenten var igjen gått opp.

Statens helsetilsyn gav på denne bakgrunn pålegg til Helse Bergen HF om å rette på forholdene ved kortidsavdelingen, jf. vårt brev av 7. mai 2002. Pålegget ble gitt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1, jf. tilsynsloven § 5.

Statens helsetilsyns begrunnelse for pålegget var bl.a. at driften ved sykehuset forgikk på en måte som kunne ha skadelige følger for pasientene, og at dette måtte anses for å være uforsvarlig. Det ble særlig lagt vekt på at overbelegget igjen var svært høyt, at tvangsinnlagte pasienter lå i korridorene og at overbelegget ikke var av forbigående karakter, men hadde vært høyt i flere år.

Helsetilsynet i Hordaland har siden vårt pålegg av 7. mai 2002 fulgt utviklingen ved sykehuset og mottatt rapporter fra Helse Bergen HF med oppdateringer om beleggsituasjon og effekten av iverksatte tiltak ved sykehuset. I Helsetilsynet i Hordalands brev av 26. juli 2004 fremgår det bl.a. at Helse Bergen HF har iverksatt flere forbedringer og tiltak av organisatorisk, bygningsmessig og annen art uten at dette har ført til ønsket resultat.

Helsetilsynet vil bemerke

Helse Vest RHF har etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 ansvar for å sørge for at befolkningen i regionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. Det regionale helseforetak har også ansvar for at helsetjenesten som tilbys eller ytes er forsvarlig, jf. § 2-2.

Innenfor psykiatrien og spesielt overfor tvangsinnlagte pasienter er det særlig viktig at pasientene får nødvendig ro og skjerming for at behandlingen skal være forsvarlig.

Dette er pasienter med alvorlige psykiske lidelser. For mange av pasientene vil sykdommen kunne relateres til vanskeligheter med å forholde seg til andre mennesker. Det å måtte dele rom med andre eller å ligge i en korridor vil særlig i slike tilfelle kunne forverre pasientenes tilstand. Det vises for øvrig til § 4 andre ledd i forskrift om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern, som pålegger institusjoner så langt det er mulig å tilby enerom til pasienter under tvungent psykisk helsevern.

Videre må det bemerkes at pasienter under tvungent psykisk helsevern ikke har mulighet til å motsette seg oppholdet. Forholdene ved institusjonen bør derfor være av en slik standard at pasientene ikke påtvinges et opphold som karakteriseres som uegnet eller uverdig.

På bakgrunn av ovennevnte gjennomgang av saksforholdet finner Statens helsetilsyn at driften i korttidsavdelingen ved Sandviken ikke er forsvarlig. Det vises til at kortidsavdelingen fortsatt har et stort overbelegg og at tvangsinnlagte pasienter ligger i korridorene.

Helsetilsynet finner også at det vedvarende overbelegget rent generelt også kan

  • svekke muligheten for å gi god behandling og pleie
  • innebære en fare for at feilbehandling og uhell øker
  • krenke pasientenes integritet og alminnelige verdighet
  • innebære at personalets tid til den enkelte pasient reduseres

Helsetilsynet har merket seg at Helse Bergen HF har satt i gang flere ulike tiltak for å bedre situasjonen ved avdelingen.  Når overbelegget til tross for dette fortsatt er uforsvarlig stort, kan Helsetilsynet ikke utelukke at dette kan skyldes flere forhold, også forhold som ligger utenfor Helse Bergen HFs kontroll. Det fremgår av sakens dokumenter at pasienttilfanget er doblet siden 1995. Videre synes pasientflyten mellom sykehusavdelingene og DPSene og fra DPSene og ut i kommunene å være utilfredsstillende. Endelig ser Helsetilsynet ikke bort fra at det faktum at Helse Bergen HF ikke har myndighet til å planlegge bruk av ressurser hos private institusjoner/spesialister, som Helse Vest RHF har avtale med, kan ha en viss betydning.

Helsetilsynet er etter spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 gitt myndighet til å gi pålegg i visse situasjoner, jf. bestemmelsen som lyder:

”Dersom helsetjenester som omfattes av denne loven drives på en måte som er i strid med loven eller bestemmelser gitt i medhold av den, og driften antas å kunne ha skadelige følger for pasienter, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene. Dersom Statens helsetilsyn finner det nødvendig, kan det gis pålegg om stenging av helseinstitusjonen.

       Pålegg som nevnt i første ledd skal inneholde en frist for når retting skal være utført.

       Pålegg som nevnt i første ledd kan påklages til eller omgjøres uten klage etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI av det departementet Kongen bestemmer. Klagen skal gis oppsettende virkning, hvis ikke Statens helsetilsyn bestemmer at vedtaket straks skal iverksettes.”

Som en konsekvens av ovennevnte varsler Statens helsetilsyn om at vi vurderer å gi Helse Vest RHF pålegg i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 om å rette på forholdene i den psykiatriske spesialisthelsetjenetsen slik at tjenesten ved korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus kan bli forsvarlig. Dette varsel er gitt i medhold av forvaltningsloven § 16.

Vi ber med dette om en snarlig uttalelse til ovennevnte. Det bes særlig redegjøres for hvilke tiltak Helse Vest RHF vil sette i gang for å rette på forholdene ved Sandviken sykehus. Helse Vest RHFs uttalelse bes være oss i hende snarest og innen 1. desember 2004.  Dersom tilfredsstillende svar ikke foreligger innen fristen, vil pålegg kunne bli gitt umiddelbart.

Med hilsen


Geir Sverre Braut e. f
ass. direktør
Tjaarke Hopen Alfarnes
rådgiver

 

Saksbehandler: Tjaarke Hopen Alfarnes