Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til telefonsamtale 11. mars 2004 mellom rådmann i Verdal kommune, Inger Marie Bakken og rådgiver i Statens helsetilsyn, Tjaarke Hopen Alfarases, samt Helsetilsynet i Nordlands oversendelse av 22. februar 2004 av ovennevnte sak.

Saken gjelder manglende redegjørelse og lukking av avvik fra Verdal kommunes side.

Sakens bakgrunn

Avviket ble konstatert av Fylkeslegen i Nord-Trøndelag under systemrevisjon med fengselshelsetjenesten i Verdal kommune 16. oktober 2001. Avviket gjelder manglende etablering av internkontrollsystem for fengselshelsetjenesten, jf tilsynsloven § 3 som lyder:

"Enhver som yter helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørgefor at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.

Helsetilsynet i fylket skal påse at alle som yter helsetjenester har etablert internkontrollsystem og fører kontroll med sin egen virksomhet på en slik måte at det kan forebygge svikt i helsetjenesten. "

Til tross for til sammen åtte skriftlige henvendelser fra Helsetilsynet i Nord-Trøndelag og settehelsetilsyn i saken, Helsetilsynet i Nordland, har Verdal kommune hverken gitt en tilfredsstillende redegjørelse eller lukket avviket. Kommunen har også ved syv av henvendelsene helt unnlatt å svare slik at tilsynsmyndigheten har måttet purre.

På denne bakgrunn ble saken 22. februar 2004 oversendt fra Helsetilsynet i Nordland til Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn vil bemerke

Statens helsetilsyn ser alvorlig på saken og finner det urovekkende at Verdal kommune fortsatt ikke synes å ha lukket avviket. Vi finner det også alvorlig at kommunen ved flere anledninger har vanskeliggjort tilsynsmyndighetens arbeid ved å unnlate å svare på skriftlige henvendelser.

Helsetilsynet er etter tilsynsloven gitt myndighet til å gi pålegg i visse situasjoner. Det vises til tilsynsloven § 5 som lyder:

"Hvis virksomhet innen helsetjenesten drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene. "

Manglende etablering av internkontrollsystem i fengselshelsetjenesten er som ovenfor nevnt et brudd på plikten kommunen har etter tilsynsloven § 3. Helsetilsynet ser ikke bort i fra at det kan ha skadelige følger for pasienter eller andre at det ikke er etablert et internkontrollsystem for fengselshelsetjenesten i Verdal.

Som en konsekvens av ovennevnte varsler Statens helsetilsyn om at vi vurderer å gi Verdal kommune pålegg om å rette på forholdene i henhold til tilsynsloven § 5, jf. § 3. Før et eventuelt pålegg blir gitt ber vi om en skriftlig redegjørelse fra kommunen for hvordan og når avviket vil bli lukket. Vi ber også om at det redegjøres for hvordan kvalitetsrutinene fungerer i praksis, kommentar til det Fylkeslegen i Nord-Trøndelag anførte i tilsynsrapporten mht. avviket og oversendelse av utarbeidet kvalitetsperm for fengselshelsetjenesten, herunder nye prosedyrer for medikamenthåndtering.

Vi ber om Deres skriftlige redegjørelse snarest og senest innen 1. april 2004. Dette brevet er å anse som et forhåndsvarsel, jf. forvaltningsloven § 16.

Dersom tilfredsstillende svar ikke foreligger innen 1. april 2004 vil pålegg kunne bli gitt umiddelbart.

I telefonsamtale den 11. mars 2004 med rådgiver Tjaarke H. Alfaenes ble det av rådmann Inger Marie Bakken bedt om et møte med Statens helsetilsyn. Vi imøteser gjerne et møte med Verdal kommune etter at vi har mottatt skriftlig svar fra kommunen.

Sakens dokumenter følger vedlagt i kopi.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
helsedirektør
Tjaarke H. Alfarnes
rådgiver

 

Kopi:
Helsetilsynet i Nord-Trøndelag
Helsetilsynet i Nordland

Saksbehandler: Tjaarke Hopen Alfarnes