Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Våren 2003 kartla Statens helsetilsyn som overordnet tilsynsmyndighet med helsetjenesten, ved hjelp av TNS Gallup, hvorvidt kommunene hadde smittevernplan, plan for helsemessig og sosial beredskap og smittevernlegefunksjon.

Helsetilsynet i det enkelte fylke fulgte opp resultater fra kartleggingen i forhold til den enkelte kommune høsten 2003 og våren 2004, jf. Helsetilsynet i Finnmarks brev av 10. november 2003 til Berlevåg kommune.

Dette brevet omhandler den tilsynsmessige oppfølgingen knyttet til manglende smitevernplan for kommunen, mens eventuell oppfølging av manglende plan for helsemessig og sosial beredskap vil gjennomføres senere.

Det følger av smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. § 7-2 annet ledd bokstav a at kommunene skal ha en plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer der også beredskapstiltak for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer inngår. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 trådte i kraft l. januar 1995.

Statens helsetilsyn har i brev av 16. februar 2004 meddelt landets kommuner at dersom kommunen overfor Helsetilsynet i sitt fylke ikke kunne bekrefte at de innen 21. april d.å. hadde vedtatte smittevernplaner (vedtatt administrativt og/eller politisk), ville saken bli oversendt Statens helsetilsyn for varsel om pålegg.

Forberedelser i form av planlegging for å forebygge og motvirke overføring av smittsomme sykdommer er viktig for samfunnet. Planene er et vesentlig element for å redusere risikoen for at mange mennesker får store lidelser, varige helseskader eller dør av smittsom sykdom. Mangel på en smittevernplan med hensiktsmessige beredskapstiltak for å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer, innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkning og pasienter.

Det fremgår av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at: "Hvis virksomhet innen helsetjenesten i kommunen drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene".

Av rapporteringer fra Helsetilsynet i fylkene framgår at en del kommuner som ved ovennevnte frist 21. april manglet smittevernplaner, nå er i ferd med å ferdigstille sine smittevernplaner eller har startet opp arbeidet med utarbeidelse av smittevernplan.

Berlevåg kommune har ikke besvart Helsetilsynet i Finnmarks henvendelse av 10. november 2003. Helsetilsynet i Finnmark har meddelt at kommunelegen pr. tlff overfor dem har opplyst at arbeidet ville bli påbegynt i 2004. Videre har Helsetilsynet i Finnmark meddelt at legemangel er en viktig forklaring når det gjelder manglende smittevernplan for Berlevåg kommune,

Statens helsetilsyn har vurdert situasjonen. Statens helsetilsyn har ikke myndighet til å dispensere fra kravet til kommunal smittevernplan med beredskapstiltak for vern mot smittsomme sykdommer, men finner å kunne ta noe hensyn til kommunens situasjon i forhold til når vårt pålegg etter kommunehelsetjenesteloven § 6-3 må være oppfylt.

På denne bakgrunn varsler Statens Helsetilsyn om at vi vil pålegge Berlevåg kommune å utarbeide smittevernplan med beredskapstiltak for smittsomme sykdommer i henhold til smittevernloven § 7-1 tredje ledd, jf. 7-2 annet ledd bokstav a innen 1. januar 2005. Pålegget gis i med medhold av lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 § 6-3 tredje ledd.

Statens helsetilsyn ber om at kommunen innen 20. august 2004 sender en nærmere plan med angivelse for når kommunen vil ha en vedtatt smittevernplan med beredskapstiltak mot smittsomme sykdommer (vedtatt administrativt og/eller politisk). Statens helsetilsyn forutsetter at kommunen vedtar sin smittevernplan innen 1. januar 2005.

Hvis Statens helsetilsyn ikke mottar en slik plan med angivelse for når kommunen vil ha en slik plan innen 20. august vil pålegg bli gitt. Vennligst send kopi av kommunens svar til Helsetilsynet i Finnmark.

Med hilsen

Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Pål Børresen
seniorrådgiver

 

Kopi: Helsetilsynet i Finnmark

Saksbehandler: Pål Børresen, tlf 21529967