Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Våren 2003 kartla Statens helsetilsyn som overordnet tilsynsmyndighet med helsetjenesten, ved hjelp av TNS Gallup, hvorvidt kommunene hadde smittevernplan, smittevernlegefunksjon og beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester.

Helsetilsynene i fylkene fulgte opp kartleggingen høsten 2003 og våren 2004.

Statens helsetilsyn har videre ved brev av 16. februar 2004 meddelt landets kommuner at hvis ikke kommunene overfor helsetilsynet i fylkene innen 21. april kan bekrefte at de har administrativt og/eller politisk godkjente planer for kommunenes helsemessige og sosiale beredskap, vil sakene bli oversendt Statens helsetilsyn for vurdering av varsel om pålegg.

Statens helsetilsyn følger nå opp de kommuner som ikke har bekreftet at de har en beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjeneste. Kommuner som ikke har en smittevernplan, er tidligere fulgt opp ved egne henvendelser.

Kommunen har overfor Helsetilsynet i fylket ikke bekreftet at den har en beredskapsplan for sin helse- og sosialtjeneste i henhold til § 2-2 i lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56.

Kommunen ”...plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for”, jf. § 2-2 i lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56  og forskrift om krav til beredskapsplanlegging og bredskapsarbeid mv etter lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juli 2001 nr. 881.

Kravet om å utarbeide beredskapsplan etter loven § 2-2 skulle vært oppfylt innen 1. juli 2003, jf. § 1 i forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap av 22. juni 2001 nr. 700.

Kommunen skal samordne sine beredskapsplaner på helse- og sosialområdet med øvrige kommunale beredskapsplaner, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-5 og sosialtjenesteloven § 3-6. 

Samordningskravet omfatter kommunens smittevernplan med beredskapstiltak for smittsomme sykdommer som for eksempel beredskapstiltak ved influensapandemier, jf. smittevernloven § 7-2 bokstav a, jf. § 7-1 og Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.

Det er ikke noe formkrav om at kommunen må lage særskilt beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten. Beredskapsplanen kan integreres i kommunens øvrige beredskapsarbeid og planverk. Det er imidlertid krav om at kommunen har planlagt beredskapen for de helse- og sosialtjenester den er ansvarlige for og at den har samordnet sine beredskapsplaner.

Nærmere krav til beredskapsplanen for kommunens helse- og sosialtjenester er gitt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv etter lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juli 2001 nr. 881. I denne forskriften fremgår det blant annet at beredskapsplanen/planverket skal være basert på risiko- og sårbarhetsanalyser som skal ta utgangspunkt i egen virksomhets art og omfang, og at forutsetningene for analysen skal dokumenteres.

Dersom kommunen har behov for råd om beredskapsplanen for helse- og sosialtjenestenes omfang, utforming, forholdet til andre beredskapsplaner, kriseledelse mv kan regional stat (Fylkesmann/Helsetilsynet i fylket) kontaktes.

Forberedelser i form av beredskapsplanlegging er sammen med beredskapsøvelser vesentlige elementer for ”..å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid”, jf. lovens formålsbestemmelse.  Beredskapsplaner er viktige for å redusere risikoen for at mange mennesker får store lidelser, varige helseskader eller dør.

Det følger av § 6-3 tredje ledd i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 at: ”Hvis virksomhet innen helsetjenesten i kommunen drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene”. 

Mangel på plan for kommunens helsemessige og sosiale beredskap innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkning, pasienter og klienter.

På denne bakgrunn og i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 6-3 tredje ledd varsles kommunen om at Statens helsetilsyn vil pålegge kommunen å utarbeide en beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 med tilhørende forskrifter innen 1. februar 2005.

Pålegget vil bli gitt hvis ikke kommunen senest innen 20. august enten bekrefter at de har en beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjeneste eller sender en nærmere redegjørelse med angivelse for når kommunen vil ha vedtatt en slik plan i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 med tilhørende forskrifter for sin helse- og sosialtjeneste (vedtatt administrativt og/eller politisk). Statens helsetilsyn forutsetter at kommunen vedtar sin plan innen 1. februar 2005.
 
Det anmodes om at kopi av kommunens svar til Statens helsetilsyn sendes Helsetilsynet i fylket.

Med hilsen

Pål Børresen
seniorrådgiver

 


Saksbehandler: Pål Børresen, tlf.: 21 52 99 67 

Kopi:
Helsetilsynet i ……
Fylkesmannen i….