Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev til 330-skvadronen av 17. september 2004 og Deres redegjørelse av 22. november s.å. vedrørende rutiner for bildeopptak fra rednings- og ambulanseoppdrag.

Bakgrunnen for vår henvendelse til 330-skvadronen var opplysninger om at det på nyhetssendinger i fjernsynet ble vist personidentifiserbare bildeopptak fra rednings- og ambulanseoppdrag foretatt av skvadronens eget personell.

Av Deres redegjørelse fremgår det at man i 330-skvadronen har etablert rutiner for distribusjon av bildeopptak til NTB/Scan-pics og øvrige media i den grad bildematerialet er ”ansett å ha generell nyhetsinteresse”.

Om hensynet til taushetsplikt overfor pasienter og pårørende er det i redegjørelsen vist til at skvadronens operative besetningsmedlemmer er underlagt de samme regler for taushetsplikt som øvrige ansatte i forsvaret.  I retningslinjene for fotografering/filming er det under pkt. 3 videre anført at ”det skal utvises stort hensyn til overlevende og pårørende”.


Det følger av lov om statlig tilsyn med helsetjenesten at Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med bestemmelsene i helselovgivningen.

Lov helsepersonell omfatter virksomheter og personell som yter helsetjenester. Statens helsetilsyn legger til grunn at de deler av 330-skvadronens virksomhet som er knyttet til ytelse av helsehjelp til pasienter og overlevende ved ambulanseoppdrag og i tilknytning til søk- og redningsoppdrag omfattes av bestemmelsene i helsepersonelloven.


Helsepersonellets taushetsplikt er regulert i lovens kapittel 5. Hovedregelen om taushetsplikt fremgår av lovens § 21 og lyder:
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Formålet og innholdet i bestemmelsen er utdypet i merknadene hvor det bl.a. heter:

Formålet med taushetspliktbestemmelsene er å verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. (…)

Taushetsplikten er ikke bare en passiv plikt til å tie, men også en aktiv plikt til å hindre uvedkommende i å få tilgang til taushetsbelagt informasjon. Forsvarlig håndtering og oppbevaring av pasientopplysninger er en forutsetning for å etterleve den lovbestemte taushetsplikten.
Av lovens §§ 22 og 23 fremgår det at taushetsplikten ikke er til hinder for at personidentifiserbare opplysninger kan gjøres kjent i den utstrekning den som har krav på taushet, dvs. pasient/pårørende, samtykker til dette, eller dersom behovet for beskyttelse av pasient/pårørende er ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt.

Statens helsetilsyn anmoder med dette om at ledelsen for 330-skvadronen tar nødvendige initiativer for å sikre at helsepersonellovens bestemmelser om taushetsplikt blir gjort kjent for operativt personell og at det foretas nødvendige endringer i skvadronens rutiner for bildeopptak og publisering av slike opptak til media.  

Med hilsen


Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Bjørn Jamtli
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Forsvarsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf.: 21 52 99 39