Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til pkt. 3.2 i oppdragsbrevet for 2004 til Helsetilsynet i fylkene, samt vår orientering om den aktuelle kartleggingsundersøkelsen på dagsmøtet for Helsetilsynet i fylkene den 12. mai 2004.  
 
Statens helsetilsyn har den siste tiden behandlet flere tilsynssaker som gjelder helsepersonell med utenlandsk bakgrunn, ofte innleid gjennom vikarbyråer. En fellesnevner for disse sakene synes å være at virksomhetene i liten grad selv har forsikret seg om at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner, men ofte forutsatt at dette gjøres av vikarbyrået.

For å få bedre oversikt og kunnskaper om omfanget av, og bakgrunnen for slike saker, vil Statens helsetilsyn gjennomføre en kartleggingsundersøkelse. Kartleggings-undersøkelsen skal omfatte alle tilsynssaker opprettet mot helsepersonell av Helse-tilsynet i fylkene under perioden 15. juni - 15. desember 2004, og skal gjennomføres ved utfylling av vedlagte skjema.

Det skal fylles ut minst ett skjema pr. tilsynssak. I de tilfeller der tilsynssaken omfatter flere helsepersonell skal det fylles ut ett skjema pr. personell. Av skjemaets pkt. 14 fremgår det at det i tillegg skal innhentes og vedlegges kopi av kontrakt mellom helsevirksomheten og vikarbyrået i de tilfeller der helsepersonellet er ansatt i vikarbyrå.

Helsetilsynet anmoder om at ferdig utfylte skjemaer med vedlegg oversendes oss som en samlet ekspedisjon innen 1. januar 2005. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på tlf. 21 52 99 39 eller e-mail:

Med hilsen

BR>Jørgen Holmboe e.f.
avdelingsdirektør
Bjørn Jamtli
rådgiver

 

Vedlegg: Skjema for kartleggingsundersøkelse av rutiner for kontroll av helsepersonells faglige kvalifikasjoner (pdf)

Kopi:
Helsedepartementet
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. for sosial- og helsepersonell
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Saksbehandler: Bjørn Jamtli