Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Bakgrunn

Statens helsetilsyn gjennomførte som kjent kartlegging av smittevernberedskapen i kommunene i mai/juni 2003 for å fremskaffe en landsomfattende status for bl a smittevernplaner og planer for helsemessig og sosial beredskap.1 Rapporteringen fra Helsetilsynet i fylkene pr 31. desember 2003 viser at det har skjedd liten fremgang når det gjelder ferdigstillelse av planene. Statens helsetilsyn finner det ikke akseptabelt at det fortsatt er kommuner som ikke har smittevernplaner og/eller planer for helsemessig og sosial beredskap. Statens helsetilsyn mener derfor at det er behov for ytterligere tilsynsmessig oppfølging, og at dette vil skje med felles frist overfor alle landets kommuner. Den tilsynsmessige oppfølging i forhold til den enkelte kommune vil skje fra Helsetilsynet i det enkelte fylket.

Statens helsetilsyn vil i denne forbindelse peke på at vi i de senere år har opplevd situasjoner som aktualiserer behovet for at kommunene har robuste systemer på smittevernfeltet, herunder at de har planer som er operative og kan anvendes i en akutt situasjon og/eller i en beredskapssituasjon som vedvarer over tid. Eksempler på de siste års hendelser er ”hvitt pulver”-sakene, legionellautbruddene, sars, Dent-O-Sept saken, MRSA på sykehjem og dagens situasjon hvor det nå foreligger en mulig trussel om at fugleinfluensa kan smitte mellom mennesker og derved utløse en verdensomspennende influensapandemi. Fellestrekk for disse situasjonene er at de kan kreve oppdaterte varslingslister og lokal informasjonsberedskap i tillegg til andre typer organisatoriske og praktiske tiltak, inkl. helsetjenestetilbud.

For hendelser som skjer sjelden, er det derfor, som det fremgår ovenfor, av særlig betydning at det finnes planer for hvordan situasjonen skal kunne håndteres på en forsvarlig måte, og at disse planene er operative og lett tilgjengelige. Dette gjelder alle typer hendelser som kan ha omfattende helsemessige og sosiale konsekvenser for befolkningen.

2. Helsetilsynet i fylket sin tilsynsmessige oppfølging og frist

Statens helsetilsyn er klar over at flere av Helsetilsynet i fylkene, bl a som en del av sin planlagte oppfølging av kartleggingen i 2003, i den siste tiden har sendt brev til kommunene. I den grad det ikke er samsvar mellom den frist Helsetilsynet i fylket har satt og den frist som fremkommer av dette brev, vil Statens helsetilsyn understreke at det er fristen som helsedirektøren har bestemt, som gjelder, se nedenfor.

Helsetilsynet i fylkene vil på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon samt lokal kunnskap om planarbeidet og andre relevante forhold i den enkelte kommune, iverksette den tilsynsmessige oppfølgingen i henhold til krav og fristen som fremgår nedenfor. Det vil bli innhentet nødvendig og relevant dokumentasjon. De kommuner som skal følges opp, vil bli kontaktet skriftlig av Helsetilsynet i fylket innen 1. mars d.å.

Kommuner som mangler smittevernplan (jf smittevernloven § 7-1 tredje ledd og § 7-2 annet ledd bokstav a) og plan for helsemessig og sosial beredskap (jf lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 § 2-2 første ledd, jf § 1-1 annet ledd og lov om helsetjenesten i kommunene § 1-5), skal snarest og senest innen onsdag 21. april d.å. ha godkjente planer (godkjent administrativt og/eller politisk). 2 Det vises for øvrig også til Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, juli 2003, kap 3 om kommunens oppgaver. 3

Dersom kommunene ovenfor Helsetilsynet i fylket ikke kan bekrefte at de har nevnte planer innen nevnte frist, vil Helsetilsynet i fylket oversende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av varsel om pålegg. Dersom kravene ikke innfris, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene. Dersom det er ønskelig med ytterligere faglig bistand til utarbeidelse av planene enn den kompetanse som finnes lokalt/regionalt, vil både Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet kunne bistå i dette arbeidet. Eventuelle spørsmål kan rettes til Helsetilsynet i det respektive fylket.

Med hilsen


Lars E Hanssen
helsedirektør
Anne Berit Gunbjørud
seniorrådgiver

 Kopi:
Helsetilsynet i fylkene
Fylkesmennene
Helsedepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunenes sentralforbund

Saksbehandler: Anne Berit Gunbjørud, tlf 21 52 99 82
Merete Steen, tlf.: 21 52 99 70

1 Rapporten ”Kartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr juni 2003” finnes er utgitt som Rapport fra Helsetilsynet 7/2003

2 Ut fra risiko og sårbarhetsvurderinger knyttet til egen kommune og utfordringer, skal planverket inneholde beredskap for å håndtere en omfattende influensasituasjon (influensapandemi)

3 Se Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa . I kap 3 heter det bl a: Den kommunale smittevernplanen skal inneholde beredskapsplaner som inkluderer tiltak ved influensapandemi.” I vedlegg 5 i dokumentet finnes også en momentliste.