Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunn for valg av områder for landsomfattende tilsyn i 2006

Statens helsetilsyn beslutter hvert år på våren områder for tilsyn neste år. Her bestemmes bl.a. områder for landsomfattende tilsyn gjennomført som systemrevisjon. 

Tilsynsressursene styres mot områder:

  • av stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet
  • der sannsynlighet for svikt er stor
  • der konsekvensene av svikt for brukere og pasienter er alvorlige, eller
  • der brukere og pasienter ikke selv kan forventes å ivareta egne interesser.

For 2006 er det besluttet å gjennomføre landsomfattende tilsyn på følgende områder:

  • habiliteringstjenester (helse og sosial) til barn
  • tverrfaglige, spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere
  • rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Helsetilsynet utgir en oppsummeringsrapport for hvert av de landsomfattende tilsynene i serien Rapport fra Helsetilsynet. Se lenkeliste nedenfor.

Habiliteringstjenester til barn

Tilsynserfaringer når det gjelder habilitering og rehabilitering viser utfordringer særlig knyttet til svikt i kommunene ved organisering og kvalitetssikring av tjenestene. Dette kan eksempelvis gjelde

  • at det ikke utpekes ansvarlig for koordinering
  • manglende implementering av individuell plan, koordinering og samordning
  • mangel på samarbeidsrutiner både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

Videre er det utfordringer knyttet til forskjeller mellom helseforetakene og mellom kommunene når det gjelder organisering, omfang og faglig innhold i tjenestene. Dette kan føre til at personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester ikke fanges opp, utredes og gis tilbud om adekvat oppfølging.

Barn er særlig utsatte og sårbare, og konsekvenser av svikt kan gi langvarige og alvorlige konsekvenser i barns utviklingsforløp. 

Tilsynet skal omfatte kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenester, og skal fokusere på områder der risiko for og konsekvenser av svikt er særlig stor. Samhandling mellom de kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten vil være sentralt for tilsynet.

Tverrfaglige, spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Helsetilsynets gjennomgang av datakilder om rusmiddelmisbrukernes helsetilstand og helsetjenestetilbud viser klare indikasjoner på at mange rusmiddelmisbrukere ikke får de tjenestene de har behov for. Særlig bekymringsfullt er manglene i tjenestetilbudet til de tunge rusmiddelmisbrukerne, sett på bakgrunn av deres helseproblemer, de til dels alvorlige psykiske og somatiske lidelsene og den høye dødeligheten som preger denne gruppen.

Etter rusreformen er ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk lagt til de regionale helseforetakene og rusmiddelmisbrukeres rettigheter i forhold til behandlingsapparatet er styrket. Tilsynserfaringer, kunnskapsoppsummeringen og klagesaker kan tyde på at det fortsatt er risiko for at rusmiddelmisbrukere venter lenger enn forsvarlig på tverrfaglig spesialisert behandling, at tjenestene ikke er tilstrekkelig koordinert eller at de på andre måter ikke får det behandlingstilbudet de skal ha etter loven. 

Tilsynet skal omfatte tverrfaglige, spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere.

I 2004 ble det ført landsomfattende tilsyn med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere, se lenkeliste nedenfor.

Landsomfattende tilsyn med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Tilsynserfaringer fra 2003 og 2004 med sosiale tjenester viser at det forkommer uhjemlet tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning i kommunene. I ca. halvparten av de kommunene det er ført tilsyn med på dette området blir det påpekt avvik og/eller merknader. Tilsynserfaringene viser videre at kommunene fortsatt har arbeid å gjøre når det gjelder å bedre styring av tjenestene, og sikre kontinuerlig forbedring. Kommunene mangler ofte rutiner som sikrer brukernes rettigheter i saksbehandling ved tildeling, endring og iverksetting av tjenester. Det er mye aktiviteter når det gjelder opplæring, men det rapporteres også om manglende systematiske tiltak som sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen aktuelle fagfelt og tjenester de yter. Dette var blant annet bakgrunn for valg av landsomfattende tilsyn med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning både i 2005 og 2006.

I tilsynet skal det rettes oppmerksomhet rettes særlig mot kommuner hvor det ikke er fattet vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning.

I landsomfattende tilsyn i 2005 ble oppmerksomhet rettet mot kommuner som har fattet vedtak, og/eller sendt meldinger om bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede. Oppsummeringsrapport fra dette tilsynet vil bli utgitt tidlig i 2006.

Sist oppdatert 17.11.2006