Helsetilsynet

Statens helsetilsyn innhenter synspunkter og baserer sine vurderinger på kjent kunnskap fra en rekke kilder. På ulike måter inngår også erfaringer og synspunkter fra pasienter, brukere og pårørende i kunnskapsgrunnlaget, enten det skjer ved direkte kontakt med aktuelle organisasjoner, eller via rapporter osv. som belyser sårbare områder.

Prioriteringer av tilsyn

I de årlige landsomfattende tilsynene som vi planlegger og forbereder, velger vi ut ett eller flere felles områder eller tema som alle fylkesmenn / Helsetilsynet i fylkene skal føre tilsyn med. Valg av tema skjer gjennom en prosess der det regionale leddet og Statens helsetilsyn vurderer områder hvor det er stor risiko for svikt. I denne prosessen inviterer vi pasient- og brukerombud sammen med berørte departementer og direktorater til å komme med innspill, før vi treffer den endelige avgjørelsen.
Når et område for landsomfattende tilsyn er bestemt og vi skal velge og spissetema og problemstillinger, inviterer vi aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner sammen med fagfolk på området til et møte med Statens helsetilsyn. Dette møtet består i en dialog der deltagerne belyser området fra ulike synsvinkler og peker på særlig risiko for svikt og spesielt sårbare grupper.

Revidering av saksbehandlingsveiledere for tilsynssaker

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker (del I) regulerer Helsetilsynet i fylkenes behandling av tilsynssaker. Statens helsetilsyn ønsker mest mulig åpenhet i behandlingen av tilsynssakene og vi vil gjennomgå ordlyden i veilederen for å forsikre oss om at dette kommer tydelig frem. Dette vil også bli fulgt opp overfor Helsetilsynet i fylkene. Selv om pasient, pårørende eller andre som klager ikke formelt er part i en tilsynssak, skal disse høres og holdes orientert under behandlingen av saken og orienteres om utfallet i saken.

De fleste tilsynssakene starter med klager fra pasient/pårørende eller deres representant. Der tilsynssaken ikke starter med klage fra pasient/pårørende skal Helsetilsynet i fylket gi informasjon om at de har startet tilsynssak og derved gi pasient/pårørende en mulighet til å uttale seg til saken. I de tilfellene tilsynsmyndigheten mener det er særlig viktig å få informasjon fra pasient/pårørende for å få opplyst saken, bes det uttrykkelig om en uttalelse. Statens helsetilsyn har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en klargjøring om at det kan gis informasjon om pasienten til pårørende i de tilfeller hvor pasienten er død. 

Tilsynssaker som behandles av utrykningsgruppa

Det er etablert en toårig prøveordning med varslingsplikt og eventuell utrykning ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. I de sakene Statens helsetilsyn rykker ut på, gjennomfører vi samtaler med pasient og/eller pårørende. Det er da en forutsetning at pasient/pårørende ønsker en slik samtale. Vi gjennomfører også samtaler med involvert helsepersonell og ledere.

Statens helsetilsyn vil videreutvikle metoden for utrykning i prøveperioden, og vil i denne forbindelsen sette ned en referansegruppe med deltakelse blant annet representanter for pasient/pårørende for å få innspill i arbeidet.

Årlige møter med pasient- og brukerombudene

På det årlige kontaktmøtet med pasient- og brukerombudene som neste år holdes tidlig i januar vil vi be om innspill til vår prioritering av planlagte tilsyn samt arbeidet med revisjon av saksbehandlingsveilederne våre.

Hvordan viderebringe og innhente synspunkter på det vi finner?

I forbindelse med at vi legger fram Tilsynsmeldingen for 2010, i mars neste år, vil vi arrangere et seminar for relevante brukergrupper hvor vi vil gå gjennom og diskutere tilsynsfunnene våre med aktuelle brukergrupper.